Insamlingsledarens handbok

SÅ FÖRVERKLIGAR DU INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Vad är insamlingen Gemensamt Ansvar?
Varför behövs insamlingen Gemensamt Ansvar?
Insamlingen Gemensamt Ansvar – hur förverkligas den, vem gör det?
Gemensamt Ansvars insamlingsmål och fördelning av intäkter   

Insamlingsledarens roll och uppgifter
Insamlingsledarens och arbetsgruppens roll
Insamlingledarens år    

Att förverkliga insamlingen i praktiken
Många sätt att samla för Gemensamt Ansvar
Gemensamt Ansvar är ett gemensamt ansvar
Barn och unga som frivilliga
Så lyckas du med informationen om Gemensamt Ansvar
Att tacka och ge feedback
Utvärdering som avslutning på arbetet
Redovisning, avtal och tillstånd   

VAD ÄR INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR?

VARFÖR BEHÖVS INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR?

Gemensamt Ansvars rötter går tillbaka till krigsåren

År 1945 gladdes man över att kriget var slut och det var fred i landet, men konfronterades också med nya bekymmer. Finland var ett land som efter kriget var fattigt och illa medfaret, och det var brist på allt. Folkhjälpen-insamlingen bistod till en början de allra fattigaste, men då den lades ner i slutet av årtiondet förvärrades situationen ytterligare för dem som hade det sämst ställt. Missväxtåren förmörkade situationen ännu mer. Särskilt i norra och östra Finland var det hungersnöd till följd av den djupa fattigdomen och arbetslösheten. Något måste göras.

Det utökade biskopsmötet i Helsingfors beslöt 9.12.1949 att man i alla Finlands församlingar skulle dra igång en diakonal storinsamling, som fick namnet Gemensamt Ansvar. I februari 1950 påbörjades verksamheten. Gemensamt Ansvar har hjälpt nödställda och kommit med hopp till förtvivlade. Under de här årtiondena har insamlingen Gemensamt Ansvar på sitt eget sätt blivit en del av det finländska arvet och finskheten. Gott så, för behovet av hjälp har inte försvunnit under årtiondenas lopp.

Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för medmänsklig kärlek

Kristi bud och Hans exempel på att älska sin nästa förpliktar varje kristen. Förutom detta har Gemensamt Ansvar under årens lopp också lyft fram människors vilja att hjälpa andra. Finländarna vill göra gott och delta i frivilligverksamhet, framför allt om någon ber dem komma med och erbjuder en tydlig uppgift. Insamlingen Gemensamt Ansvar är ett ypperligt redskap för att visa medmänsklig kärlek. Med hjälp av Gemensamt Ansvar kan församlingen erbjuda sina medlemmar en personlig uppgift där man tar ansvar för människor i nöd.

I den här folkrörelsen för medmänsklig kärlek är alla välkomna med. Gemensamt Ansvar är inte diakonins personliga egendom, utan alla församlingens olika arbetsformer och alla åldersgrupper spelar en viktig roll i talkoarbetet. Det lönar sig att göra också de förtroendevalda delaktiga. Till gemensamma satsningar lönar det sig också att frimodigt bjuda med ortens andra organisationer och hobbyföreningar och således effektivt utnyttja alla resurser som står till buds på den egna orten.

Gemensamt Ansvar är en penninginsamling för ett gott ändamål

Precis som redan namnet låter förstå är det frågan om ett gemensamt ansvar, om att ge och dela. De som har ger till dem som inte har. Under årens lopp har Gemensamt Ansvar hjälpt hundratusentals människor såväl i utvecklingsländer som i Finland. För att samla ihop medlen behövs frivilliga insamlare och andra aktörer samt många nya idéer. Ju mer vi lyckas samla in, desto fler människor får hjälp.

Nu behövs kreativitet och frimodighet att prova på nya insamlingssätt, för övergången till betalkortens tidsålder innebär att kontanterna minskar. Vi behöver hitta på nya former för gåvogivande.

Gemensamt Ansvar är påverkande verksamhet

Även i det välmående Finland finns det saker som inte fungerar på bästa möjliga sätt. Det finns fattigdom, marginalisering och ensamhet. Gemensamt Ansvars uppgift är att lyfta fram den dolda nöden och fungera som språkrör för dem som inte själva får sin röst hörd.

Årligen lyfter Gemensamt Ansvar upp aktuella, samhälleliga problem till diskussion och skapar också lösningsmodeller för de här problemen. Trovärdigheten av Gemensamt Ansvars budskap förstärks av öppningstalet som republikens president håller, och av den televiserade öppningsgudstjänsten, där biskoparna i sina predikningar lyfter fram kyrkans ståndpunkt i det aktuella temat. Insamlingsbyrån ansvarar för att sprida informationen om Gemensamt Ansvar nationellt och församlingarnas uppgift är att se till att insamlingen syns i de lokala medierna. När budskapet samtidigt förs fram genom olika kanaler, stannar allt fler människor upp inför det.

INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR – HUR FÖRVERKLIGAS DEN, VEM GÖR DET?

1. Församlingen

 • För fram fältets signaler om insamlingen och val av insamlingsmål
 • Förverkligar insamlingen på sitt eget område
 • Får 20 % av insamlingsresultatet till att använda på den egna orten och för fram hjälpen till dem som där behöver den mest

2. Stiftet

 • Stöder och uppmuntrar församlingarna på sitt område

3. Gemensamt Ansvars insamlingsbyrå

 • Betjänar och skolar församlingarna
 • Gör kampanjmaterialet
 • Sköter insamlingens administration (nationella tillstånd o.s.v.)

4. Insamlingskommittén

 • Övervakar att medlen används rätt och att hjälpen går till det överenskomna målet

5. Kyrktjänsts styrelse

 • Bestämmer årligen insamlingens mål

6. Kyrkostyrelsen

 • Avger sitt utlåtande om insamlingens mål

7. Republikens president

 • Fungerar som insamlingens beskyddare och öppnare

8. Biskopen

 • Fungerar som insamlingens förman

9. Partners

 • 60 % av insamlingsintäkterna styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond
 • 20 % av intäkterna går till ett ändamål i Finland som utses varje år
 • 20 % av intäkterna används till mångsidig hjälpverksamhet via lokala församlingar

10. De hjälpbehövande

 • De människor som är i störst behov av hjälp i hemlandet och i utvecklingsländer
 • Dem som ingen annan hjälper

GEMENSAMT ANSVARS INSAMLINGSMÅL OCH FÖRDELNING AV INTÄKTER

Gemensamt Ansvar har med sina val av insamlingsmål lyft fram nöd förknippad med inkomst, hälsa eller livssituation till diskussion på samhällsnivå. Insamlingen Gemensamt Ansvars mest verkningsfulla insatser i Finland är bl.a. Garanti-stiftelsen och matbanksverksamheten, vilka har förblivit bestående verksamhetsmodeller tack vare insamlingen. Det världsomfattande gemensamma ansvaret har lyfts fram bland annat genom människorättsfrågor och i olika katastrofer. Till exempel kunde man med GA-intäkter hjälpa offren för jordbävningen på Haiti omedelbart efter händelsen.

Insamlingen Gemensamt Ansvar är en unik medborgarinsamling på så sätt att den hjälper såväl nära som långt borta på samma gång.

Fördelningen av insamlingsintäkter

 • 60 % av insamlingsintäkterna styrs till den internationella diakonin via Kyrkans Utlandshjälps katastrofsfond.
 • 20 % av intäkterna går till ett ändamål i Finland som utses varje år
 • 20 % använs för inhemska behov enligt beslut som fattats av de deltagande församlingarna. Församlingen kan också avstå från sin andel och summan fördelas då till insamlingsmålen enligt förhållandena som presenterats här.

Val av insamlingsmål

Gemensamt Ansvars insamlingsteman byts varje år. Våra partner som för fram hjälpen är inhemska organisationer och Kyrkans Utlandshjälp. Kyrktjänsts styrelse besluter om insamlingstemat på basen av den beredning som Gemensamt Ansvars insamlingskommitté gjort samt på basen av Kyrkostyrelsens uttalande. I temaberedningen hörs sakkunniga inom utvecklingssamarbetet, diakonin och socialarbetet.

I valet av insamlingsmål poängteras målets och temats aktualitet samt påverkningsmöjlighet. Centralt är att satsningen ska vara diakonal, d.v.s. verksamheten ska nå dem som är mest utsatta och som inte hjälps på annat sätt.

INSAMLINGSLEDARENS ROLL OCH UPPGIFTER

INSAMLINGSLEDARENS OCH ARBETSGRUPPENS ROLL

Som insamlingsledare är du nyckelperson i insamlingen Gemensamt Ansvar! På ditt ansvar ligger planeringen och förverkligandet av insamlingen på din ort. Du kan ge insamlingen ett ansikte på din egen ort och fungera som dess frontfigur.

Bli inte ensam!  Samla ihop en GA-arbetsgrupp med frivilliga och medarbetare från olika verksamhetsområden för att hjälpa dig att planera och förverkliga insamlingen. Gemensamt Ansvar är allas gemensamma sak i församlingen, och ingen ska behöva sköta det själv. Gruppen kan också uppmuntra andra församlingsbor och församlingens medarbetare till insamlingsarbetet.

Reservera tid i din kalender för insamlingens planering och förverkligande på samma sätt som för andra arbetsuppgifter.  Schemalägg och avskilj tid för uppgifterna i förhållande till GA-insamlingen: GA-möten, -skolningar, -infotillfällen, -tillställningar och -satsningar samt -redovisning.

Vem som helst som är pålitlig och ivrig för uppgiften kan arbeta som insamlingsledare: en frivillig, en ungdomsarbetsledare, en präst, en diakon eller någon annan av församlingens anställda. Insamlingsledarna kan gärna vara två eller så kan en GA-arbetsgrupp bildas till insamlingsledarens hjälp.

INSAMLINGSLEDARENS ÅR

Så att du enklare ska kunna planera din egen tidtabell har vi samlat ihop de viktigaste åtgärderna för Gemensamt Ansvar -insamlingen och deras tidtabeller. Du kan använda årsklockan till hjälp när du gör upp din egen verksamhetsplan för Gemensamt Ansvar -insamlingen

September-Oktober 

 • Utnämn en eller flera insamlingsledare. Skicka kontaktuppgifterna till insamlingsbyrån så att insamlingsledarens post kommer rätt.
 • Skola in den nya insamlingsledaren i uppgiften om du inte själv fortsätter. Inskolningen kan göras t.ex. genom lärlingsmetoden där insamlingsledaren under ett års tid har en lärling, som sedan tar över som insamlingsledare och får en ny lärling.
 • Samla insamlingens planerings- och arbetsgrupp. Planera och schemalägg insamlingen och dess tillvägagångssätt. Påbörja rekryteringen av frivilliga.
 • Senast i augusti bör ni beställa den mängd insamlingslistor, klistermärken för insamlingsbössor, brochyrer och tidningar som ni behöver.
 • Informera om inkommande års insamlingstema för alla i Gemensamt Ansvar-arbetsgruppen, församlingens medarbetare och förtroendevalda. Du hittar information om inkommande års tema på Gemensamt Ansvars hemsida gemensamtansvar.fi på Församlingar-sidan. Lösenord: pågående års årtal, byts ut varje år vid årsskiftet.
 • Förhandla med den som ansvarar för informationen i din församling om hur Gemensamt Ansvars kommande tema ska synas på församlingens hemsida, anslagstavla, tidning, interna anslag och some.
 • Bekanta dig med det nya materialet på nätet eller på utbildningsdagen. Allt material finns på Gemensamt Ansvars hemsida på Församlingar-sidan så fort det sammanställts.
 • Gör en redovisning för de insamlade medlen och skicka in redovisningsblanketten, som fyllts i enligt anvisningarna, till insamlingsbyrån inom juni månad. Blanketten skrivs ut från www.yhteisvastuu.fi/sv/forsamlingar/. Det pågående årets insamlingsredovisning stängs 31.8. Efter det går insamlade medel till följande års insamling.
 • Bestäm till vad er församling vill använda sin egen andel på 20 % av insamlingsmedlen.

November-December-Januari 

 • Delta i stiftets Gemensamt Ansvar-utbildningsdag i november. Dela ut material och info till församlingens olika verksamhetsområden och till frivilliga.
 • Gemensamt Ansvars insamlingslistor, dekaler till insamlingsbössorna och annat material anländer till församlingarna. Kontrollera att allt som behövs finns med. Sätt listorna och dekalerna på ett säkert ställe. Varje församling får samma mängd material som året innan, ifall de inte meddelat om förändringar.
 • Fortsätt planera insamlingen och tillställningarna samt rekrytera frivilliga.
 • Planera marknadsföringen.
 • Beställ kartor över insamlingsområdena från kommunens tekniska myndighet för listinsamlingen.
 • Påminn församlingens medarbetare inom olika verksamhetsområden om att insamlingen Gemensamt Ansvar närmar sig, och om det den erbjuder varje arbetsområde. Dela ut den elektroniska linken eller en utprintad version av Gemensamt Ansvars inspirationsmaterial till alla verksamhetsområden.
 • Kyrktjänsts styrelse besluter om följande insamlings tema.

Februari-Mars-April 

 • Insamlingen Gemensamt Ansvar öppnas i början av februari och kampanjen fortsätter till slutet av april. Insamlingstillståndet är ändå i kraft hela året (år 2020-2021: 1.9.2020-31.12.2021).
 • Förverkliga insamlingen Gemensamt Ansvar tillsammans med andra.
 • Insamlingsresultatet från året som gått överlämnas till republikens president i mars-april och delas ut till målen. Samtidigt informerar man nationellt om fördelningen av intäkterna och församlingarnas insamlingsresultat. För fram nyheten om resultaten på lokalnivå.

Maj-Juni-Juli-Augusti 

 • Gör en utvärdering, samla in respons och skriv upp erfarenheter inför nästa insamling.
 • Tacka vårens ansvarstagare och gåvogivare.
 • Börja planera nästa års insamling tillsammans med andra. I många församlingar brukar inkommande års verksamhetsplaner för de olika arbetsområdena utarbetas redan på våren, och det är bra om ditt arbete för Gemensamt Ansvar nämns i dem.
 • Skriv in i kalendern de planeringsmöten som du redan nu vet om. Bestäm datum och insamlingssätt för kommande Gemensamt Ansvar-tillställningar tillsammans med hela arbetsgemenskapen. Boka utrymmen i tid och förhandla om hur insamlingen syns i hela församlingens verksamhet. Bestäm datumen för följande års GA-tillställningar redan på våren för att undvika dubbelbokningar med tillställningar som kommer upp senare. Planeringsgruppen kan lugnt ta sommarlov, då de vet vad som väntar på hösten.
 • Gemensamt Ansvars insamlingstillstånd är i kraft hela året. Håll insamlingen framme t.ex. på skriftskolläger och på församlingens sommarverksamhet, liksom på höstens program.

ATT FÖRVERKLIGA INSAMLINGEN I PRAKTIKEN

MÅNGA SÄTT ATT SAMLA FÖR GEMENSAMT ANSVAR

Insamling med listor eller sparbössor
Ett av de effektivaste sätten att höja församlingens insamlingsresultat är att rekrytera fler list- och bössinsamlare.

Tips

 • Sätt in en annons i lokaltidningen och lappar i trapphusen på höghus om tidpunkten på den kommande insamlingen, så att folk kan förbereda sig med kontanter. Så förenklar du insamlarnas uppgift.
 • Förse insamlarna med lista eller insamlingsbössa, tillräcklig information om insamlingen, namnlappar och ditt eget telefonnummer.
 • Försäkra dig om att insamlaren kvitterar listan eller bössan som hen hämtar.
 • Fundera tillsammans på lämpliga inledningsfraser och sätt att bemöta gåvogivarna och berätta om den aktuella insamlingens tema.
 • Vid dörrarna får man också samla in med insamlingsbössor.
 • List- och bössinsamling är trevligt att göra parvis.
 • Försäkra dig om att gåvosummorna som antecknas på listan är skrivna med tydlig handstil.
 • Ta säkerhetsåtgärder i beaktande.
 • Diskutera med varje insamlare efteråt, tacka och fråga hur det gick. Trevliga erfarenheter och tråkiga saker kan man gå igenom t.ex. över en kopp kaffe eller kakao. En del insamlare vill veta sitt insamlingsresultat. Du kan meddela varje insamlare hennes insamlade summa samt dagens totalsaldo tillsammans med tacken t.ex. per textmeddelande.

Insamling med sparbössor 

Bössinsamlingens popularitet växer från år till år. I tätorterna vill många gärna samla in vid butiksdörrar och vid olika tillställningar.

Tips

 • Kontrollera att sparbössorna har årets tillståndsdekal och sigill.
 • Förse insamlarna med sparbössa, väst, namnlapp, broschyrer och ditt eget telefonnummer. Fundera tillsammans på bra sätt att bemöta gåvogivarna. Metoderna är många och var och en kan fungera enligt sin personlighet. Ett leende, en utstrålning som är lätt att närma sig och t.ex. frågan ”Skulle du vilja ge en gåva till insamlingen Gemensamt Ansvar?” är fungerande sätt. Tack och önskan om en fortsatt trevlig dag gör alla glada.
 • Om det är möjligt, låt insamlarna samla parvis. Det är trevligare att vara två eller flera när man samlar.
 • I kölden i februari är det trevligare att samla inomhus. Skaffa tillstånd från köpmännen i tid, om ni vill samla i matbutikernas aulor eller i köpcenter.
 • Diskutera med insamlarna efteråt, tacka och fråga hur det gick. Det är trevligt att göra t.ex. över en kopp kaffe eller kakao, som värmer efter att ha stått ute. Du kan också bjuda insamlarna på t.ex. sopplunch under hela församlingens insamlingsdag. Fråga om en del av de frivilliga eller varför inte de lokala marthorna kunde ta sig an soppserveringen medan de andra samlar.
 • Ta säkerhetsåtgärder i beaktande.

Säkerhetsåtgärder 

 1. Förse insamlarna med ditt eller någon annans telefonnummer, som de kan ringa till om det uppstår något problem. Repetera också det allmänna nödnumret 112.
 2. Det är tryggare att samla parvis än ensam.
 3. Ge insamlarna rådet att inte låta sig provoceras och att avlägsna sig från platsen genast ifall bemötandet är hotfullt eller farligt.
 4. En obehaglig situation bör gås igenom genast efteråt.

iZettle, MobilePay, donationsbanner 

iZettle-betalterminal för insamlare

Vill du ta i bruk iZettle för din församlings Gemensamt Ansvar-insamlare. Kortläsaren gör det möjligt att donera pengar med kort, antingen som kontaktlös betalning  eller som normal kortbetalning (större summor och kort som saknar funktionen kontaktlös betalning).

MobilePay

Insamlingsbyrån har skaffat ett eget femsiffrigt MobilePay-kortnummer för alla församlingar. I samband med insamlingsmaterialet får församlingarna också nummerdekaler som kan klistras på insamlingsbössorna. Den som vill donera med MobilePay vet hur man ska gå till väga, så insamlaren behöver inga speciella kunskaper eller redskap. Alla som har en smarttelefon kan delta i insamlingen. De donerade pengarna överförs automatiskt till församlingens eget interna bankkonto, och syns på det kontoutdrag som skickas till församlingen på våren.

 Webbdonationer

Utnyttja den nya praktiska kortadressen för donationer via webben som har samma format för alla församlingar: gemensamtansvar.fi/församling. T.ex: gemensamtansvar.fi/borga (Även den officiella långa adressen fungerar fortfarande; t.ex. för Borgå: https://yhteisvastuu.ekansio.com/yhteisvastuukerays/?id=1335&lang=sv.)

Tillställningar 

Tillställningarna kan anpassas och idéerna utvecklas på eget sätt i varje församling.

Tips

 • Grundlig planering och samarbete mellan olika arbetsområden är A och O för en lyckad tillställning. Bjud också in föreningar eller grupper utanför församlingen till samarbete.
 • Tillställningar som hålls samtidigt stjäl varandras uppmärksamhet – kontrollera på förhand att ingenting annat planerats på tillställningsdagen.
 • Gemensamt Ansvar-satsningen kan också ordnas i anslutning till något annat evenemang eller till församlingens regelbundna verksamhet.
 • Gör upp en plan för marknadsföringen i tid, och håll dig till planen – i förberedelserna för ett evenemang växer informationens och kommunikationens betydelse.

Insamlarens grundutrustning: 

Lista eller sparbössa, väst, namnlapp och broschyrer 

Gör list-, sparböss- och dekalbeställningarna till insamlingsbyrån per e-post eller via Gemensamt Ansvars hemsida på Församlingar-sidan. Följ den rekommenderade beställningstiden, så att materialens tryckmängder är så korrekta som möjligt.

Du får listorna och dekalerna som du beställt som rekommenderad försändelse i början av året. Nya sparbössor som församlingarna beställt skickas i en skild försändelse.

Ta väl vara på listorna och sparbössorna. Skriv ner person- och kontaktuppgifter på varje insamlare som tagit emot en lista eller sparbössa. Be om kvittering av insamlarna. Ifall du inte känner insamlaren sedan tidigare kan du kontrollera hans eller hennes identitet. Så förebygger du missbruk av listor och sparbössor.

För att öka tillförlitligheten på insamlingen med sparbössor har det tillverkats numrerade sigill av plast, som du kan försegla sparbössorna med. Numrorna behöver du inte skriva upp. Om det blir sigill över, kan du använda dem följande år. Sigillens nummer är endast till för tillverkaren. Sigillets långa skaft trycks genom hålen i sparbössans nedre kant och fästs i en plakett prydd med Gemensamt Ansvar -hjärtat. Sparbössan kan sedan inte öppnas utan att bryta sigillet. Det röda sigillet signalerar till gåvogivarna att insamlaren har rent mjöl i påsen.

Insamlingsvästarna syns på lång väg och berättar att insamlingen Gemensamt Ansvar är igång. Dela förutom västarna också ut namnlappar i plastfodral samt broschyrer till insamlarna. Broschyrer beställs på samma blankett som insamlingslistorna och tillståndsdekalerna.

Vädjan om donation med bankgiro 

Vädjan om donation med bankgiro kan postas eller skickas som e-post till lokala företag och andra potentiella donatorer. Kan de frivilliga utöver list- och bössinsamlingar också bli inspirerade att dela ut breven med önskemål om donation i brevlådor och brevinkast?

Ifyllbar vädjan om donation 2022. Lägg till din församlings MobilePay-nummer, adressen till donationssidan gemensamtansvar.fi/xxxx) och referensnummer på de ifyllbara fälten i pdf-flyern innan du skriver ut den.

Tips

 • Genom att utnyttja frivilliga, t.ex. medlemmarna i ett lokalt idrottslag, kan man spara på utgifterna gällande att sätta blanketter i kuvert och dela ut dem.
 • Bankgiroblanketten kan också sättas mellan sidorna i församlingens egen tidning eller i vårens infoblad.
 • Man kan förhandla med lokal- och gratistidningar om att få med en artikel om Gemensamt Ansvar i tidningen och en bankgiroblankett mellan sidorna.

Gemensamt Ansvar försäljingsprodukter 

Gemensamt Ansvar har så kallade understödsprodukter som kan beställas från Sacrums butik. Katalogen finns både på Gemensamt Ansvars (gemensamtansvar.fi) och på Sacrums (sacrum.fi) hemsidor.

Gemensamt Ansvar -produkterna är etiska och ekologiska, och man anlitar inhemska tillverkare så långt det är möjligt. Utbudet på understödsprodukter kan också utökas lokalt. Gemensamt Ansvars logo kan användas utan särskilt tillstånd t.ex. på handarbeten eller bakverk på en basar. Man behöver ändå komma ihåg att Gemensamt Ansvar är ett registrerat och skyddat produktmärke, och man behöver tillstånd från insamlingsbyrån för att använda det. För en industriellt tillverkad produkt kan tillstånd beviljas endast om det verkligen är fråga om en understödsprodukt.

Vanliga frågor 

Kan man också samla med insamlingsbössor vid dörrarna?

 • Ja. Om ett insamlarpar går runt och knackar dörr kan den ena ha sparbössan och den andra listan.

Får barn och ungdomar, t.ex. konfirmander, vara insamlare?

 • Ja, såvida de inte tvingas till det. De bör skolas in väl i uppgiften.

Kan man ta upp kollekt för Gemensamt Ansvar t.ex. under en konfirmation

 • Ja. Församlingen får själv bestämma ändamålen för de fria kollektsöndagarna. Kollekter under hela året som tas upp till förmån för Gemensamt Ansvar utökar församlingens helhetsresultat.

Kan man samla in för Gemensamt Ansvar ännu på sommaren?

 • Ja. Insamlingstillståndet är i kraft hela året (år 2020-2021 1.9.2020-31.12.2021).

Problem vid insamlingen 

Trots att insamlingen Gemensamt Ansvar planeras noga i församlingen, kan man stöta på tråkiga överraskningar längs vägen.

En insamlingslista, en dekal eller en hel insamlingsbössa försvinner

Förvara listorna, dekalerna och insamlingsbössorna omsorgsfullt. För varje lista, dekal eller insamlingsbössa som försvinner måste man ge en särskild förklaring. Uppgifterna om det försvunna materialet anges tillsammans med redovisningsblanketten i punkten ”Anmälan om förkomma material” (yhteisvastuu.ekansio.com/admin). Den ska undertecknas av åtminstone två personer: personen som har tappat bort listan eller insamlingsbössan och den av församlingens arbetstagare som ansvarar för insamlingen. Anmälan om försvinnande ska skickas till insamlingsbyrån tillsammans med redovisningen, och en kopia av den bör förvaras i församlingen i sex år. För att försvinnanden inte ska inträffa, rekommenderas att insamlarna redovisar de insamlade pengarna så fort som möjligt efter att de samlat in dem.

En insamlingsbössa går sönder

Gör som ovan om en sparbössa går sönder. Skicka dessutom den söndriga sparbössan till adressen: Sacrum/Logistiikkakeskus, Hallipussi 1, PB 21, 76101 Pieksämäki. Den söndriga sparbössan krossas och av krosset tillverkas nya sparbössor. Du hittar en blankett på Gemensamt Ansvars hemsida (församlingar), där du samtidigt kan beställa nya sparbössor.

En ohederlig insamlare

Ifall insamlingsledaren misstänker att en insamlare missbrukar insamlingen och dess gåvobidrag ska han så fort som möjligt anmäla det till polisen och insamlingsbyrån.

En lista eller insamlingsbössa blir stulen

En insamlingsbössa får inte lämnas oövervakad i ett allmänt utrymme. Om man bestämmer sig för att placera en sådan på disken t.ex. i en butik, på ett café eller i en bank, så måste den kedjas fast och/eller så kan man utnämna en ansvarsperson i banken som ser efter den. Om sparbössan ändå blir stulen ska man göra en brottsanmälan till polisen och fylla i ”Anmälan om förkomma material” i nätet och skicka den till insamlingsbyrån tillsammans med en kopia av brottsanmälan.

GEMENSAMT ANSVAR ÄR ETT GEMENSAMT ANSVAR

Var hittar man nya frivilliga? 

 • Börja leta efter frivilliga nära dig och kom ihåg att man kan syssla med rekrytering under hela året. Den bästa inbjudan är personlig. Bjud med t.ex. två vänner att hjälpa nödställda människor tillsammans med dig. Be dem bjuda med två vänner till o.s.v. Snart är en lämpligt stor grupp samlad! Det är trevligare att samla tillsammans och samtidigt kan veteranerna handleda nya frivilliga i arbetet.
 • Be arbetskamraterna komma med. Lyft frimodigt fram Gemensamt Ansvar på medarbetarsamlingarna och fundera tillsammans hur ni kunde göra insamlingen så att alla trivs med den, till hela församlingens grej. Hur skulle ni kunna göra de olika arbetsområdenas frivilliga till allas gemensamma frivilliga? Kunde kören ordna en psalmauktion? Kunde de förtroendevalda bli insamlare? Kunde barnen och ungdomarna tillsammans hitta på en tillställning för hela familjen? Kunde diakonigruppens medlemmar posta tackkorten? Kunde ni ordna en gemensam insamlingsdag för församlingens anställda så att arbetsgivaren sponsrar två timmar arbetstid för varje anställd?
 • Gör snabbvisiter i klubbar, verksamhetskretsar, på ungdomskvällar, läger och tillställningar som församlingen, kommunen och andra föreningar som finns på er ort ordnar, och bjud med folk till frivilligarbetet. Det lönar sig att poängtera att det är roligt, enkelt och att man får hitta på egna idéer! Med hjälp av Gemensamt Ansvars färdiga affisch- och broschyrschabloner kan du också smidigt göra egna broschyrer att dela ut och hänga upp i butiker, skolor, daghem o.s.v.
 • Börja samarbeta med föreningar som fungerar på din ort. Dra nytta av varandras frivilliga. T.ex. Marthaförbundet, Rotary, scouterna och idrottsföreningar är gärna med på mycket. Fundera också om det skulle finnas någon samarbetspartner som passar särskilt bra till årets tema på din hemort.
 • Trots att Gemensamt Ansvar är en insamling vill inte alla frivilliga vara insamlare. Låt kunniga och ivriga människor själva bestämma hur de vill delta i välgörenheten. Frivilliga kan t.ex. ordna cykelreparationstalko eller odla tomatplantor för försäljning, och skänka inkomsterna till Gemensamt Ansvar. Bjud alla med till att planera tillsammans vad ni ska göra!
 • Gör eller be din församlings informatör göra en rekryteringsannons till församlingens hemsida. En färdig modell får du på adressen gemensamtansvar.fi/ekstra-forsamlingar. Lösenord: pågående års årtal, t.ex. 2020. Erbjud frimodigt samma annons till lokaltidningen och utgå ifrån att du inte behöver betala någonting för den. Att bjuda på en gratis annonsplats är ett enkelt sätt för tidningen att delta i den gemensamma välgörenheten.
 • Rekrytera via Facebook och Instagram.
 • Utmana din hemorts kändisar att komma med. En författare kan t.ex. skriva om Gemensamt Ansvar i tidningen, en musiker kan hålla en gratiskonsert.
 • Kom också ihåg grupperna som representerar årets utlandsmål. Finns det t.ex. vänkretsar eller studerande från ifrågavarande land?

Hur inspirerar man de frivilliga?

Se till att dina frivilliga är nöjda, då får du med dem också i fortsättningen. Din egen attityd påverkar mer än du tror. Om du tror på din sak och är inspirerad, så inspirerar du också andra. Det är just det som är din uppgift – att få de frivilliga att arbeta för det gemensamma målet.

Det som upprätthåller inspirationen:

 • Möjligheten att delta i planeringen och själv bestämma vad man vill göra
 • Tydliga uppgifter
 • Rimliga målsättningar
 • Handledning, stöd och skolning för uppgiften
 • Tillräcklig kunskap om insamlingen, dess resultat och framskridande
 • Kunskap om vad man har fått till stånd med arbetet
 • Möjlighet att dela erfarenheter
 • Tack och respons på arbetet man gjort
 • En god teamanda, gemenskap också utanför frivilligarbetet, t.ex. att tillbringa en kväll tillsammans

Hur skolar man in GA-insamlarna? 

 • Förbered alltid alla insamlare. Ingen får skickas ut utan förberedelse. Bjud med de frivilliga på höstens GA-utbildningsdag eller ordna en gemensam skolnings- och idékväll, där du berättar huvudpunkterna om årets insamlingsmål och om insamlingen. Ta powerpoint-presentationen som utarbetats för det här ändamålet till din hjälp. Den finns på adressen www.yhteisvastuu.fi/sv/forsamlingar/
 • Efter skolningen ska varje insamlare ledigt kunna svara på följande frågor: Vad är problemet? Vilket är insamlingsmålet? Varför behöver problemet åtgärdas? Vad händer om det inte åtgärdas? Hur förändrar min gåva situationen konkret? Når hjälpen fram? Varför ska jag ge en gåva just nu? Det lönar sig inte att börja gissa. Om insamlaren inte kan svara på en fråga så kan du uppmuntra honom eller henne att alltid skriva upp frågarens kontaktuppgifter och berätta att någon av församlingens anställda återkommer till saken.
 • Öva tillsammans en insamlingssituation vid en dörr. Insamlaren presenterar sig och berättar kort sitt ärende, svarar på frågor, tackar för gåvan och önskar god fortsättning på dagen.
 • Fundera tillsammans på hurdana situationer ni kan stöta på. Vad är insamlarna rädda för eller vad önskar de att de stöter på? Om du har varit insamlingsledare en längre tid kan du samla ihop roliga och besvärliga situationer från tidigare år och berätta om dem som exempel för insamlarna. Berätta också hur man löste situationerna.
 • Gå igenom de praktiska sakerna: Hur ska listorna fyllas i? Till vem ska de returneras? Vem tar man kontakt med i en problemsituation?
 • Trots att tillvägagångssätten och målsättningarna är gemensamma kan man ändå uppmuntra insamlarna att vara sig själva och fungera på ett sätt som passar deras personlighet också i insamlingssituationen.

Tack och respons uppmuntrar till att komma med på nytt 

Ordna alltid ett feedbackmöte för alla frivilliga i slutet av insamlingsdagen, efter tillställningen eller efter hela insamlingens slut. Gå ut och ät tillsammans eller tillbringa en trevlig dag t.ex. på en lägergård.

 • Kom alltid ihåg att tacka alla, helst personligen.
 • Diskutera tillsammans de frivilligas erfarenheter. Ge var och en möjlighet att berätta. Hur kändes det för insamlaren att möta människorna? Hurdana frågor kom upp? Hände det något oväntat? Hur skulle man kunna göra nästa gång? Kom det fram någon feedback till församlingen eller insamlingsbyrån? Gå tillsammans igenom eventuella tråkiga saker, så att de inte stannar kvar och tynger någons sinne.
 • Be om allmän feedback på organiseringen av insamlingen och på ditt eget arbete. Uppmuntra både positiv och negativ feedback. Förhåll dig öppet till eventuell kritik. Det är enda sättet att utvecklas.

BARN OCH UNGA SOM FRIVILLIGA

Insamlingen Gemensamt Ansvar är en lysande möjlighet att berätta för barn och unga om nöden hos oss och på andra håll i världen och att uppmuntra dem att hjälpa sina medmänniskor. De gör gärna gott, t.ex. ordnar en konsert, en äventyrsbana eller ett disco till förmån för Gemensamt Ansvar, där de själva samtidigt har roligt. Fundera tillsammans med dem vad ni kunde hitta på.

Enklast når du barn och unga via daghem, skolor, klubbar, söndagsskolan, skriftskolan, hobbygrupper eller idrottsföreningar. Ta kontakt med de vuxna som har hand om grupperna och planera vad ni kunde göra tillsammans. Av lärare och ledare får du oersättlig hjälp när du har att göra med barn- och ungdomsgrupper.

Du kommer väl ihåg att barnen och ungdomarna är de som gör Gemensamt Ansvar i framtiden. Det är viktigt att deltagandet i insamlingen är en positiv upplevelse för dem.

Då sparbössinsamlarna är unga:

 • Be de minderårigas föräldrar om lov att deras barn får samla.
 • Insamlandet är alltid frivilligt: att bli hjälpledare eller att klara av skriftskolan får aldrig hänga på insamlandet.
 • Barn kan mycket väl vara med om sparbössinsamlingen tillsammans med en vuxen eller samla parvis.
 • Berätta samma saker om insamlingen/insamlingsmålen för barnen och ungdomarna som för de vuxna, men på ett sätt som passar och inspirerar åldersgruppen.
 • Gå igenom insamlingserfarenheterna med barnen genast efter insamlandet/tillställningen. De måste få berätta om sina känslor och erfarenheter genast.
 • Kom ihåg att tacka och belöna.

Vilka kunde barnens och ungdomarnas uppgifter vara?

 • Tillverkning och försäljning av egenhändigt gjorda produkter (bakverk, små handarbeten).
 • Tillverkning och/eller postning av tackkort.
 • Organisering av GA-jippon (disco, lopptorg, små städkampanjer, sponsorerade frilufts- eller idrottsevenemang, minikonserter)
 • Konstutställning av arbeten gjorda i församlingens klubb eller på bildkonstlektionerna och som är förknippade med insamlingens tema – konstverken kan ställas ut på biblioteket, i församlingssalen eller kommunhuset.
 • Ge barnen och ungdomarna möjlighet att själva hitta på satsningar.

SÅ LYCKAS DU MED GEMENSAMT ANSVAR -KOMMUNIKATIONEN

Trots att insamlingen Gemensamt Ansvar är den största i sitt slag i Finland, behövs effektiv kommunikation och marknadsföring för att sprida budet om folkrörelsen för medmänsklig kärlek till varje udde och skär! Om du inte är född till försäljare eller utbildad i branschen, kan uppgiften kännas svår. Ingen panik. Genom de här 14 enkla stegen för du fram budet om folkrörelsen för medmänsklig kärlek i en handvändning.

Om det känns övermäktigt, koncentrera dig på punkterna 1, 4, 6, 10 och 14!

1 Värva i första hand församlingens informatör eller en frivillig med erfarenhet från området till ditt team. Beröm hans eller hennes gnistrande kreativa uttrycksförmåga och bjud fast på kaffe och bulle, så är du redan ett steg närmare ditt mål. En professionell vet vad som behöver göras, och du själv kommer allra enklast undan.

2 Om uppgiften trots allt av någon orsak faller på dina axlar, spara insamlingsbyråns nummer, 040 700 9902, i din telefon och ring genast om hjälp, då det känns så.

3 Se till att du inte blir ensam – det är ju medmänsklig kärlek det är frågan om!  Lyft frimodigt fram Gemensamt Ansvar på medarbetarsamlingarna, sätt in meddelanden på intranätet och tipsa om saken vid kaffebordsdiskussionerna. Berätta att du ska samla ihop ett effektivt team, där inspirationen och samarbetet med bra typer ska belöna sina medlemmar! Övertyga tvivlarna genom att konstatera att Gemensamt Ansvar är alla tiders chans att föra fram kyrkans goda arbete året om.

4 Sätt dig in i insamlingsmålen.  Enklast gör du det genom att anmäla dig till Gemensamt Ansvar-utbildningsdagen som ditt stift ordnar på hösten. Om du inte kan komma, så finns allt som man gick igenom tillgängligt på adressen gemensamtansvar.fi/ekstra-forsamlingar (Lösenord: pågående års årtal, t.ex. 2020). Materialet är gjort just för dig. Du kan fritt utnyttja det i all GA-kommunikation. Fundera också på hur insamlingsmålet syns på din hemort och i din församling.

5 Utnyttja dina relationer. Fundera i god tid på vem du känner. Bor du granne med lokaltidningens redaktör? Arbetar din vän på ett tryckeri eller är ditt barns klasskamrats pappa den lokala K-köpmannen? Du märker snart att din granne kanske rentav väntar på att du ska tipsa honom om idéer till artiklar, det lokala tryckeriet mer än gärna ställer upp och trycker upp affischer till er tillställning och köpmannen donerar korvar till den. Om du inte känner någon, så misströsta inte, snart känner du! Om du frågar dig fram växer ditt nätverk snart som svampar i skogen.

6 Smussla in GA-idéer omkring dig i din församling, så att samma budskap tutas ut från varje hörn då insamlingen väl kommer igång. Tipsa dina kolleger om inspirationsmaterialet som utarbetats just för att underlätta deras arbete. Där finns det färdiga verksamhetsidéer, andakter och morgonsamlingar i anslutning till Gemensamt Ansvar, för allt från familjecaféer till pensionärssamlingar. Genom att skriva in er egen text på Gemensamt ansvars färdiga affisch- och broschyrmallar gör ni behändigt er egen GA-reklam att dela ut till församlingsborna. Du hittar dem på församlingar-sidan på Gemensamt Ansvars hemsida.

7 Dra djupt efter andan. Du har nu allt som behövs för att lyckas under kontroll.

8 Det här är en viktig punkt! Vid årsskiftet kommer Gemensamt Ansvars kärnbudskap upp på församlingar-sidan på hemsidan.  Via kärnbudskapen får du svar på de vanligaste frågorna gällande Gemensamt Ansvar. Du behöver inte (och får inte ens) hitta på något själv. På det sättet hålls Gemensamt Ansvars budskap enhetligt.

9 Påminn i god tid de av dina kolleger, som inte ingår i ditt team, om att Gemensamt Ansvar drar igång. Förse dem med GA-bilagan och broschyrer att sätta fram på församlingens tillställningar och med affischer att hänga upp på anslagstavlorna. Få täcks säga nej två gånger!

10 Dagen D – insamlingen drar igång.

Insamlingsbyrån skickar ut ett pressmeddelande om saken till alla Finlands medier. Leta fram dina bekanta redaktörers kontaktuppgifter och ring dem. Berätta kort om hur problemet som Gemensamt Ansvars insamlingsmål lyfter fram syns på din hemort och erbjud t.ex. din sakkunniga kollega som intervjuobjekt. Kom bara ihåg att be honom eller henne om lov först.

Om det här känns för besvärligt eller du inte känner någon redaktör, skicka meddelandet om att insamlingen börjar till de lokala mediernas redaktioner (adressen är ofta redaktion@xx.fi) och bifoga t.ex. en inbjudan till GA-tillställningen som ni ordnar och dina egna kontaktuppgifter. Berätta att du gärna svarar på redaktörernas frågor. Sätt också med en länk till Gemensamt Ansvars bildarkiv, kirkkopalvelut.fi/kuvat, där vem som helst kan ladda ner Gemensamt Ansvars logo och bilder gratis.

11 Väck din inre aktivist Om du ser en diskussion om det aktuella eller ett äldre GA-insamlingsmål i lokaltidningen, skriv en insändare om saken eller ring upp redaktionen och erbjud ett nytt perspektiv på temat. Konsultera insamlingsbyrån vid behov.

12 Internet, Facebook och andra sociala nätverksmirakel. Med de här verktygen kan man göra vad som helst gratis. Bjud in till GA-tillställningar, rekrytera och håll kontakten med de frivilliga, kommentera diskussionen om insamlingsmålen, ordna tävlingar eller utmana andra att komma med – låt fantasin flyga och gör vad som helst som du kommer på! Använd aktivt dina egna nätverk och Gemensamt Ansvars Facebook-sida, facebook.com/yhteisvastuu. Du hittar GA också på Instagram och Twitter.

13 Grattis! Nu kan du lyfta fötterna på bordet och njuta av frukten av ditt arbete. Skriv ner vad du gjort – vad fungerade och vad gjorde inte det.

14 Ja just det, du kommer väl ihåg att berätta för de andra också vad vi tillsammans fick till stånd!

När insamlingsresultatet klarnar skickar insamlingsbyrån ut ett pressmeddelande om saken till media. Be din församlings informatör sätta upp samma meddelande på er arbetsgemenskaps interna nät eller skicka e-post till dina kolleger.

ATT TACKA OCH GE FEEDBACK

Ett tack värmer dem som deltagit i insamlingen Gemensamt Ansvar, både de frivilliga och företagspartnerna. De som deltagit förstår att deras insats har uppmärksammats och får dem att känna att det har lönat sig att göra den.

Många sätt att tacka

Tackkort eller -brev som utmärkelse för deltagandet. Framför den egna församlingens hälsningar och berätta t.ex. hur insamlingen gick, vilket resultatet var, hur många frivilliga som deltog och några detaljer eller berättelser om insamlingens skeden tillsammans med tackkorten till de frivilliga. Du kommer väl också ihåg att tacka de företag eller andra samarbetspartners som varit med! Du kan beställa den mängd tackkort du behöver från Gemensamt Ansvars insamlingsbyrå.

Ett telefonsamtal är ett personligt sätt att tacka.  Samtidigt kan man diskutera om hur den frivilliga upplevde arbetet och vilka glädjeämnen och förargelser som ingick.

En tackfest eller tackmässa samlar de frivilliga till att tillbringa en kväll, en måltid eller en utflykt tillsammans. På så sätt träffar alla deltagare varandra. Tillhörigheten i en större gemenskap motiverar och förenar människor. Man kan också ordna en tackmässa i slutet av insamlingen.

En annons i lokaltidningen är ett synligt och bra sätt att tacka insamlingens frivilliga deltagare och gåvogivare.

UTVÄRDERING SOM AVSLUTNING PÅ ARBETET

Det är lättare att påbörja följande insamling då man först har utvärderat hur man lyckades i den föregående. Erfarenhetskunskapen är värdefull. Det lönar sig att skriva ner insikter redan på våren medan de är i färskt minne, med tanke på följande år. Frågor i förhållande till utvärderingen är t.ex: Vad lyckades vi med i år? Vad skulle vi vilja göra annorlunda nästa år? Hur lyckades vi med planeringen av insamlingen? Hurdana resultat uppnåddes med insamlingen?

Som hjälp i utvärderingen kan man använda mallen nedan. Det lönar sig att göra utvärderingen tillsammans med Gemensamt Ansvar -arbetsgruppen som har varit med och organiserat insamlingen.

Självutvärderingsmall 

Svara först själva på frågorna och fundera sedan tillsammans varför ni gjorde som ni gjorde.

 1. Insamlingens planering
 • Insamlingen planerades tillsammans med nyckelpersonerna
 • I planeringen uppställdes ett tydligt mål för insamlingen
 • I planeringen beslöt vi klart om insamlingens konkreta former, såsom olika satsningar och tillställningar
 1. Insamlingens förverkligande
 • Vi gjorde upp en tydlig arbetsfördelning
 • Vi gjorde upp en tidtabell
 • Vi följde tidtabellen under insamlingens gång
 1. De frivilliga som deltog i insamlingen
 • Belönades de frivilliga efter insamlingen?
 • Ombads de att ge feedback och fundera på vad som lyckades och vad som störde insamlingen?
 1. Insamlingens slutrapport
 • Resultaten
 • Feedbacken man begärt
 • Vad gjordes rätt, vad kunde förbättras?
 • Allmän bedömning
 • Utvärdering av de viktigaste insamlingssätten
 • Att få tag på och motivera insamlare

REDOVISNING, AVTAL OCH TILLSTÅND

Anvisningar för redovisning

Vid insamlingens slut redovisas de insamlade medlen och skickas tillsammans med en redovisningsblankett som fyllts i enligt anvisningarna till insamlingsbyrån. Blanketten och anvisningarna finns på www.yhteisvastuu.fi/sv/forsamlingar/ Lösenord: pågående års årtal.

Referensnummer

Varje församling har ett eget GA referensnummer, som insamlingsbyrån skickat. Då du använder det skrivs de insamlade medlen in på rätt församling. Referensnumret används vid alla inbetalningar till förmån för Gemensamt Ansvar, också engångsbetalningar m.m. Referensnumret är i regel detsamma från år till år.

Ränteintäkter

Insamlingsbyrån lägger till ränteintäkternas andel till församlingarnas resultat. Enligt lagen för penninginsamling bör också räntan från församlingens eget konto synas i redovisningen.

Bokföring av insamlingsintäkter

Församlingarna har möjlighet att täcka en rimlig del av insamlingens utgifter med insamlingsintäkterna.

Noggranna instruktioner om Gemensamt Ansvars penningrörelse, bokföring och redovisningar: KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 34/2009

Återlämning av insamlingslistor och oanvända dekaler

Alla listor (både använda och oanvända) och oanvända dekaler ska returneras till insamlingsbyrån. För borttappat material anges uppgifterna i punkten ”Anmälan om förkomna material” (yhteisvastuu.ekansio.com/admin). Om man misstänker fiffel med en borttappad lista ska man polisanmäla saken. Av dekaler returneras de oanvända.

Verifikat

Verifikat behöver inte skickas till insamlingsbyrån. De kontrolleras i samband med församlingens egen revision.

Lagen om och tillstånd för penningsinsamling.

Penninginsamling får ordnas endast med tillstånd som beviljats av myndigheterna. Kyrktjänst rf ansöker om ett nationellt insamlingstillstånd för Gemensamt Ansvar.

Basarer

I församlingens egna utrymmen är det tillåtet att sälja livsmedel. Om man vill sälja livsmedel på basarer eller andra tillställningar utanför församlingens egna utrymmen måste man på förhand ansöka om tillstånd från kommunens hälsovårdsnämnd.

Lotterier

Med lotteri avses en verksamhet som man deltar i mot betalning och i vilken deltagaren slumpmässigt eller delvis slumpmässigt kan vinna någonting.

Lagen ger möjlighet att hålla små lotterier utan särskilt tillstånd då lotternas sammanlagda försäljningsvärde är högst 2000 euro och då lotternas försäljning och prisutdelning sker vid samma tillfälle. Om du ordnar större lotterier än så här, läs texten på nästa sida.

Enligt lotterilagen får lotterier hållas endast med tillstånd utfärdat av myndigheter. En registrerad förening, en oberoende stiftelse eller en annan sådan förening som har en allmännyttig funktion och vars hemort är i Finland får ordna lotterier.

Verksamhetskretsar i anslutning till församlingen och kristna föreningar, såsom diakoni- eller missionskretsar har rätt att få tillstånd för varulotteri. Finlands evangelisk-lutherska kyrka och ortodoxa kyrka eller deras församlingar har inte rätt att få tillstånd till att hålla varulotteri. Som sökande måste man ha någon av församlingens verksamhetskretsar eller samarbetspartner.

Tillstånd för varulotteri utfärdas och indras av polisstationen på orten. Om varulotteriet omfattar ett område som är större än polisstationens verksamhetsområde är det Polisstyrelsen som utfärdar och drar in tillståndet. Man ansöker om tillstånd skriftligt. Tillstånd kan utfärdas för högst sex månader. Då man ansöker om lotteritillstånd bör den sökande vara en verksamhetskrets inom församlingen eller förening som fungerar som församlingens samarbetspartner. Den som erhåller ett tillstånd för varulotteri bör redovisa lotteriet till den som utfärdat tillståndet.

Mer information: Lotterilagen (1047/2001) och Statsrådets förordning om lotterier (1345/2001)

Mervärdesskatt

Man behöver i vanliga fall inte betala mervärdesskatt för Gemensamt Ansvar -satsningar. Sådan verksamhet som är stadgad som allmännyttig och inte som näringsverksamhet står utanför mervärdesbeskattningen. Det är t.ex. inträdesavgifter till idrotts- och nöjesevenemang, inkomster för serverings- och försäljningsverksamhet, lotterier, basarer, luncher, försäljning av insamlingstillbehör, prylinsamling, medlemspublikationer samt försäljning av märken, kort och vimplar.

Tillstånd för musikevenemang

Om musik utförs vid evenemanget, kontrollera nödvändiga tillstånd från Teosto ry:
https://www.teosto.fi/musiikin-kayttoluvat/hanki-lupa/musiikki-seurakunnan-toiminnassa/
(på finska)
https://www.teosto.fi/app/uploads/2020/11/24152831/musiikki_seurakunnan_toiminnassa_2020.pdf (på finska)

För att spela inspelad musik behöver du också en Gramex Musiikki seurakunnan toiminnassa -tillstånd, som täcker rättigheterna för musikartister och producenter:
https://www.musiikkiluvat.fi/musiikki-seurakunnan-toiminnassa/ (på finska)