Gemensamt Ansvar 2022 samlar in pengar för att hjälpa barn och unga

Temat för Gemensamt Ansvar 2022 (från och med 6.2.2022) är att hjälpa barn och unga som lider av coronapandemins följder. Under kampanjen fokuserar vi särskilt på de 15–19-åriga ungdomar som har lidit allra mest till följd av distansundervisningen. Vår finländska partner är Lasten ja nuorten keskus som sedan tidigare är en bekant samarbetspartner för församlingarna. Inom den internationella diakonin är det som tidigare Kyrkans Utlandshjälp som ser till att hjälpen når fram. Det är bra om församlingarna redan nu kan börja fundera på hur den del av intäkterna som blir kvar i den egna församlingen bäst ska styras till verksamhet som motsvarar insamlingstemat. Under hösten kommer vi att återkomma närmare till innehållet i nästa års insamling.

Den förlängda insamlingstiden för Gemensamt Ansvar har efter coronavåren gett församlingarna möjlighet att också i år samla in medel längre än förut. Insamlingen till förmån för äldre personer pågår i många församlingar runtom i landet ännu under hösten på olika evenemang och med bössinsamlingar.

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 inleds i dag – medlen används för att stödja mindre bemedlade äldre och förbättra digitala färdigheter

7.2.2021

I dag inleds Gemensamt Ansvar som samlar in medel för att hjälpa de mest utsatta äldre människorna i Finland och ute i världen. En del av insamlingsintäkterna 2021 används till träning i digitala färdigheter för äldre. En utredning som Gemensamt Ansvar har gjort visar att en betydande del av den äldre befolkningen i Finland marginaliseras till följd av den allt mer omfattande digitaliseringen i samhället.

Överskuldsättningen bland äldre har ökat i vårt land, framför allt bland kvinnor. Kvinnor över 75 år löper en betydligt större risk att bli fattiga än den övriga befolkningen. Denna grupp är också överrepresenterad bland dem som behöver mathjälp.

Ekonomisk knapphet har följdverkningar, framför allt kan den leda till problem med hälsan. För otaliga äldre människor räcker pengarna inte till ens för nödvändiga mediciner eller till hälsosam mat. Fattigdom orsakar också social marginalisering och ensamhet.

”Mindre bemedlade äldre hamnar ofta i ett läge där svårigheterna tornar upp sig. Arbetslöshet kan leda till sjukdomar och överraskande vändningar i livet. En ond cirkel av sjukdom och apoteksräkningar kan leda till en skuldspiral”, konstaterar Matti Repo som är ansvarig biskop för Gemensamt Ansvar 2021.

Kampanjtemat för årets insamling är ”Mest överraskade fattigdomen”. Med temat vill vi uppmärksamma att många äldre som går i pension överraskas av att levnadsstandarden sjunker.

Undersökning: Nästan en tredjedel anser att digitala tjänster är en alltför stor utmaning

En utredning som Gemensamt Ansvar har gjort visar att en betydande del av den äldre befolkningen i Finland kommer på efterkälken till följd av den allt mer omfattande digitaliseringen i samhället.

Av de 70-plussare som besvarade enkäten ansåg 29 % att det är alltför svårt att ta i bruk nya digitala tjänster, till exempel nätbanken, eller de offentliga elektroniska tjänsterna, såsom FPA eller biblioteken. Detta innebär hela en kvarts miljon äldre finländare. Var sjunde äldre människa upplever att hen inte får den hjälp som behövs för att använda digitala tjänster, såsom bankärenden.

”Digitaliseringen innebär en smygande utveckling som leder till att all grundläggande service, ända från banktjänster, småningom överförs till webben. Största delen av oss alla har nytta av webbtjänsterna. Samtidigt ökar marginaliseringen bland dem som inte har råd med digitala verktyg eller inte kan använda dem. En digital klyfta som skapar ojämlikhet löper genom alla åldersgrupper, men är mest påtaglig bland de äldre”, berättar forskningsdirektör Jaakko Kaartinen från forskningsbolaget Insight360.berätta

Gemensamt Ansvar har genomfört en enkätundersökning för att utreda vilka digitala färdigheter och utmaningar personer över 70 år har i vår digitaliserade värld. Enkäten besvarades av totalt över 500 finländare som fyllt 70 år. Av dem som svarade ansåg 80 procent att Gemensamt Ansvars insamlingsobjekt 2021, mindre bemedlade äldre, var ett lyckat val.

Digital träning för äldre

I år samlar Gemensamt Ansvar in medel för att hjälpa mindre bemedlade äldre människor i Finland på ett övergripande sätt. För dem kommer det bland annat att ordnas gratis träning i digitala färdigheter och ekonomiplanering.

”Äldre människor som kämpar med ekonomiska svårigheter blir ofta utanför digitaliseringen. Samtidigt blir de utanför hela samhället”, konstaterar arkiatern Risto Pelkonen som är bekymrad över marginaliseringen bland sina jämnåriga.

Av Gemensamt Ansvars insamlade medel styrs 40 procent till Finland. Hälften av de medel som stannar i Finland riktas via lokalförsamlingarna till stöd för insatser för de äldre och till diakoniunderstöd.

Den andra hälften av de insamlingsintäkter som stannar i Finland 2021 fördelas mellan finländska specialändamål. Hälften av specialmedlen går till Kyrkans diakonifond som tillsammans med lokalförsamlingarna ska hjälpa de mest utsatta äldre människorna.

Den andra hälften av specialmedlen går till Seurakuntaopistos nätverk av folkhögskolor, som kommer att ordna kostnadsfri träning i digitala färdigheter för mindre bemedlade äldre från och med 2022. Träningen kommer att fokusera på hur man sköter bank-, FPA- och myndighetsärenden på dator och ge handledning i användningen av digitala verktyg och lösning av problemsituationer.

60 procent av insamlingsintäkterna går till internationell katastrofhjälp

Den centrala principen för solidarisk mänsklighet är att man hjälper dem som har svårigheter och är sköra. Gemensamt Ansvar grundades efter krigen och hjälpte till en början vårt eget land att återhämta sig efter krigets tunga konsekvenser. Finland var då mottagare av hjälp från utlandet. Välståndet i vårt land ökade och den sociala tryggheten blev mer omfattande. Sedan 1963 har intäkterna från insamlingen turvis styrts också till utvecklingsländerna.

”Gemensamt Ansvar innebär att vi kan se ut från vår egen bubbla och utanför vårt lands gränser. Vi måste ha vilja att också värna om dem som lever ett torftigt liv fyllt av svårigheter i världens allra mest utsatta länder. Coronaepidemin har varit en mycket hård prövning för de äldre i dessa länder”, säger socialrådet Tapio Pajunen, insamlingschef för Gemensamt Ansvar.

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till katastroffonden vid Kyrkans utlandshjälp. Med stöd från fonden kan nödhjälpsarbetet inledas snabbt i katastrofsituationer. I årets insamling beaktas särskilt äldre människors utsatta ställning i krisområden. Dessutom presenteras Kyrkans Utlandshjälps arbete i flyktingbosättningar i Uganda.

”I katastrofhjälpen är det särskilt viktigt att beakta de äldre. När människor tvingas fly kan familjerna splittras, och det går inte att ta hand om de äldre på samma sätt som förr. Brist på mat och mediciner är vardag till exempel i flyktingbosättningarna i Uganda”, berättar Jouni Hemberg som är verksamhetsledare för Kyrkans Utlandshjälp.

Biskopen i Tammerfors stift, Matti Repo, är förman för Gemensamt Ansvar 2021.  Beskyddare för insamlingen är republikens president Sauli Niinistö. President Niinistös informationsinslag vid öppningen av insamlingen Gemensamt Ansvar sänds på Yle TV1 på öppningsdagen kl. 12.00 och kl. 20.24.

#gemensamtansvar2021

Twitter Facebook Instagram

Mer om Gemensamt Ansvar 2021:

Närmare information:

Bilder:

#gemensamtansvar2021

Gemensamt Ansvar är en av de största årliga medborgarinsamlingarna som ordnas i Finland och en folkrörelse för kärlek till nästan, som har ordnats sedan 1950. Insamlingen hjälper nödställda oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse, både i Finland och utomlands. 60 % av insamlingsintäkterna styrs årligen till katastrofhjälp via Kyrkans Utlandshjälp. 20 % av insamlingsintäkterna fördelas mellan finländska specialändamål: hälften går till Kyrkans diakonifond för att tillsammans med lokalförsamlingarna hjälpa de mest utsatta äldre, andra hälften till Seurakuntaopistos nätverk av folkhögskolor, som kommer att ordna kostnadsfri träning i digitala färdigheter för mindre bemedlade äldre från och med år 2022. 20 % av insamlingsintäkterna riktas via lokalförsamlingarna till stöd för lokala äldre eller till diakoniunderstöd. Beskyddare för insamlingen är republikens president och förman för insamlingen 2021 är biskop Matti Repo. 

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största organisation för utvecklingssamarbete och den näststörsta organisationen som ger katastrofhjälp. Organisationen hör till de kyrkliga biståndsorganisationernas nätverk ACT Alliance. 

Insight360 är ett forskningsbolag som hör till Kyrktjänst-koncernen. I december 2020 och januari 2021 genomförde Insight360 för Gemensamt Ansvar en enkät som riktade sig till äldre finländare i syfte att ta reda på hur personer över 70 år förhåller sig till digitaliseringen och hur den inverkar på deras liv. 

Gemensamt Ansvar organiseras på riksplanet av Kyrktjänst rf som producerar välfärds- och utbildningstjänster samt arbetar för välgörenhet. Dessutom är Kyrktjänst en rikstäckande samarbets- och serviceorganisation för församlingar och kristliga aktörer. På utbildningscentret Seurakuntaopisto erbjuder Kyrktjänst årligen yrkesutbildning för 3 500 studerande. Seurakuntaopisto är den största utbildningsanstalten för fritt bildningsarbete i Finland och i kortkurserna deltar tusentals studerande varje år. Valona-hyvinvointi erbjuder tjänster inom småbarnspedagogik, barnskydd och äldreservice. Vi organiserar insamlingen Gemensamt Ansvar samt välgörenhetstjänsterna Kotimaanapu, Ruoka-apu.fi och Vapaaehtoistyo.fi. Dessutom ordnar vi Kyrkodagarna och Vägkyrkoverksamheten. Vi utför mångsidigt projekt- och utvecklingsarbete. Kotimaa Oy, som ägs av Kyrktjänst, är ett företag som bedriver förlagsverksamhet och erbjuder professionella kommunikationstjänster. Kyrktjänst har 412 anställda och har som medlemmar 318 församlingar och 81 organisationer. År 2019 hade Kyrktjänst en omsättning på 38,1 miljoner euro.

Arkiater Risto Pelkonen: ”Att äldre utgör en så stor del av dem som är i behov av mathjälp är tragiskt.”

Arkkiatri Risto PelkonenArkiater Risto Pelkonen kom på Gemensamt Ansvars begäran upp med ett recept för ett bra liv som äldre.

Redan inledningsvis vill Risto Pelkonen, 89, ifrågasätta hela äldre- eller åldringskonceptet.

”Alldeles som om gamla människor var något helt väsensskilt från unga. Vi är alla ett. Åldrandet är en gåva, men det kan ta på krafterna. Ju längre man lever, desto mer sjukdomar hinner man få.

Pelkonen anser att ett gott liv – i vilken ålder som helst – innefattar modet att göra det som är möjligt och sinnesnärvaro nog att acceptera det man inte kan påverka.

”Man måste vara både modig och ödmjuk.”

Hemmet är rätt plats för en gammal människa

Pelkonen är en stark förespråkare för att bo hemma så länge det alls går.

Som ordspråket säger: ”Egen härd är guld värd”. Om man får den service man behöver klarar man sig hemma även om man är i dåligt skick. Tillgänglighet är viktigt både i hemmet och i vardagsmiljön. Diskriminering tär på hälsan och livsglädjen.”

Äldre måste få möjlighet att delta i beslutsfattande som påverkar dem själva, betonar Pelkonen. Att främja tillgängligheten är samhällets ansvar. Där har äldreråden en viktig roll.

”När det blir dags för långtidsvård ska också den vara hemliknande.”

Äldre hör inte hemma i matköer

Att äldre utgör en så stor del av dem som är i behov av mathjälp ser Pelkonen som tragiskt.

”Att behöva förlita sig på brödkön är en förnedrande erfarenhet för vem som helst. Ingen går dit för att träffa bekanta. Det är bristen och hungern som driver en dit. Statistiken vittnar om att många gamla människor lever i fattigdom. När fattigdom och ensamhet går hand i hand är hoppet och ett meningsfullt liv långt borta. Det är också det som årets Gemensamt Ansvar handlar om.

Ta till exempel läkemedel för att behandla sjukdomar. De kan få ekonomin att gå på minus för vem som helst.

”Sant. Det bästa sättet att påverka läkemedelspriserna är att minska självriskandelen. För många äldre är det den höga självrisken som tar även de sista slantarna.”

Pelkonen anser att de äldres trånga livsrum kan förbättras med samhälleliga stödfunktioner. Först måste man dock hitta de äldre som är i behov av sjukvård, social trygghet och omsorg.

”En klart namngiven aktör måste ha helhetsansvaret för den äldre befolkningens välmående och servicesystemens funktion i den egna kommunen eller staden. Alla har rätt till tillräcklig vård och omsorg”, efterlyser Pelkonen och fortsätter: ”På många ställen sköts dessa saker redan bra.”

Var du med dig själv, som en del av gruppen.

Pelkonen anser att ett gott liv är det att man trivs med sig själv, att man hör till ett sammanhang och att man kan göra något för någon annan.

”Människan lever genom andra människor Ofrivillig ensamhet gör ingen gott. Grunden till ett gott liv ligger i interaktionen mellan gamla och unga.”

”När de unga lämnar hemknutarna och flyttar till städerna för att studera och skapa sin egen tillvaro, blir gamlingarna kvar på hemorten. Ensamma.”

”Frivilligarbetet, äldreråden och församlingarna spelar en mycket viktig roll när det gäller att bekämpa ensamheten. Också här är det fråga om ett samhällsansvar.”

EFTERORD: ”Ålderdomen är en skattkista”

”Jag är evigt tacksam över att ha fått leva så här länge. Det går bra att vara gammal när man är förhållandevis frisk. Man får betrakta den omgivande och den egna inre världen i lugn och ro med hjälp av den tysta kunskap som erfarenheten gett en. Jag lever. Jag har sett och hört mycket och mist många. Det här är min ålderdom.

Det är glädjande att äldre respekteras ute på gator och torg. Alltid möter man omtänksamma människor. Respekt för ålderdomen är en väsentlig del av den värdefulla tradition som överförs från en generation till nästa.”

DET RÄCKER INTE MED TUMMEN UPP – NU BEHÖVS PENGAR!

De äldre i Finland och ute i världen behöver din hjälp. Kom med och ge ditt bidrag! Donera med MobilePay till numret 85050 eller ge en donation på adressen gemensamtansvar.fi/ga Tack! Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639, på Åland: ÅLR 2021/3294.

 

Virpi Miettinen: ”Kontot är ofta helt tomt i slutet av månaden.”

VIRPI MIETTINEN, 74, från Borgå blev känd som Miss Finland 1965. Missåret och den 50-åriga karriär som följde tog henne runt om i världen.

”Jag var ambitiös i mitt yrke. För att hållas så smal som arbetet krävde tog jag bantningspiller som läkaren skrev ut. Till slut gjorde de mig sjuk och sex år av mitt liv var ett enda kaos. Sen blev jag helt nykter och kom till tro och det räddade mitt liv.”

Under 1990-talets recession kollapsade Miettinens ekonomi till följd av ett lån hon gått i borgen för och som hon hamnade betala. Bostaden, hennes besparingar och livsverk så långt gick upp i rök.

”Med stöd från en väninna i bankbranschen ansökte jag om skuldsanering, som jag klarade av på tre år. En börda lyftes från mina axlar, men situationen som mindre bemedlad blev bestående.”

”Då i tiderna såg man inte modellarbete som ett yrke, så det var först mot slutet av min karriär som jag tjänade in någon pension. Efter att jag blev pensionär har jag också blivit bekant med mathjälpen.”

”Jag är ändå tacksam över min nuvarande situation. Mitt största glädjeämne förutom barnbarnen är oljemålning, en hobby som jag tagit upp i vuxen ålder.  När jag betraktade skymningen här nyligen förundrade jag mig över vilken duktig konstnär Gud är. För närvarande är ensamheten det kanske det svåraste i livet, och den är extra påtaglig under coronatiden. Men det är ju något som alla vi äldre upplevt.”

DOKUMENTÄRVIDEO: Fattigdomen överraskade Virpi Miettinen.  Fattigdomen kom som en överraskning för Miss Suomi 1965, Virpi Miettinen. Virpi förlorade sitt livsverk på grund av sjukdom, misslyckade relationer och att hon gick i borgen för ett lån. Virpi har funnit ljus i konsten och genom att hjälpa andra.

 

DET RÄCKER INTE MED TUMMEN UPP – NU BEHÖVS PENGAR!

De äldre i Finland och ute i världen behöver din hjälp. Kom med och ge ditt bidrag! Donera med MobilePay till numret 85050 eller ge en donation på adressen gemensamtansvar.fi/ga Tack! Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639, på Åland: ÅLR 2021/3294.

 

Att vara mormor iUganda: 5,25 euro i månaden till mat  

Maria Nyirambagazohe

Fattigdom är den största utmaningen för de äldre kongoleser som slagit sig ner i Uganda.

MARIA, 67, bor i flyktingbosättningen Kyaka i Uganda med sina två barnbarn, Anarite 8 år och Sylvester 10 år.

De flydde till Uganda undan våldsamheterna i Kongo 2018. Marias make och två söner dog i oroligheterna och Maria vet inte var dottern, som är mamma till barnbarnen, befinner sig. Eller om hon ens lever.

Maria tar ensam hand om sina barnbarn. Hon har svåra smärtor och har därför svårt att utföra hushållsarbete. Barnen blir tvungna att göra det mesta av hemsysslorna. Marias hushåll får 21 000 ugandiska shilling, dvs. cirka 5,25 euro och med den summan kan man köpa till exempel 8 kilo majsmjöl eller samma mängd bönor, eller 1,5 kilo kött. Det råder ständigt brist på näring.

“Jag tänker på min familj varje dag. Barnen frågar när de kommer att få träffa sin mamma igen.

Kyrkans Utlandshjälp KUH arbetar i Uganda och i synnerhet i flyktingbosättningarna med hjälp av medel från Gemensamt Ansvar. Nödhjälp ges till de allra värst utsatta katastrofoffren, oavsett ålder, bakgrund eller kön. Dessutom stöder KUH barns och ungas skolgång i flyktingbosättningarna. Att barn och unga får utbilda sig och får inkomster stöder hela familjen och familjens äldre och därigenom hela gemenskapens framtid.

Uganda erbjuder skydd för mer än en miljon flyktingar som flytt konflikter i sina hemländer. Till Uganda kommer man för att söka skydd från Sydsudan, Demokratiska republiken Kongo, Somalia, Rwanda och Burundi.

Gemensamt Ansvar 2021 -DOKUMENTÄRVIDEO:  Mormors oro för barnen. Maria bor med sina två barnbarn i en flyktingbosättning i Uganda. I den utmanande vardagen råder det brist på både mat och medicin, men barnens skolgång ger henne hopp.

DET RÄCKER INTE MED TUMMEN UPP – NU BEHÖVS PENGAR!

De äldre i Finland och ute i världen behöver din hjälp. Kom med och ge ditt bidrag! Donera med MobilePay till numret 85050 eller ge en donation på adressen gemensamtansvar.fi/ga Tack! Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639, på Åland: ÅLR 2021/3294.

 

Gemensamt Ansvar samlade in två miljoner euro till barnfamiljer

Insamlingen Gemensamt Ansvar fokuserade år 2020 på att stöda föräldraskapet i Finland och utomlands. Under våren hade kampanjen fått en bra start när coronapandemin slog till, vilket innebar ett insamlingsresultat som var en miljon lägre än året innan. Med insamlingsintäkterna finansieras ett projekt för familjestöd som inleds 2021 och anordnas av Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Församlingarna kommer att använda sina intäkter för att genomföra mångsidiga evenemang och verksamheter för familjer runtom i Finland. Största delen av intäkterna styrs till Kyrkans Utlandshjälps arbete på gräsrotsnivå i utvecklingsländerna.

”Vi samlade i år in medel för att stöda föräldraskapet med temat DU RÄCKER TILL för ett gott föräldraskap. Gemensamt Ansvar tyckte det var viktigt att göra vardagen lättare för familjerna tillsammans med sina samarbetspartner som är specialister på familjearbete, alltså Mannerheims Barnskyddsförbund, Rädda Barnen rf, Kyrkans Utlandshjälp och församlingarnas familjearbete”, Säger Kyrktjänsts insamlingschef Tapio Pajunen.

Vi blev tvungna att avbryta kontaktinsamlingen helt på grund av att coronakrisen drabbade landet under den mest aktiva insamlingstiden. Likaså måste otaliga konserter, basarer och evenemang ställas in. Ett särskilt stort hål i insamlingskassan orsakades av att vi tvingades ställa in morsdagsevenemang runtom i landet. Detta påverkade förstås insamlingsresultatet som minskade med en tredjedel från i fjol och uppgick till 1 995 818 euro.

”Trots att insamlingens främsta uppgift är att samla in medel för att hjälpa människor i en svår livssituation vill vi agera ansvarsfullt och minimera de risker som insamlingsåtgärderna kan medföra”, berättar insamlingschef Tapio Pajunen.

Nödhjälp, utkomststöd och möjligheter till fortsatt skolgång

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till barnfamiljer i Kyrkans Utlandshjälps biståndsobjekt i världens fattiga katastrofområden.

”Coronaviruset har lett till att ekonomin försvagats och olika begränsningar har lämnat många föräldrar utan inkomster i de länder där vi arbetar. Begränsningarna har på många ställen pågått oavbrutet sedan i mars. Med hjälp av medel från Gemensamt Ansvar har vi kunnat skicka nödhjälp, stöda familjernas utkomst och se till att barnen kan fortsätta sin skolgång trots att skolorna är stängda”, berättar Eija Alajarva, som är chef för humanitärt stöd vid Kyrkans Utlandshjälp.

Insamlingens inhemska samarbetspartner, Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf, effektiverar sin verksamhet till förmån för barnfamiljer med hjälp av 20 procent av de insamlade medlen. De praktiska stödåtgärderna inleds som pilotprojekt under de första månaderna 2021.

De återstående 20 procenten av medlen används i församlingarna till verksamhet som stöder föräldraskapet. Församlingarna tar fram idéer och använder medlen på olika sätt. Till exempel i Heinola fick småbarnsföräldrar njuta av en kväll med middag och musik samtidigt som församlingen ordnat med barnavård för familjens minsta.

Nästa år stöder Gemensamt Ansvar äldre som kämpar med ekonomiska svårigheter. Vid planeringen av nästa insamling, som startar 7.2.2021, har vi redan på många sätt förberett oss på att kontaktinsamlingar inte kommer att kunna hållas i vår.

Insamlingsresultatet för år 2020 överlåts till insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö 13.11.2020.

Församlingsresultat 2020 och 2019

Tilläggsuppgifter:

Tapio Pajunen, insamlingschef, Kyrktjänst rf
tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi, tfn 0400 870 041

Leena Piirto, kommunikationschef, Kyrktjänst rf
leena.piirto@kirkkopalvelut.fi, tfn 040 182 7264

Sirpa Seppä, kommunikationsplanerare, Kyrktjänst rf
sirpa.seppa@kirkkopalvelut.fi, tfn 040 579 7290

Bildmaterial och Gemensamt Ansvar-logon kan fritt kan laddas ned från Kyrktjänsts bildbank

Bilder från Nepal, Gemensamt Ansvars exempelland år 2020, kan fritt laddas ned från Kyrkans Utlandshjälps bildbank