Uppgång i resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar

Det totala resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 översteg 2,2 miljoner euro. Av intäkterna blir 40 procent kvar i Finland och används för att stödja arbetet med unga via församlingarnas och Lasten ja nuorten keskus verksamhet. 60 procent går till att hjälpa befolkningen i världens katastrofområden via Kyrkans Utlandshjälp. Senaste år samlade man in medel för att hjälpa barn och unga som lidit av konsekvenserna av den utdragna coronapandemin under temat Bidra till min morgondag.

Det exakta oreviderade resultatet för insamlingen 2022 blev 2 205 662,58 euro. Det här var en uppgång från det föregående tunga coronaåret med nästan 10 procent. Insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö, tog emot resultatinformationen 23.1. Intäkterna från insamlingen redovisas vidare till mottagarna efter att revisionen har slutförts i april. Samtidigt publiceras resultaten för de olika församlingarna och stiften på Gemensamt Ansvars webbplats (gemensamtansvar.fi).

Insamlingen genomfördes redan för tredje gången i följd i utmanande undantagsförhållanden. Ännu i början av året begränsades medelanskaffningen av coronatiden. Utöver detta fick insamlingen ganska snart efter att kampanjen hade inletts på många håll stå tillbaka för hjälpen till offren för kriget i Ukraina.

”Vi vill rikta ett tack till såväl donatorerna som de församlingar som ordnade insamlingen, för att insamlingsresultatet trots det utmanande utgångsläget översteg föregående års resultat”, säger chefen för medelanskaffningen vid Kyrktjänst Eija Kilgast.

Den över 70-åriga insamlingen Gemensamt Ansvar lever i en tid av kraftig utveckling.

”År 2022 var det första år som insamlingen Gemensamt Ansvar genomfördes under hela kalenderåret. Utvecklingsarbete har också gjorts för en tydligare framtoning i kommunikationen, ett förnyande av webbplatsen och smidigare processer för redovisningen. De här nyheterna tas i bruk under 2023”, fortsätter Kilgast.

Gemensamt Ansvar 2022 ger mer vuxenstöd i de ungas vardag

Av Gemensamt Ansvars insamlingsintäkter blir 40 procent kvar och används för hjälparbete i Finland. Hälften av de insamlingsintäkter som styrs till Finland blir kvar i de lokala församlingarna och används för insatser för unga i det egna området och för diakoniunderstöd.

Den andra hälften går till Lasten ja nuorten keskus, som utvecklar lågtröskeltjänster som främjar barns och ungas välfärd. Hjälpen riktas särskilt till ungdomar mellan 15 och 19 år, som på olika sätt har det svårt till följd av den utdragna distansundervisningen och isoleringen. Behovet av hjälp har också ökat i och med de globala kriserna.

Verksamheten inom Lasten ja nuorten keskus uppsökande ungdomsarbete Serviceoperation Saapas utvidgas med stöd av insamlingsintäkterna till nya orter, och även NettiSaapas-verksamheten utvecklas. Som ny verksamhet utvecklas KouluSaapas, där målet är att engagera fler trygga vuxna som kan lyssna och uppmuntra de unga i skolvardagen.

I katastrofområdena får barn och unga hjälp för att återvända till skolan

Av Gemensamt Ansvars intäkter används 60 procent för att stödja arbetet i krisområden via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Med medlen hjälper man samhällen och familjer i nödsituationer till följd av katastrofer, konflikter och naturkatastrofer.

I utvecklingsländerna tvingades många unga avbryta sin skolgång i och med coronan, eftersom både beredskapen och utrustningen för distansundervisning saknades. Den globala pandemin förvärrade situationen för dem som redan tidigare hade det svårt och försvårade de mest utsatta familjernas försörjning.

Den hjälp som ges via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond med medel från Gemensamt Ansvar ges till katastrofoffer oavsett ålder, bakgrund eller kön.

Kampanjtiden för det nya årets Gemensamt Ansvar-insamling börjar 5.2.2023. I år samlar Gemensamt Ansvar in medel för att lösa och förhindra våld och konflikter bland unga.

Närmare information:

chef för medelanskaffningen Eija Kilgast, Kyrktjänst, 040 660 2964,
eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi

kommunikationschef Liisa Toivonen, Kyrktjänst, 040 546 1507,
liisa.toivonen@kirkkopalvelut.fi

Bilder:

Kyrktjänst bildbank

Assistent för medelanskaffningen

Insamlingen Gemensamt ansvar och Kotimaanapu, som förvaltas av Kyrktjänst rf söker en tvåspråkig assistent för medelanskaffningen i sexpersonersteamet för medelanskaffning

Teamet för medelanskaffning har till uppgift att genomföra och främja anskaffningen av medel för Kyrktjänst, särskilt i fråga om varumärkena insamlingen Gemensamt ansvar och Kotimaanapu samt verksamhet i anslutning till dessa. Insamlingen Gemensamt ansvar har genomförts sedan 1950 och Kotimaanapu sedan 2015.

Läs mer.

Gemensamt Ansvar 2023 hjälper unga i en våldsam värld

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 samlar in medel för lösning av konflikter och förebyggande av våld bland unga under temat ”De unga i en våldsam värld”.

Av de medel som samlats in via Gemensamt Ansvar styrs 40 procent till Finland. Hälften av de medel som stannar i Finland blir kvar i lokalförsamlingarna och används där för att stödja ungdomar genom verksamhet som anknyter till insamlingstemat och för församlingarnas hjälparbete.

Den andra hälften av de insamlade medlen som stannar i hemlandet går till den nationella samarbetspartnern Stationens Barn rf som använder pengarna för att utveckla och utvidga sin verksamhet som syftar till att förebygga och minska skol- och ungdomsvåld. Rent konkret används insamlingsmedlen för att utreda utdragna och utmanande fall av skolmobbning genom K-O-verksamheten  (från finskans Kiusaaminen Nolla, noll mobbningsfall) samt för gatuförlikning, där medlarna är professionella ungdomsarbetare. Båda metoderna kan användas för att lösa komplicerade konflikter. Verksamheten går ut på att konkret ingripa i problem samt utbilda yrkesfolk till medlare och experter inom våldsförebyggande arbete.

60 procent av insamlingsintäkterna styrs som tidigare via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond till internationell hjälp. Årets insamling fokuserar särskilt på Kyrkans Utlandshjälps arbete i Kenya, där medel från katastroffonden stöder de ungas skolgång i landets fattigaste områden som lider av torka. Klimatkrisen försvårar nomadfamiljernas liv och försörjning när betesmarkerna minskar. Detta ökar konflikterna mellan samhällena och också de unga blir involverade. Fattigdomen och instabiliteten leder till förvärrade sociala och ekonomiska problem och gör att de unga hoppar av skolan.  Understöden från katastroffonden kan hjälpa unga att återvända till skolan och fortsätta sin skolgång och också användas för stödundervisning och psykosocialt stöd. Utbildningen ger de unga bättre möjligheter att försörja sig och främja freden i sina egna samhällen.

Procentuellt fördelar sig intäkterna från Gemensamt Ansvar 2023 på följande sätt:

  • Cirka 20 % av insamlingsintäkterna går till Stationens Barn rf för våldsförebyggande verksamhet.
  • Cirka 20 % av insamlingsintäkterna styrs enligt den insamlande församlingens beslut till verksamhet enligt insamlingstemat eller till församlingarnas hjälpverksamhet.
  • Cirka 60 % styrs till hjälpverksamhet enligt insamlingstemat via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Kampanjtiden för Gemensamt Ansvar 2023 inleds söndagen den 5 februari 2023. Gemensamt Ansvar-biskop 2023 är biskop Jukka Keskitalo från Uleåborgs stift och beskyddare för insamlingen är republikens president Sauli Niinistö.

Gemensamt Ansvar 2022 till förmån för barn och unga som lider av konsekvenserna av coronapandemin och andra globala kriser fortsätter till slutet av 2022 med temat ”Bidra till min morgondag”.

Intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 har redovisats till mottagarna

Insamlingen Gemensamt Ansvar fokuserade 2021 på att stöda mindre bemedlade äldre i Finland och ute i världen. Mottagare av intäkterna är Kyrkans Utlandshjälp, Kyrkans diakonifond och STEP-utbildningens nätverk av folkhögskolor (f.d. Seurakuntaopisto) samt församlingarna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

”Genom insamlingen samlade vi in pengar för äldre människor med ekonomiska problem under temat Mest överraskade fattigdomen. Genom insamlingen ville vi ge en röst åt de människor här i Finland som i sin vardag tvingas välja mellan mat, mediciner och andra basförnödenheter. I världens katastrofområden stöder vi de alla mest utsatta grupperna, åldringar och familjer, säger Eija Kilgast som är chef för medelanskaffningen vid Kyrktjänst.

Insamlingens reviderade resultat för 2021 var 2 011 432,87 euro.

Efter att omkostnaderna för insamlingen dragits av var den summa som ska fördelas mellan insamlingsobjekten 1 246 444,95 euro. Denna summa fördelades i enlighet med avtalet mellan mottagarna på följande sätt:

  • Kyrkans Utlandshjälp: 677 798,62 euro (cirka 60 % av de totala intäkterna, med avdrag för intäktsmottagarens andel av kostnaderna för utbildning i kampanjinnehållet 47 922,72 euro.)
  • Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar: 278 816,50 euro (cirka 20 % med beaktande av församlingarnas omkostnader för insamlingen.)
  • Kyrkans diakonifond: 112 966,44 euro (cirka 10 % av de totala intäkterna, med avdrag för intäktsmottagarens andel av kostnaderna för utbildning i kampanjinnehållet 7 987,12 euro.)
  •  STEP-utbildningens nätverk av folkhögskolor: 112 966,44 euro (cirka 10 %, med avdrag för intäktsmottagarens andel av kostnaderna för utbildning i kampanjinnehållet 7 987,12 euro.)

Ett exceptionellt insamlingsår

Gemensamt Ansvar 2021 påverkades såväl av en global pandemi som av ändringar i lagen om penninginsamling och insamlingstillståndet.

På grund av pandemin kunde församlingarna inte genomföra några insamlingsevenemang och inte heller list- och bössinsamlingar som normalt, varför insamlingstiden inte kunde utnyttjas på bästa möjliga sätt. På grund av de utmaningar som coronatiden medfört låg intäkterna från insamlingen 2021 på samma nivå som intäkterna från det första pandemiårets insamling året innan. I och med de avsevärt minskade insamlingsintäkterna ökade omkostnadsprocenten för insamlingen till 38 procent. Omkostnadsprocenten påverkades inte bara av de minskade intäkterna utan också av den förlängda insamlingstiden. I och med ändringarna i lagen om penninginsamling och insamlingstillståndet förlängdes insamlingsperioden för Gemensamt ansvar så att den pågick hela kalenderåret. Insamlingen 2021 belastades således undantagsvis av utgifterna för 16 månader.

Under kommande år kommer vi särskilt att fokusera på att efter pandemin återställa förhållandet mellan intäkter och kostnader till det tidigare. Samtidigt vill man också uppdatera hela insamlingen Gemensamt Ansvar och göra den klarare och mer effektiv i syfte att öka intäkterna.  Målet är att insamlingen ska vara klarare för såväl församlingarna, intäktsmottagarna som donatorerna, för att kunna hjälpa de allra mest utsatta i världens katastrofområden.

Läget i Ukraina och insamlingen Gemensamt Ansvar

Läget i Ukraina har på ett chockerande sätt visat oss hur plötsligt kriser kan uppstå.

År 2022 beaktar Gemensamt Ansvar särskilt barn och unga som lider av coronapandemin och vars oro för kriget ökar den mentala bördan ytterligare. Av intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar går 60 procent varje år till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond, som reagerar både på långvariga katastrofer som pandemin och på oförutsedda kriser.

Intäkterna från den aktuella insamlingen kommer inte att hinna användas till den akuta hjälp som behövs i Ukraina i år, eftersom intäkterna från insamlingen inte redovisas förrän 2023. Om läget i Ukraina fortfarande kräver det kan årets insamlingsmedel från och med 2023 också användas för att hjälpa ukrainarna. Hjälp kan ges omedelbart efter en katastrof och för återhämtning och återuppbyggnad efter en kris. Kyrkans Utlandshjälp bedömer användningen av katastroffonden i varje enskilt fall utgående från var hjälpbehovet är störst.

Eftersom den separata Ukrainainsamling som Kyrkans Utlandshjälp inledde genast efter krigsutbrottet i Ukraina rekordsnabbt resulterade i en stor mängd donationer som gjorde det möjligt att få igång nödhjälpen, har de medel som under tidigare år samlats in till Kyrkans katastroffond via Gemensamt Ansvar hittills inte använts för att hjälpa krigsoffren i Ukraina.

Här kan du kan delta i den separata nödhjälpsinsamling som Kyrkans Utlandshjälp startat för att ge humanitärt bistånd till offren för krisen i Ukraina.

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 inleds 6.2 – Insamlingsmedlen används för att stödja barn och unga som lider av coronans följder

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 hjälper barn och unga som har det svårt till följd av coronapandemin. Av intäkterna används 40 procent till arbete för de unga i Finland via verksamhet inom församlingarna och Lasten ja nuorten keskus. 60 procent används för att hjälpa människor i katastrofområden via Kyrkans Utlandshjälps arbete. Insamlingen inleds söndag 6.2.2022. 

Kampanjtemat för årets insamling ”Bidra till min morgondag” lyfter fram de ungas upplevelse av ängslan och hopplöshet, som har förstärkts av den utdragna coronatiden.

Den globala pandemin har drabbat de unga i ett känsligt utvecklingsskede och prövat den unga generationen hårt, såväl i Finland som globalt sett. Institutet för hälsa och välfärd THL:s enkät Hälsa i skolan 2021 visade att den psykiska ohälsan bland de unga i Finland har ökat under pandemin. Det handlar inte enbart om ett finländskt fenomen – liknande resultat rapporteras i allt högre grad över hela världen.

Enligt resultaten av enkäten Hälsa i skolan hade ångest- och depressionssymptomen våren 2021 ökat avsevärt jämfört med den föregående mätningen. Detta gäller såväl flickor som pojkar. Nästan en tredjedel av flickorna hade upplevt måttlig eller svår ångest, vilket är en ökning med cirka 10 procentenheter jämfört med enkäten 2019. Cirka en tredjedel av flickorna uppgav att de haft depressionssymtom som varat mer än två veckor. Ensamheten har också ökat – cirka var fjärde flicka och var tionde pojke uppgav att de känner sig ensamma ganska ofta eller fortgående. Bland flickorna rapporterades också en minskad upplevelse av positiv psykiska hälsa. Observationernas tillförlitlighet ökade tack vare det stora samplet och den höga svarsaktiviteten bland i synnerhet åttonde- och niondeklassisterna och gymnasieeleverna (75 % och 71 %). (Källa: Pandemia ja nuorten mielenterveys – Kouluterveyskysely 2021 /THL).

Gemensamt Ansvar 2022 ökar vuxenstödet i de ungas vardag

Coronapandemin har ökat upplevelsen av ängslan och hopplöshet bland de unga. Med insamlingsmedlen från Gemensamt Ansvar vill man erbjuda vuxenstöd med låg tröskel i de ungas vardag. De unga behöver vuxna som kan lyssna och dela ungdomstidens sköra och sårbara känslor, och vid behov ge stöd i svåra stunder.

”Barnen och de unga är det värdefullaste vi har. De är vår framtid överallt i världen. Tillsammans kan vi se till att alla barn och unga har trygga vuxna vid sin sida.”, framhåller Gemensamt Ansvar-biskopen 2022 Mari Leppänen.

Av de insamlade medlen från Gemensamt Ansvar styrs 40 procent till Finland. Hälften av dessa medel blir kvar i de lokala församlingarna, där de används för att stödja unga som har det svårt samt till diakoniunderstöd.

Den andra hälften av de medel som styrs till Finland 2022 går till Lasten ja nuorten keskus, där man utvecklar lågtröskeltjänster som främjar barns och ungas välfärd. Stödet riktas i synnerhet till 15–19-åringarna, bland vilka det finns många unga som lidit av distansundervisningen och isoleringen och som upplever ensamhet, ångest och hopplöshet.

Lasten ja nuorten keskus kan med de insamlade medlen utvidga sin uppsökande ungdomsverksamhet Palveluoperaatio Saapas till nya orter och utveckla NettiSaapas-verksamheten. Saapas-verksamheten utvidgas nu dessutom även till skolorna. Genom KouluSaapas strävar man efter att engagera fler trygga vuxna som kan lyssna och uppmuntra de unga i skolvardagen. Genom den riksomfattande verksamheten NettiSaapas vänder man sig till unga som behöver en vuxen lyssnare på olika plattformar i sociala medier.

Med insamlingsmedlen utvecklas och utvidgas också verksamhetsformerna Moottoripaja och Perheystävä. I Moottoripaja-verkstäderna kan de unga utöver mekandet lära sig att hantera sin vardag, fundera på sin framtid och ha roligt utan droger. Perheystävä-verksamheten erbjuder stöd till barnfamiljer som är ensamma, överbelastade eller hotas av utslagning.

“Det kan nog vara en insikt, när man får tala med någon trygg vuxen, till exempel en Saapas-frivillig. När nån frågar, att hur har du det, hur mår du. Om du vågar berätta hur du egentligen mår, är det redan en bra början”, resonerar 19-åriga Jasmin Ruotsalainen, som själv har fått hjälp via Saapas och numera arbetar som Saapas-frivillig.

”I verkstäderna kan vi på ett konkret sätt hjälpa de unga som riskerar utslagning och minska deras utsatthet nu, men framför allt deras potentiella utsatthet i framtiden”, säger den ansvariga planeraren av Lasten ja nuorten keskus Moottoripaja-verksamhet Veijo Kiviluoma.

I krisområdena hjälper man barn och unga tillbaka till skolan

Av de insamlade medlen från Gemensamt Ansvar styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Med stöd från fonden kan nödhjälpsarbetet inledas snabbt i katastrofsituationer. I samband med årets insamling lyfter man särskilt fram Kyrkans Utlandshjälps arbete i Sydsudan, där familjer som flytt undan inbördeskrigets våldsamheter håller på att återvända efter att ha levt som flyktingar i bland annat grannlandet Uganda.

I utvecklingsländerna avbröts skolgången helt för många unga i och med coronan, eftersom såväl beredskap som utrustning för distansundervisning saknades. Den globala pandemin har förvärrat den redan svåra situationen och minskat möjligheterna till utkomst för de mest utsatta familjerna.

”Många minderåriga unga har under skolstängningarna tvingats gifta sig eller börja arbeta för att familjerna ska klara den ansträngda ekonomin och kunna skaffa mat för dagen”, berättar verksamhetsledaren för Kyrkans Utlandshjälp Jouni Hemberg.

I Sydsudan arbetar Kyrkans Utlandshjälp i de allra mest sårbara samhällena med medel från Gemensamt Ansvar. Kyrkans Utlandshjälp hjälper familjerna med livsmedelsförsörjning och förtjänstmöjligheter. Inom ramen för det försörjningsprogram som inleddes hösten 2021 ska man i fortsättningen också hjälpa barn och unga som återvänt från Uganda med kontanta bidrag till deras skolavgifter. Grundskolorna får hjälp med att ordna utbildning.

Utlandshjälpens katastroffond gör det möjligt att starta och genomföra nödhjälpsinsatser i humanitära katastrofer. Orsakerna till att hjälp behövs är oftast naturkatastrofer, såsom torka, översvämningar, stormar och jordbävningar, samt politiska konflikter och deras konsekvenser eller storolyckor. Nödhjälp ges till de allra värst utsatta katastrofoffren, oavsett ålder, bakgrund eller kön.

Beskyddare för insamlingen Gemensamt Ansvar är republikens president Sauli Niinistö. President Niinistös informationsinslag vid öppningen av insamlingen Gemensamt Ansvar sänds på Yle TV1 på öppningsdagen kl. 12.00.

Insamlingstid: Bidrag som ges under tiden 1.1.2022–31.12.2022 styrs till att hjälpa barn och unga. Den egentliga Gemensamt Ansvar-kampanjen med tillhörande aktiviteter inleds årligen den första söndagen i februari.

#bidratillminmorgondag #gemensamtansvar2022

www.gemensamtansvar.fi

Närmare information:

Bilder:

Bildmaterial och logon för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 kan fritt laddas ned från Kyrktjänsts bildbank.

Bilder från ett exempelobjekt för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 i utlandet, i Sydsudan, kan fritt laddas ned från Kyrkans Utlandshjälps bildbank

Insamlingen Gemensamt Ansvar har sedan 1950 verkat som en folkrörelse för kärlek till nästan och är en av de största årliga medborgarinsamlingar som ordnas i Finland. Den insamling som inleds 6.2.2022 hjälper barn och unga som har det svårt till följd av coronapandemin i Finland och ute i världen. Av de insamlade medlen styrs 60 procent till katastroffonden vid Kyrkans utlandshjälp, med vilken man i katastrofsituationer snabbt kan inleda nödhjälpsarbetet i krisområdena. 20 procent av de insamlade medlen 2022 styrs till insamlingens finländska samarbetspartner, Lasten ja nuorten keskus, som bl.a. utvecklar ett mångsidigt uppsökande ungdomsarbete och erbjuder fler trygga vuxna i de ungas vardag. 20 procent av de insamlade medlen blir kvar i de lokala församlingarna, där de används för att stödja unga som har det svårt samt till diakoniunderstöd. Beskyddare för insamlingen är republikens president Sauli Niinistö. Som Gemensamt Ansvar-biskop för insamlingen 2022 fungerar biskopen i Åbo ärkestift Mari Leppänen. gemensamtansvar.fi

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största organisation för utvecklingssamarbete och den näststörsta organisation som ger katastrofhjälp. Organisationen hör till de kyrkliga biståndsorganisationernas nätverk ACT Alliance. I Sydsudan, som håller på att återhämta sig efter inbördeskriget, stöder Kyrkans Utlandshjälp barns och ungas skolgång genom att iståndsätta skolor och förbättra livsmedelsförsörjningen och utkomstmöjligheterna i de sårbara lokalsamhällena. kyrkansutlandshjalp.fi

Insamlingen Gemensamt Ansvars finländska partner Lasten ja nuorten keskus ry utvecklar och utvidgar lågtröskeltjänster som främjar de ungas välfärd med stöd av frivilliga vuxna. Lasten ja nuorten keskus är en riksomfattande organisation med 296 församlingar som medlemmar. Med de insamlade medlen utvidgar man Saapas-, Moottoripaja- och Perheystävä-verksamheterna till nya orter samt utbildar fler frivilliga vuxna som ska synas i de ungas vardag. lastenjanuortenkeskus.fi

 

Intäkterna från Gemensamt Ansvar över två miljoner trots coronatidens begränsningar

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 fokuserade på att stöda mindre bemedlade äldre i Finland och ute i världen. Trots att coronan begränsade kontaktinsamlingarna nådde insamlingsresultatet upp till samma nivå som föregående år, som också belastades av coronapandemin. Insamlingsintäkterna på drygt två miljoner euro används i Finland för att via Kyrkans Diakonifond och församlingarna hjälpa äldre människor i ekonomiskt trångmål och förbättra deras digitala färdigheter. Av intäkterna styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps arbete på gräsrotsnivå i utvecklingsländerna.

”I fjol samlade vi in pengar för äldre människor med ekonomiska problem med temat Mest överraskade fattigdomen. Insamlingen ville ge en röst åt de människor som i sin vardag tvingas välja mellan mat, mediciner och andra basförnödenheter”, säger Eija Kilgast som är chef för medelanskaffning vid Kyrktjänst.

Insamlingens oreviderade resultat för 2021 är 2,01 miljoner €. Intäkterna överläts till insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö den 31 januari.

Församlingarna skapade nya innovativa insamlingsformer

Insamlingen Gemensamt Ansvar har under tidigare år genomförts med bössinsamlingar och evenemang i församlingarna, vilka det inte funnits mycket av under coronaåren. I stället fördubblades användningen av digitala insamlingssätt under fjolåret. Tack vare de elektroniska insamlingssätten och den riksomfattande kampanjen kunde ett fint insamlingsresultat uppnås trots coronabegränsningarna.

De nya insamlingsformer som församlingarna utvecklat under pandemitiden gav goda resultat och var en källa till glädje mitt i coronan. Till förmån för insamlingen förmedlade man blombuketter till åldringar, arrangerade rymningsspel, tillverkade fågelholkar, tillredde luncher och bakverk, stickade sockor samt ordnade konserter på distans. Församlingen i Haga lyckades uppnå sitt bästa resultat någonsin, över 28 000 euro, när insamlingsledaren Lahtinens videor spridde sig och kyrkbänkarna fylldes av församlingsmedlemmar i papp som såldes till förmån för Gemensamt Ansvar.

”Vi samlade en stor grupp människor som gjorde sitt yttersta såväl i Haga som i den digitala församlingen runtom i Finland”, konstaterade insamlingens ledare Sami Lahtinen när jobbet var gjort.

Vi är oerhört tacksamma över att församlingar och donatorer trodde på och stödde insamlingen också under coronatiden”, säger Eija Kilgast.

Hjälp till mindre bemedlade äldre i Finland

Tjugo procent av varje församlings insamlingsintäkter blir kvar i församlingen och används för att hjälpa äldre människor i det egna församlingsområdet i ekonomiskt trångmål.

Kyrkans diakonifond, som är den ena riksomfattande mottagaren av intäkterna i insamlingen Gemensamt Ansvar, använder sin andel på 10 procent till att ge äldre personer ekonomiskt stöd och höja deras livskvalitet. Ansökningarna om understöd från Diakonifonden går via lokalförsamlingarnas diakoniarbete som känner till de sökandes hjälpbehov och personligen möter var och en av dem.

Den andra finländska partnern för insamlingen är det nätverk av folkhögskolor som byggts upp av STEP-utbildningen. Nätverket kommer att ordna kostnadsfria kortkurser i digitala färdigheter för äldre från och med hösten 2022. Undervisning planeras på 12 orter: Åbo, Pieksämäki, Träskända, Lappo, Kaustby, Ruokolax, Kouvola, Fredrikshamn, Mieslahti, Nykarleby, Lieksa och Uleåborg.

 Hjälp till katastrofoffer i utvecklingsländerna

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps biståndsobjekt i världens fattiga katastrofområden. Medlen används för att hjälpa samhällen, äldre och familjer som har varit mest utsatta i nödsituationer orsakade av konflikter, katastrofer och naturkatastrofer.

”Vi är tacksamma över att kunna stöda de mest utsatta människorna. Vi ger övergripande stöd, vilket innebär att vi efter den akuta nödhjälpen tar itu med att bygga upp framtiden för hela familjer genom att ordna utbildning och försörjning ”, berättar Eija Alajarva, som är chef för humanitärt stöd vid Kyrkans Utlandshjälp.

Kampanjtiden för det nya årets Gemensamt Ansvar-insamling börjar den 6 februari med temat Bidra till min morgondag. Insamlingen stöder barn och unga som lidit av den utdragna coronapandemins följder.

gemensamtansvar.fi

Närmare information:

Eija Kilgast, chef för medelanskaffning, Kyrktjänst rf
eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi, tfn 040 660 2964

Erik Nyström, kommunikationschef, Kyrkans Utlandshjälp
erik.nystrom@kirkonulkomaanapu.fi, tfn 040 143 4464

Sirpa Seppä, kommunikationsplanerare, Kyrktjänst rf
sirpa.seppa@kirkkopalvelut.fi, tfn 040 579 7290

Bildmaterial och logonlogotyper för Gemensamt Ansvar kan fritt laddas ned från
Kyrktjänsts bildbank 

Gemensamt Ansvar 2022 samlar in pengar för att hjälpa barn och unga

Temat för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 är att hjälpa barn och unga som lider av sviterna efter coronapandemin såväl i Finland som ute i världen. Insamlingen inleds 6.2.2022.

I kampanjen lyfter vi särskilt fram ungdomar i ca 15–19 års ålder. Bland dem finns ett stort antal unga som betungats av distansstudier och isolering eller upplevt ensamhet, ångest och hopplöshet. Unga som drabbats av coronakrisen behöver nu stöd och trygga vuxna i sin vardag. Gemensamt Ansvar 2022 försöker ge de unga tillbaka något av det de förlorat. Vi ska skaffa flera trygga vuxna och annat som främjar de ungas välfärd – och i synnerhet deras psykiska hälsa – såväl i Finland som ute i världen.

Vår inhemska partner är föreningen Lasten och nuorten keskus som utvecklar och utvidgar bland annat Saapas-verksamheten som bedriver uppsökande ungdomsverksamhet. Föreningens nyaste verksamhetsform KouluSaapas fokuserar på skolorna och byggs upp i samarbete med dem. Med medel från Gemensamt Ansvar kan man engagera fler trygga vuxna till skolvardagen och rasterna. Dessutom kommer tidigare verksamheter som visat sig framgångsrika, Moottoripaja och Perheyhstävä, att etableras på nya orter. Gemensamt för alla dessa verksamheter är att de bedrivs av trygga och pålitliga vuxna som vill hjälpa de unga med låg tröskel. Verksamheten är i synnerhet inriktad på att stödja de ungas psykiska hälsa med förebyggande insatser.

I utvecklingsländerna tvingades barn tyvärr ofta avbryta sin skolgång i och med coronan eftersom både den beredskap och utrustning som behövs för distansundervisning saknades. Inom den internationella diakonin är det Kyrkans Utlandshjälp som ser till att hjälpen når fram. Kampanjexemplet nästa år är arbetet i Syd-Sudan. Landet håller alltjämt på att återhämta sig efter inbördeskriget vars våldsamheter orsakade den största flyktingkrisen i Afrika 2016. Sammanlagt fyra miljoner människor– främst unga och kvinnor – lämnade sina hem och hälften av dem flydde till grannländerna. Den globala pandemin har förvärrat situationen för dem som redan tidigare hade det svårt, och de mest utsatta familjerna har fått det ännu värre. Som i så många andra utvecklingsländer stängdes skolorna också i Syd-Sudan och barn och unga tvingades avbryta sin skolgång. Många minderåriga unga har varit tvungna att gifta sig eller börja arbeta för att familjerna ska klara den ansträngda ekonomin och kunna skaffa mat för dagen. I Syd-Sudan stöds en trygg återgång till undervisningen för barn och unga bland annat genom att iståndsätta skolor och förbättra familjernas situation i fråga om försörjningsmöjligheter och livsmedelsförsörjning.

Gemensamt Ansvar stöder Kyrkans Utlandshjälps katastroffond som gör det möjligt att starta och genomföra nödhjälpsinsatser i humanitära katastrofer i utvecklingsländerna. Orsakerna till att hjälp behövs är oftast naturkatastrofer (torka, översvämningar, stormar, jordbävningar), politiska konflikter och deras konsekvenser, eller plötsliga olyckor.

***

Den förlängda insamlingstiden för Gemensamt Ansvar har efter coronavåren gett församlingarna möjlighet att också i år samla in medel längre än förut. Insamlingen till förmån för äldre personer pågår i många församlingar runtom i landet ännu under hösten på olika evenemang och med bössinsamlingar.

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 inleds i dag – medlen används för att stödja mindre bemedlade äldre och förbättra digitala färdigheter

7.2.2021

I dag inleds Gemensamt Ansvar som samlar in medel för att hjälpa de mest utsatta äldre människorna i Finland och ute i världen. En del av insamlingsintäkterna 2021 används till träning i digitala färdigheter för äldre. En utredning som Gemensamt Ansvar har gjort visar att en betydande del av den äldre befolkningen i Finland marginaliseras till följd av den allt mer omfattande digitaliseringen i samhället.

Överskuldsättningen bland äldre har ökat i vårt land, framför allt bland kvinnor. Kvinnor över 75 år löper en betydligt större risk att bli fattiga än den övriga befolkningen. Denna grupp är också överrepresenterad bland dem som behöver mathjälp.

Ekonomisk knapphet har följdverkningar, framför allt kan den leda till problem med hälsan. För otaliga äldre människor räcker pengarna inte till ens för nödvändiga mediciner eller till hälsosam mat. Fattigdom orsakar också social marginalisering och ensamhet.

”Mindre bemedlade äldre hamnar ofta i ett läge där svårigheterna tornar upp sig. Arbetslöshet kan leda till sjukdomar och överraskande vändningar i livet. En ond cirkel av sjukdom och apoteksräkningar kan leda till en skuldspiral”, konstaterar Matti Repo som är ansvarig biskop för Gemensamt Ansvar 2021.

Kampanjtemat för årets insamling är ”Mest överraskade fattigdomen”. Med temat vill vi uppmärksamma att många äldre som går i pension överraskas av att levnadsstandarden sjunker.

Undersökning: Nästan en tredjedel anser att digitala tjänster är en alltför stor utmaning

En utredning som Gemensamt Ansvar har gjort visar att en betydande del av den äldre befolkningen i Finland kommer på efterkälken till följd av den allt mer omfattande digitaliseringen i samhället.

Av de 70-plussare som besvarade enkäten ansåg 29 % att det är alltför svårt att ta i bruk nya digitala tjänster, till exempel nätbanken, eller de offentliga elektroniska tjänsterna, såsom FPA eller biblioteken. Detta innebär hela en kvarts miljon äldre finländare. Var sjunde äldre människa upplever att hen inte får den hjälp som behövs för att använda digitala tjänster, såsom bankärenden.

”Digitaliseringen innebär en smygande utveckling som leder till att all grundläggande service, ända från banktjänster, småningom överförs till webben. Största delen av oss alla har nytta av webbtjänsterna. Samtidigt ökar marginaliseringen bland dem som inte har råd med digitala verktyg eller inte kan använda dem. En digital klyfta som skapar ojämlikhet löper genom alla åldersgrupper, men är mest påtaglig bland de äldre”, berättar forskningsdirektör Jaakko Kaartinen från forskningsbolaget Insight360.berätta

Gemensamt Ansvar har genomfört en enkätundersökning för att utreda vilka digitala färdigheter och utmaningar personer över 70 år har i vår digitaliserade värld. Enkäten besvarades av totalt över 500 finländare som fyllt 70 år. Av dem som svarade ansåg 80 procent att Gemensamt Ansvars insamlingsobjekt 2021, mindre bemedlade äldre, var ett lyckat val.

Digital träning för äldre

I år samlar Gemensamt Ansvar in medel för att hjälpa mindre bemedlade äldre människor i Finland på ett övergripande sätt. För dem kommer det bland annat att ordnas gratis träning i digitala färdigheter och ekonomiplanering.

”Äldre människor som kämpar med ekonomiska svårigheter blir ofta utanför digitaliseringen. Samtidigt blir de utanför hela samhället”, konstaterar arkiatern Risto Pelkonen som är bekymrad över marginaliseringen bland sina jämnåriga.

Av Gemensamt Ansvars insamlade medel styrs 40 procent till Finland. Hälften av de medel som stannar i Finland riktas via lokalförsamlingarna till stöd för insatser för de äldre och till diakoniunderstöd.

Den andra hälften av de insamlingsintäkter som stannar i Finland 2021 fördelas mellan finländska specialändamål. Hälften av specialmedlen går till Kyrkans diakonifond som tillsammans med lokalförsamlingarna ska hjälpa de mest utsatta äldre människorna.

Den andra hälften av specialmedlen går till Seurakuntaopistos nätverk av folkhögskolor, som kommer att ordna kostnadsfri träning i digitala färdigheter för mindre bemedlade äldre från och med 2022. Träningen kommer att fokusera på hur man sköter bank-, FPA- och myndighetsärenden på dator och ge handledning i användningen av digitala verktyg och lösning av problemsituationer.

60 procent av insamlingsintäkterna går till internationell katastrofhjälp

Den centrala principen för solidarisk mänsklighet är att man hjälper dem som har svårigheter och är sköra. Gemensamt Ansvar grundades efter krigen och hjälpte till en början vårt eget land att återhämta sig efter krigets tunga konsekvenser. Finland var då mottagare av hjälp från utlandet. Välståndet i vårt land ökade och den sociala tryggheten blev mer omfattande. Sedan 1963 har intäkterna från insamlingen turvis styrts också till utvecklingsländerna.

”Gemensamt Ansvar innebär att vi kan se ut från vår egen bubbla och utanför vårt lands gränser. Vi måste ha vilja att också värna om dem som lever ett torftigt liv fyllt av svårigheter i världens allra mest utsatta länder. Coronaepidemin har varit en mycket hård prövning för de äldre i dessa länder”, säger socialrådet Tapio Pajunen, insamlingschef för Gemensamt Ansvar.

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till katastroffonden vid Kyrkans utlandshjälp. Med stöd från fonden kan nödhjälpsarbetet inledas snabbt i katastrofsituationer. I årets insamling beaktas särskilt äldre människors utsatta ställning i krisområden. Dessutom presenteras Kyrkans Utlandshjälps arbete i flyktingbosättningar i Uganda.

”I katastrofhjälpen är det särskilt viktigt att beakta de äldre. När människor tvingas fly kan familjerna splittras, och det går inte att ta hand om de äldre på samma sätt som förr. Brist på mat och mediciner är vardag till exempel i flyktingbosättningarna i Uganda”, berättar Jouni Hemberg som är verksamhetsledare för Kyrkans Utlandshjälp.

Biskopen i Tammerfors stift, Matti Repo, är förman för Gemensamt Ansvar 2021.  Beskyddare för insamlingen är republikens president Sauli Niinistö. President Niinistös informationsinslag vid öppningen av insamlingen Gemensamt Ansvar sänds på Yle TV1 på öppningsdagen kl. 12.00 och kl. 20.24.

#gemensamtansvar2021

Twitter Facebook Instagram

Mer om Gemensamt Ansvar 2021:

Närmare information:

Bilder:

#gemensamtansvar2021

Gemensamt Ansvar är en av de största årliga medborgarinsamlingarna som ordnas i Finland och en folkrörelse för kärlek till nästan, som har ordnats sedan 1950. Insamlingen hjälper nödställda oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse, både i Finland och utomlands. 60 % av insamlingsintäkterna styrs årligen till katastrofhjälp via Kyrkans Utlandshjälp. 20 % av insamlingsintäkterna fördelas mellan finländska specialändamål: hälften går till Kyrkans diakonifond för att tillsammans med lokalförsamlingarna hjälpa de mest utsatta äldre, andra hälften till Seurakuntaopistos nätverk av folkhögskolor, som kommer att ordna kostnadsfri träning i digitala färdigheter för mindre bemedlade äldre från och med år 2022. 20 % av insamlingsintäkterna riktas via lokalförsamlingarna till stöd för lokala äldre eller till diakoniunderstöd. Beskyddare för insamlingen är republikens president och förman för insamlingen 2021 är biskop Matti Repo. 

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största organisation för utvecklingssamarbete och den näststörsta organisationen som ger katastrofhjälp. Organisationen hör till de kyrkliga biståndsorganisationernas nätverk ACT Alliance. 

Insight360 är ett forskningsbolag som hör till Kyrktjänst-koncernen. I december 2020 och januari 2021 genomförde Insight360 för Gemensamt Ansvar en enkät som riktade sig till äldre finländare i syfte att ta reda på hur personer över 70 år förhåller sig till digitaliseringen och hur den inverkar på deras liv. 

Gemensamt Ansvar organiseras på riksplanet av Kyrktjänst rf som producerar välfärds- och utbildningstjänster samt arbetar för välgörenhet. Dessutom är Kyrktjänst en rikstäckande samarbets- och serviceorganisation för församlingar och kristliga aktörer. På utbildningscentret Seurakuntaopisto erbjuder Kyrktjänst årligen yrkesutbildning för 3 500 studerande. Seurakuntaopisto är den största utbildningsanstalten för fritt bildningsarbete i Finland och i kortkurserna deltar tusentals studerande varje år. Valona-hyvinvointi erbjuder tjänster inom småbarnspedagogik, barnskydd och äldreservice. Vi organiserar insamlingen Gemensamt Ansvar samt välgörenhetstjänsterna Kotimaanapu, Ruoka-apu.fi och Vapaaehtoistyo.fi. Dessutom ordnar vi Kyrkodagarna och Vägkyrkoverksamheten. Vi utför mångsidigt projekt- och utvecklingsarbete. Kotimaa Oy, som ägs av Kyrktjänst, är ett företag som bedriver förlagsverksamhet och erbjuder professionella kommunikationstjänster. Kyrktjänst har 412 anställda och har som medlemmar 318 församlingar och 81 organisationer. År 2019 hade Kyrktjänst en omsättning på 38,1 miljoner euro.

Gemensamt Ansvar samlade in två miljoner euro till barnfamiljer

Insamlingen Gemensamt Ansvar fokuserade år 2020 på att stöda föräldraskapet i Finland och utomlands. Under våren hade kampanjen fått en bra start när coronapandemin slog till, vilket innebar ett insamlingsresultat som var en miljon lägre än året innan. Med insamlingsintäkterna finansieras ett projekt för familjestöd som inleds 2021 och anordnas av Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Församlingarna kommer att använda sina intäkter för att genomföra mångsidiga evenemang och verksamheter för familjer runtom i Finland. Största delen av intäkterna styrs till Kyrkans Utlandshjälps arbete på gräsrotsnivå i utvecklingsländerna.

”Vi samlade i år in medel för att stöda föräldraskapet med temat DU RÄCKER TILL för ett gott föräldraskap. Gemensamt Ansvar tyckte det var viktigt att göra vardagen lättare för familjerna tillsammans med sina samarbetspartner som är specialister på familjearbete, alltså Mannerheims Barnskyddsförbund, Rädda Barnen rf, Kyrkans Utlandshjälp och församlingarnas familjearbete”, Säger Kyrktjänsts insamlingschef Tapio Pajunen.

Vi blev tvungna att avbryta kontaktinsamlingen helt på grund av att coronakrisen drabbade landet under den mest aktiva insamlingstiden. Likaså måste otaliga konserter, basarer och evenemang ställas in. Ett särskilt stort hål i insamlingskassan orsakades av att vi tvingades ställa in morsdagsevenemang runtom i landet. Detta påverkade förstås insamlingsresultatet som minskade med en tredjedel från i fjol och uppgick till 1 995 818 euro.

”Trots att insamlingens främsta uppgift är att samla in medel för att hjälpa människor i en svår livssituation vill vi agera ansvarsfullt och minimera de risker som insamlingsåtgärderna kan medföra”, berättar insamlingschef Tapio Pajunen.

Nödhjälp, utkomststöd och möjligheter till fortsatt skolgång

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till barnfamiljer i Kyrkans Utlandshjälps biståndsobjekt i världens fattiga katastrofområden.

”Coronaviruset har lett till att ekonomin försvagats och olika begränsningar har lämnat många föräldrar utan inkomster i de länder där vi arbetar. Begränsningarna har på många ställen pågått oavbrutet sedan i mars. Med hjälp av medel från Gemensamt Ansvar har vi kunnat skicka nödhjälp, stöda familjernas utkomst och se till att barnen kan fortsätta sin skolgång trots att skolorna är stängda”, berättar Eija Alajarva, som är chef för humanitärt stöd vid Kyrkans Utlandshjälp.

Insamlingens inhemska samarbetspartner, Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf, effektiverar sin verksamhet till förmån för barnfamiljer med hjälp av 20 procent av de insamlade medlen. De praktiska stödåtgärderna inleds som pilotprojekt under de första månaderna 2021.

De återstående 20 procenten av medlen används i församlingarna till verksamhet som stöder föräldraskapet. Församlingarna tar fram idéer och använder medlen på olika sätt. Till exempel i Heinola fick småbarnsföräldrar njuta av en kväll med middag och musik samtidigt som församlingen ordnat med barnavård för familjens minsta.

Nästa år stöder Gemensamt Ansvar äldre som kämpar med ekonomiska svårigheter. Vid planeringen av nästa insamling, som startar 7.2.2021, har vi redan på många sätt förberett oss på att kontaktinsamlingar inte kommer att kunna hållas i vår.

Insamlingsresultatet för år 2020 överlåts till insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö 13.11.2020.

Församlingsresultat 2020 och 2019

Tilläggsuppgifter:

Tapio Pajunen, insamlingschef, Kyrktjänst rf
tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi, tfn 0400 870 041

Leena Piirto, kommunikationschef, Kyrktjänst rf
leena.piirto@kirkkopalvelut.fi, tfn 040 182 7264

Sirpa Seppä, kommunikationsplanerare, Kyrktjänst rf
sirpa.seppa@kirkkopalvelut.fi, tfn 040 579 7290

Bildmaterial och Gemensamt Ansvar-logon kan fritt kan laddas ned från Kyrktjänsts bildbank

Bilder från Nepal, Gemensamt Ansvars exempelland år 2020, kan fritt laddas ned från Kyrkans Utlandshjälps bildbank

Utbildningsdagarna för Gemensamt Ansvar 2020 i Teams 

Coronaläget har förvärrats på olika håll i landet. Insamlingen Gemensamt Ansvar vill agera ansvarsfullt och se till att insamlingsverksamheten inte förvärrar coronaläget.

På grund av rådande omständigheter har vi beslutat att alla utbildningsdagar för Gemensamt Ansvar 2020 hålls via Teams. Församlingarna kan om de så vill samla små grupper för att följa utbildningsdagarna på nätet. Det är viktigt att iaktta säkerhetsföreskrifterna också på dessa sammankomster.

Utbildningsdagarnas producent Tiina Putkinen tar kontakt med de stift som ska få utbildningen via Teams, fr.o.m. 19.10 då hon är tillbaka från sin semester. Om ni har brådskande frågor kan ni också vända er till insamlingschefen.

Producent Tiina Putkinen (fr.o.m. 19.10.2020), t. 040 358 2825
tiina.putkinen@kirkkopalvelut.fi

Insamlingschef Tapio Pajunen, t. 0400 870 041
tapio.pajunen@kirkkopalvelut.fi

 

Gemensamt Ansvar 2021 fokuserar på de äldres ekonomiska trångmål

Äldre människor både i Finland och ute i världen har av olika orsaker drabbats av fattigdom. Intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 går till äldre personer i ekonomiskt trångmål både i Finland och ute i världen. Insamlingen börjar 7.2.2021.

Mindre bemedlade äldre har ofta hamnat i ett läge där svårigheterna tornar upp sig. Fattigdomen leder lätt till problem med hälsan, social isolering, ensamhet och digital marginalisering.

Faktorer som kan leda till fattigdom i pensionsåldern är bland annat att man hamnat utanför arbetslivet, varit hemmamamma, arbetsoförmögen, långtidsarbetslös, haft låg lön – eller en kombination av alla dessa. Andra orsaker kan vara dyrt boende, nedärvd fattigdom, psykisk ohälsa eller många överraskande faktorer.

I Finland ser fattigdomen bland de äldre annorlunda ut på olika håll i landet. Också sätten att avhjälpa problemen varierar. 40 procent av våra pensionärer får mindre än 1 250 euro per månad i pension. Den bistra verkligheten är att den största enskilda kundgruppen som behöver församlingarnas mathjälp är mindre bemedlade äldre.

Äldre får hjälp via församlingens diakoniarbete

20 procent av varje församlings insamlingsintäkter blir kvar i församlingen och kan användas för att hjälpa äldre människor i det egna församlingsområdet ur deras trångmål.

Kyrkans diakonifond, som är den ena riksomfattande mottagaren av intäkterna i insamlingen Gemensamt Ansvar, använder sin andel på 10 procent till att ge äldre personer ekonomiskt stöd och höja deras livskvalitet. Ansökningarna om understöd via diakonifonden görs via lokalförsamlingarnas diakoniarbete där man känner till hjälpbehovet och personligen träffar varje hjälpbehövande.

Den andra riksomfattande intäktsmottagaren är Seurakuntaopistos nätverk av folkhögskolor som kommer att ordna kostnadsfri utbildning i ekonomiförvaltning och träning i digitala färdigheter för äldre från och med år 2022.

I fjärran är behovet ännu större än hos oss

För insamlingen Gemensamt Ansvar är det viktigt att stödja hjälpbehövande både i Finland och ute i världen. Av intäkterna riktas över hälften, 60 procent, till utvecklingsländer via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Insamlingsintäkterna 2021 används för att ge äldre personer möjlighet till en värdig ålderdom genom att hjälpa de mest utsatta grupperna, åldringar och familjer, som råkat i nöd på grund av katastrofer och konflikter. Uganda är det land som används som exempel inom den internationella diakonin, men hjälpen riktas enligt behov till över tio länder.

#gemensamtansvar2021

Gemensamt Ansvar är en av de största årliga medborgarinsamlingarna som ordnas i Finland och en folkrörelse för kärlek till nästan, som har ordnats sedan 1950. Insamlingen hjälper nödställda oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse, både i Finland och utomlands. 60 % av insamlingsintäkterna styrs årligen till katastrofhjälp via Kyrkans Utlandshjälp.

20 % av insamlingsintäkterna fördelas mellan finländska specialändamål: hälften går till Kyrkans diakonifond för att tillsammans med lokalförsamlingarna hjälpa de mest utsatta äldre, andra hälften till Seurakuntaopistos nätverk av folkhögskolor, som kommer att ordna kostnadsfri träning i digitala färdigheter för mindre bemedlade äldre från och med år 2022. 20 % av insamlingsintäkterna riktas via lokalförsamlingarna till stöd för lokala äldre eller till diakoniunderstöd.

Beskyddare för insamlingen är republikens president och förman för insamlingen 2021 är biskop Matti Repo. 

President Niinistö: Att stödja föräldraskapet är ett verkningsfullt, förebyggande barnskyddsarbete

Republikens president Sauli Niinistös tal vid öppnandet av insamlingen Gemensamt Ansvar 2020 den 2 februari 2020

─ Genom tjänster som erbjuds med låg tröskel stöds föräldraskapet om behovet av stöd förblir outtalat. Hur kan vi uppmuntra föräldrarna att ta upp behovet av hjälp i tillräckligt god tid? Vem som helst kan behöva stöd oberoende av bakgrund eller ekonomisk ställning.

Läs president Niinistös tal eller titta på det i Yle Arenan.

Gemensamt Ansvar 2020 stöder föräldraskapet i Finland och i världens katastrofområden

Gemensamt Ansvar 2020 utför förebyggande barnskyddsarbete genom att stödja föräldraskapet i Finland och i världens katastrofområden. Insamlingen startar söndag 2.2.2020. I Finland används medel från insamlingen för föräldrastöd i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram i världens katastrofområden.

När föräldern mår bra mår också barnet bra. Undersökningar visar att en positiv relation mellan barn och förälder främjar barnets utveckling som helhet.

Om föräldern är ensam och stressad och lider brist på socialt stöd utgör det riskfaktorer för barnets positiva utveckling. Trots att föräldrarna behöver hjälp upplever många att de får alltför lite socialt stöd och hjälp i de utmaningar som föräldraskapet medför.  Å andra sidan visar undersökningar av föräldrarnas stress att socialt stöd hjälper föräldrarna och främjar hela familjens hälsa i synnerhet när familjen har utmaningar i sin vardag.

– Att stödja föräldraskapet är en uppgift för oss alla gemensamt, framhåller ärkebiskop Tapio Luoma som är förman för insamlingen.

En undersökning av fyraåringars hälsa, välbefinnande och tjänster visade att nästan alla föräldrar gärna vill ha stöd av yrkesfolk inom tjänsterna för barnfamiljer, men att de ofta låter bli att föra fram sitt hjälpbehov. Så är det framför allt om hjälpbehovet har att göra med förälderns egen ork. En ytterligare utmaning är att stödet till föräldrarna minskar avsevärt när barnen kommer upp i skolåldern.

Familjerna i Finland kämpar på alltför ensamma

I vår kultur har vi en stark tradition av att man ska klara sig själv, och vi utgår från att föräldrarna reder sig utan hjälp. – Så ska det inte vara! Att vara förälder är världens viktigaste arbete och i det ska man få stöd i tid, betonar Gemensamt Ansvars insamlingschef Tapio Pajunen.

40 procent av intäkterna från årets Gemensamt Ansvar stannar i Finland. Hälften av denna andel används för föräldrastödjande insatser i församlingarna.

Den andra hälften av de intäkter som stannar i hemlandet används på olika håll i Finland för tröskelfria stödinsatser för att stärka relationen mellan barn och förälder. Stödverksamheten sker i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Stödformerna inleds från och med början av 2021.

– Det stöd som kommer från Gemensamt Ansvar kan vara till exempel kamratstöd för föräldrar, möjlighet till en gemensam familjehobby eller en trygg vuxen som stöttar överbelastade familjer, berättar generalsekreterare Hanna Markkula-Kivisilta från Rädda Barnen rf.

Även Milla Kalliomaa som är generalsekreterare för Mannerheims Barnskyddsförbund, den andra nationella samarbetspartnern, anser att föräldraskapet är ett viktigt insamlingsobjekt.  I synnerhet efterfrågas flera lågtröskelinsatser till stöd för föräldrarna i vardagen.

–   En av de största utmaningarna för föräldrarna är ensamhet. Det är möjligt att klara många slags utmaningar i vardagen om man har fungerande nätverk samt stöd av vänner och närstående. Med medel från Gemensamt Ansvar vill vi skapa platser där det ömsesidiga stödet mellan barn och familjer förstärks.

I Nepal tryggar föräldrarnas arbete barnens skolgång

60 procent av insamlingsintäkterna styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Utomlands är det livsviktigt att stödja föräldrarna och familjerna till exempel i områden som är utsatta för naturkatastrofer och på flyktingläger där föräldrarna är tvungna att fokusera på att klara sig och skaffa försörjning.

– När föräldrarna kan försörja sig tryggar det också barnens skolgång. I utsatta förhållanden ger skolgång och arbete familjerna kontinuitet och trygghet, säger Jouni Hemberg, verksamhetsledare för Kyrkans Utlandshjälp.

I världens katastrofområden styrs medel från Gemensamt Ansvar 2020 särskilt till kvinnor och mammor så att de kan få utbildning och möjligheter att försörja sig. Ett exempel vart hjälpen inriktas är det arbete som Kyrkans Utlandshjälp gör för att främja småföretagande i fattiga områden i Nepal.

År 2020 firar Gemensamt Ansvar att det gått 70 år sedan verksamheten startade år 1950.

NÄRMARE INFORMATION:

gemensamtansvar.fi

Förmånstagarorganisationernas nuvarande tjänster till familjer, föräldrar, barn och unga hittas på följande adresser: mll.fi och pelastakaalapset.fi. Läs mera om Kyrkans Utlandshjälp.

I Kyrktjänsts bildbank finns bildmaterial och Gemensamt Ansvar-logon som fritt kan laddas ned:

I Kyrkans Utlandshjälps bildbank finns foton från Gemensamt Ansvars exempelland Nepal, vilka fritt kan laddas ned:

Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärlek till nästan, som har ordnats sedan 1950, och en av de största årliga medborgarinsamlingarna som ordnas i Finland. Insamlingen hjälper nödställda oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse, både i Finland och utomlands. 60 % av insamlingsintäkterna styrs årligen till katastrofhjälp via Kyrkans Utlandshjälp. 40 % av intäkterna stannar i Finland. Hälften av den andel som stannar i Finland används för föräldrastödjande åtgärder genom ett projekt som startar 2021. Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf är nationella samarbetspartner i projektet. Den andra hälften av den andel som stannar i hemlandet används via den insamlande församlingen för lokala insatser för att stödja föräldraskapet. Beskyddare för insamlingen är republikens president och förman för insamlingen 2020 är ärkebiskop Tapio Luoma. 

Gemensamt ansvar på tv

Insamlingens öppningsgudstjänst i Åbo domkyrka sänds på Yle TV1 söndag 2.2.2020 klockan 10. Republikens president Sauli Niinistö håller insamlingens öppningstal som sänds på Yle TV1 2.2.2020 och på Radio Suomi kl. 12.00.

Gemensamt Ansvars tv-dokumentärer, som berättar om föräldraskapets utmaningar i Finland och Nepal, kan ses fr.o.m. 3.2 på yhteisvastuu.fi.

Gemensamt Ansvar på sociala medier

#yhteisvastuu
#sinäriität2020
#minäkannanyhteisvastuuta

#gemensamtansvar
#duräckertill2020
#jagbärgemensamtansvar

President Niinistö: Rätten till utbildning är en mänsklig rättighet

Republikens president Sauli Niinistös tal vid öppnandet av insamlingen Gemensamt Ansvar 2019 den 3 februari 2019

─ Utbildning förändrar världen. Det betyder ett bättre liv för enskilda individer, välfärd för hela länder och utveckling för hela mänskligheten. Alla ska ha samma reella, faktiska möjlighet. Möjlighet att utbilda sig och på det sättet bli delaktig i vårt samhälle. Det måste vi hålla fast vid.

Läs president Niinistös tal eller titta på det i Yle Areena.

Gemensamt Ansvar 2019: Unga har rätt att studera

Utbildning öppnar dörrar – medan brist på utbildning stänger dem. Alla i Finland har inte längre råd att gå den utbildning på andra stadiet som de önskar, men utan utbildning är det svårt att få jobb. Också i världens mest sköra länder är fattigdom det största hindret för skolgång. Gemensamt Ansvar 2019 stöder barns och ungas utbildning i Finland och i världens katastrofområden. Insamlingen startar söndag 3.2.2019.

I Finland cirka 120 000 barn och unga lever i familjer med små inkomster. För många unga riskerar drömyrket förbli just en dröm om familjen inte har råd med de kostnader som studierna medför, såsom dator, läroböcker eller de verktyg och redskap som behövs för yrkesstudier.

I världens värst drabbade katastrofområden har många barn och unga förlorat nästan allt som är välbekant och tryggt när de blivit tvungna att fly undan naturkatastrofer och konflikter. Framtiden ser hopplös ut och ens egen betydelse i världen är höljd i dimma när man blir tvungen att avbryta skolgången. Förändrade klimatförhållanden försvårar också matproduktionen, boskapsskötseln samt barnens och de ungas skolgång när familjerna blir tvungna att flytta efter vatten och färsk betesmark. Utbildning möjliggör nya utkomstmöjligheter i svåra omständigheter.

− Att vara utestängd från utbildning och se sina drömmar krossas är en djup tragedi för den enskilda individen, men också en avsevärd ekonomisk utmaning för hela samhället. Vi måste realisera 16 § i grundlagen och brist på medel borde inte få hindra någon ung människa från att studera, säger Tapio Pajunen, insamlingschef för Gemensamt Ansvar.

– Såväl i Finland som i katastrofernas centrum hänger framtiden på vilka möjligheter som erbjuds framförallt unga. Genom att beakta de unga bygger vi vår framtid, påminner biskopen i Lappo stift Simo Peura.

Hjälp med anskaffning av studiematerial

I Finland används medel från Gemensamt Ansvar 2019 till mindre bemedlade barns och ungas studier, till exempel genom att hjälpa till med anskaffningen av avgiftsbelagt studiematerial via Kyrkans diakonifond. Understöd från diakonifonden används också för att stödja människor som av olika anledningar lever i en svår situation. De insamlade medlen används också för mångsidigt hjälparbete via de lokala församlingarna.

Utomlands används medel från Gemensamt Ansvar för att hjälpa de allra mest utsatta männi-skorna som befinner sig i nödsituationer till följd av olika katastrofer och konflikter, i år i synnerhet unga människor. Med insamlingsmedlen hjälper man barn som blivit tvungna att avbryta sin skol-gång att återgå till skolan, delar ut skol- och hygienartiklar samt hjälper till med skolavgifter. Med tanke på avlägset belägna områden utbildas fler kompetenta lärare och byggs trygga skolor. Kyrkans utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

Närmare information:

Tapio Pajunen, insamlingschef, Gemensamt Ansvar, tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi, tfn 0400 870 041

Gemensamt Ansvar en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse. Insamlingens beskyddare är republikens president. Av intäkterna går 60 % via Kyrkans Utlandshjälp till katastrofhjälp, 20 % förmedlas via Kyrkans diakonifond i form av ekonomiska bidrag till människor i ekonomisk nöd i Finland och 20 % går till hjälparbete som församlingarna utför.

Gemensamt Ansvar på tv

Insamlingens öppningsgudstjänst från Alavus kyrka sänds i Yle TV1 söndag 3.2.2019 kl. 10. Öppningstalet hålls av republikens presidents och sänds i Yle TV1 3.2 kl. 12.

Gemensamt Ansvars tv-dokumentärer, där människor från Finland och Kenya berättar om betydelsen av utbildning kan ses från och med 3.2 på adressen yhteisvastuu.fi. Gemensamt Ansvar finns på sociala medier under #gemensamt ansvar #dumellerfattig samt på finska under #yhteisvastuu, #tyhmävaiköyhä.

Gemensamt Ansvar ger nödhjälp till hungriga

Finländarna donerade i år 3 138 702,14 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Med dessa medel bekämpas hunger och fattigdom i Finland och i världens konfliktområden.

– Finland är ett land med goda människor. Finländarna vill stöda hjälpbehövande medmänniskor både nära och fjärran. Ingen människa borde dock vara beroende av andras barmhärtighet för att klara av sin vardag. Dessutom behövs kraftiga samhälleliga insatser. Hungern måste synliggöras, säger Tapio Pajunen, insamlingschef för Gemensamt Ansvar.

(mer …)

Gemensamt Ansvar 2018: Alla har rätt till tillräcklig näring

Det dagliga brödet är en grundförutsättning för ett människovärdigt liv. För miljontals människor är den bistra verkligheten dock den att det inte finns tillräckligt med mat. Gemensamt Ansvar 2018 bekämpar hunger och fattigdom i Finland och i världens katastrofområden. Insamlingen startar söndag 4.2.2018.

I Finland har 470 000 människor så låga inkomster att de inte räcker till för en skälig minimikonsumtion. Också minsta lilla överraskande eller avvikande händelse i vardagen kan få livet att spåra ur och kan tvinga människorna att fatta beslut som känns omöjliga, t.ex. ska man betala räkningar, ta hand om sin hälsa eller köpa mat.

I Afrika och Mellanöstern lever över 20 miljoner människor på svältgränsen. Det kan vara omöjligt att få tag på mat på grund av krig eller ständiga oroligheter. De förändrade klimatförhållandena försvårar också matproduktionen. Exempelvis i Sydsudan har fyra miljoner människor flytt från inbördeskrig sedan sommaren 2016, en del inom landet och en del till angränsande stater. Det handlar om Afrikas största flyktingkris sedan folkmodet i Rwanda. Krigstillståndet har lett till en akut matkris i landet som inte visar några tecken på att mattas av. Familjerna har inte möjlighet att sköta sina odlingar, det är svårt att få produkterna transporterade till försäljning och matpriserna har blivit skyhöga. Mer än en miljon sydsudaneser har flytt till Uganda, där det är svårt att garantera ens humanitära minimibehov för de väldiga människomassorna, och matransonerna har redan halverats två gånger.

− I Finland har vi redan i decennier varit tvungna att bevittna långa brödköer. Det vanligaste orsaken till att man blir tvungen att förlita sig på brödköer och utomstående mathjälp är att den köpkraft som utkomstskyddet ger inte är tillräcklig. Det är en nationell skam att de allra sämst lottade är beroende av välgörenhet för att klara sin vardag, säger Tapio Pajunen som är insamlingschef för Gemensamt Ansvar.

– Hunger är inte en oundviklighet som likt ödet drabbar vissa människor. Det rör sig om ett problem som kan lösas. Det finns tillräckligt med mat i världen och den kan fås ut till alla. Alla människor överallt i världen har rätt till ett gott liv och människovärde. Det dagliga brödet är en grundförutsättning för ett människovärdigt liv. Ingen klarar sig utan mat, påminner Seppo Häkkinen, biskop i St Michel och förman för insamlingen Gemensamt Ansvar 2018.

Nödhjälp för hungriga

I Finland används medel från insamlingen för att i samarbete med Kyrkans diakonifond och lokala församlingar stödja människor i ekonomiskt trångmål. Ur diakonifonden kan människor som hamnat i oskäliga svårigheter till följd av sjukdom, långvarig arbetslöshet eller en oväntad livssituation beviljas bidrag. I församlingarna kan man med hjälp av de medel som samlats in under Gemensamt Ansvar ge akut hjälp i mindre bemedlade människors vardag, till exempel i form av mathjälp.

Utomlands används medel från Gemensamt Ansvar för att hjälpa de allra mest utsatta människorna som befinner sig i nödsituationer till följd av olika katastrofer och konflikter. De garanteras bland annat tillgång till tillräcklig näring och rent vatten samt möjlighet till hälsovård, inkvartering, skolgång för barnen och utbildning som förbättrar familjernas utkomst. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

Närmare information:

Tapio Pajunen, insamlingschef, Gemensamt Ansvar, tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi,
tfn 0400 870 041

Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärlek till nästan och en av de största årliga medborgarinsamlingarna som ordnas i Finland. Insamlingen hjälper nödställda oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse. Beskyddare för insamlingen är republikens president. Av intäkterna från insamlingen går 60 % via Kyrkans Utlandshjälp till katastrofhjälp, 20 % förmedlas via Kyrkans diakonifond i form av ekonomiska bidrag till människor i ekonomisk nöd i Finland och 20 % går till hjälparbete som församlingarna utför.

Gemensamt Ansvar på tv

Insamlingens öppningsgudstjänst hålls i Elimä kyrka och sänds i Yle TV1 söndagen 4.2.2018 kl. 10. Republikens president håller ett öppningstal som sänds i Yle TV1 4.2. kl. 12.

Gemensamt Ansvars tv-dokumentärer om finländare som gått igenom svåra livssituationer och fått mathjälp och om vardagen för flyktingarna i Sydsudan kan ses från och med 4.2 på yhteisvastuu.fi.

Gemensamt ansvar finns på sociala medier #yhteisvastuu  #gemensamtansvar, #ruokatrendit2018 #mattrender2018.

Medel från Gemensamt Ansvar bidrar till att motverka människohandel

I år donerade finländarna 3 058 808,95 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Medlen används till att motverka människohandel i Finland och i världens konfliktområden.

− Tiotusentals frivilliga för Gemensamt Ansvar har igen gjort ett gott arbete. Förutom de euron som har samlats in för hjälparbetet är en viktig följd att man har gett synlighet åt undangömd nöd. Med hjälp av medlen från Gemensamt Ansvar kan man stärka metoderna för identifiering av offer för människohandel och snabbare erbjuda offren hjälp och stöd, säger insamlingschefen för Gemensamt Ansvar Tapio Pajunen.

(mer …)

Gemensamt Ansvar hjälper ungdomar som löper risk för utslagning

Finländarna donerade i år 3 458 278,70 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Medlen går till att förebygga utslagning bland ungdomar i Finland och Uganda.

– Jag tror att det förebyggande arbete som finansieras med dessa medel kan betyda att vi i framtiden kan spara flera miljoner euro inom barnskyddsarbetet i Finland. Framför allt undviker vi en stor mängd mänskligt lidande, säger Tapio Pajunen, insamlingschef för Gemensamt Ansvar.

(mer …)

Gemensamt Ansvar 2017 motverkar människohandel

I Finland används insamlingsmedlen år 2017 för att i samarbete med Pro-tukipiste ry, Brottsofferjouren, Flyktingrådgivningen rf och Monika-Naiset liitto ry hjälpa människor som fallit offer för människohandel.

Huvudmålet med projektet Harmaan eri sävyt är att förebygga människohandel och exploatering genom att nå ut till, identifiera och stöda människor som fallit offer för brott som människohandel och liknande verksamhet och som hamnat utanför de officiella stödsystemen.

Insamlingsmedlen används bland annat för att utveckla stödpersonsverksamheten och det uppsökande arbetet i miljöer där sårbarheten är stor och riskerna för utnyttjande betydande, stärka de anställdas kompetens när det gäller att identifiera och nå ut till offer för människohandel, erbjuda krishjälp i form av inkvartering, mat, hygien och kläder, möjliggöra användning av tolkar och sänka tröskeln för juridisk rådgivning.

I det internationella arbetet som stöds med insamlingsmedlen ligger fokus framför allt på att hjälpa unga som är bosatta i konfliktområden för att de ska kunna bygga upp ett skäligt liv och inte falla offer för människosmugglare och människohandel.

Det internationella insamlingsmålet år 2017 är Mellanöstern, där biståndsarbetet i Jordanien fokuserar på utbildning och psykosocialt stöd för syriska flyktingar i åldern 12–30 år som bor i läger och lokala samhällen. I Israel och det palestinska området stöds fredsarbetet i syfte att förbättra medieläskunnigheten och kunskapen om mänskliga rättigheter bland unga. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

 

Gemensamt Ansvar 2016: De unga är fosterlandets hopp

Gemensamt Ansvar 2016 bekämpar utslagning bland unga i Finland och i utvecklingsländer. De insamlade medlen går till arbetet för att förebygga utslagning. I Finland stöds de utslagningshotade ungdomarnas livskompetens och delaktighet genom scoutverksamheten, i det internationella exemplet Uganda genom yrkesutbildning för unga. Insamlingen startar söndagen den 7 februari 2016.

Uppskattningarna av antalet utslagna ungdomar i Finland varierar från några tusen till hundra tusen. Utslagning har nästan alltid sin grund i mobbning, diskriminering eller problem i familjens ekonomi.

– Utslagningen av unga är inte bara en enorm mänsklig tragedi som i värsta fall följer människan genom hela livet, utan också en allvarlig samhällsekonomisk fråga. Det är svårt och mycket dyrt att lösa komplicerade och långvariga problem hos unga. Ändå är de unga vår framtid. Om vi stöder dem vid rätt tid och på rätt plats är allt möjligt. Precis allt, säger insamlingschefen för Gemensamt Ansvar Tapio Pajunen.

– På grund av nedskärningarna i finländarnas sociala trygghet och i utvecklingssamarbetet är vårt solidariska arbete för att hjälpa nödlidande, i år särskilt de unga, viktigare än någonsin. Var och en förtjänar en grupp att höra till, en plats där man som ung tillsammans med andra får växa till en stark person, framhåller biskopen i Kuopio stift Jari Jolkkonen, som leder insamlingen Gemensamt Ansvar 2016.

I Finland är det Finlands Scouter som ser till att hjälpen som samlats via Gemensamt Ansvar går fram. Med stöd av insamlingsmedlen söker man upp ungdomar som riskerar utslagning och försöker engagera dem i scouterna, bland annat genom att ekonomiskt understöda scouthobbyn för ungdomar från fattiga familjer. Med de insamlade medlen understöds även handikappscoutingen som riktar sig till barn med funktionsnedsättningar, i första hand syn- och hörselskador, rörelsenedsättningar och utvecklingsstörningar.

Yrkesutbildning till Uganda

Ugandas befolkning är en av världens yngsta. Cirka 70 procent av befolkningen är yngre än 25 år. Möjligheterna till yrkesutbildning efter grundskolan är dock nästan obefintliga och ungdomsarbetslösheten är över 80 procent. Sysslolösheten suger in unga i en spiral av nedstämdhet och förtvivlan. I synnerhet unga flyktingar i Uganda, på flykt undan oroligheter i närområdena såsom konflikten i östra Kongo, riskerar utslagning. Många av dem är också allvarligt traumatiserade efter att ha sett sina föräldrar dödas eller själva blivit offer för våld.

På flyktinglägret Rwamwanja i västra Uganda har man nyligen byggt den enda yrkesskolan i området. Verksamheten stöds med medel från Gemensamt Ansvar. Där kan de allra mest utsatta unga flyktingarna och ugandierna få studera. I skolan kan de studera mekanik samt byggnads-, hotell- och lantbruksbranschen. I utbildningen ingår arbetspraktik där de unga får träffa sina blivande arbetsgivare. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärlek till nästan och den största årliga medborgarinsamlingen i Finland. Genom insamlingen stöds nödställda i Finland och utvecklingsländerna, oberoende av härkomst, religion och politisk övertygelse. Insamlingens beskyddare är republikens president.

Gemensamt Ansvar på tv

Republikens president öppnar insamlingen i Yle TV1 kl. 12.00. Insamlingens öppningsgudstjänst sänds direkt från Kuopio domkyrka i Yle TV1 söndagen den 7 februari 2016 kl. 10. Gemensamt Ansvar-dokumentärer om finländska och ugandiska ungdomars liv sänds på Yles kanaler våren 2016 och kan ses på webben på yhteisvastuu.fi fr.o.m. den 7 februari.

Ökade frivilligresurser med hjälp av insamlingen Gemensamt Ansvar

I år har finländarna donerat 3 604 838,87 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Pengarna går till att utvidga frivilligverksamheten Helhjärtat till hela Finland och främja barnens skolgång i Haiti.

– I framtiden kommer vi att behöva allt mer frivilligarbete och grannhjälp då den offentliga ser-vicen skärs ned. Utan frivilliga kan vi inte hjälpa dem som behöver hjälp. Insamlingen Gemen-samt Ansvar är ett stort finländskt frivilligevenemang och ett fint exempel på bistånd och samhällsaktivitet. Tiotusentals frivilliga insamlare har än en gång visat att kärleken till nästan bor djupt i finländarnas hjärtan. Vi ska hjälpa utsatta medmänniskor, oavsett om de bor i samma kvarter eller långt borta i ett utvecklingsland, säger insamlingschefen Tapio Pajunen.

Vasa svenska församling lyckades samla in drygt 140 procent mer än i fjol. – Det goda resultatet uppnåddes uttryckligen genom gemensamt ansvar. Församlingens alla arbetsområden och en stor grupp frivilliga visade sin kärlek till nästan genom att samla in pengar. Välgörenhet är inte en uppgift bara för de kyrkligt anställda tjänsteinnehavarna, poängterar Lena Streng, ledande diako-nitjänsteinnehavare vid Vasa svenska församling.

I Finland används insamlingsmedlen från Gemensamt Ansvar till att utvidga frivillignätverket Helhjärtat till hela landet, så att allt fler människor kan få den hjälp och det stöd de behöver. In-samlingsmedlen används också till att effektivera rekryteringen och utbildningen av nya frivilliga. Helhjärtat-verksamheten samordnas av Kyrktjänst rf.

I Haiti används insamlingsmedlen under de kommande åren till att bygga nya skolor där även de fattigaste barnen har möjlighet att gå. Skolorna byggs så att de ska klara jordbävningar och orkaner. Vid sidan av skolbyggena utvecklas även skolornas administration och undervisningens kvalitet i Haiti. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen kommer fram.

Insamlingsredovisningen överräcktes den 10 november till insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö. Intäkterna fördelas mellan Kyrkans Utlandshjälps biståndssamarbete och katastrofhjälp (60 %), frivillignätverket Helhjärtat som administreras av Kyrktjänst (20 %), Kyrkans diakonifond samt diakoniarbetet i stiften (10 %) och i församlingarna (10 %). Insamlings-resultaten per församling finns på adressen yhteisvastuu.fi/sv.

resultat

Resultat 2015 Borgå stift
Resultat 2015
Bästa församlingar
Bästa stora församlingar

Närmare information:

Tapio Pajunen
insamlingschef, Gemensamt Ansvar
tfn 0400 870 041, tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi
yhteisvastuu.fi/sv/

År 2016 går insamlingsmedlen från Gemensamt Ansvar till att motverka utslagning av unga i Fin-land och Uganda. Insamlingen startar söndagen den 7 februari 2016 och den leds av biskop Jari Jolkkonen från Kuopio stift.

Uganda utländskt insamlingsmål för Gemensamt Ansvar 2016

På grund av regeringens nedskärningar i utvecklingssamarbetet blir Kyrkans Utlandshjälp tvungen att upphöra med sitt arbete i fem länder. Ett av dessa länder är Moçambique, som valts ut som exempelland för insamlingen år 2016.

Uganda har valts ut som ersättande insamlingsmål i stället för Moçambique och de medel som insamlas för den internationella diakonin i samband med Gemensamt Ansvar 2016 går nu till Uganda där man stöder de ungas utbildning och utkomst.

Av samma anledning sker även förändringar i andra av Gemensamt Ansvars målområden. Nya målområden från och med början av 2016 är Uganda, Centralafrikanska republiken, Myanmar, Mellanöstern och Centralamerika. Insamlingskommittén för Gemensamt Ansvar behandlade ärendet på sitt möte 19.10.2015.