Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 inleds 6.2 – Insamlingsmedlen används för att stödja barn och unga som lider av coronans följder

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 hjälper barn och unga som har det svårt till följd av coronapandemin. Av intäkterna används 40 procent till arbete för de unga i Finland via verksamhet inom församlingarna och Lasten ja nuorten keskus. 60 procent används för att hjälpa människor i katastrofområden via Kyrkans Utlandshjälps arbete. Insamlingen inleds söndag 6.2.2022. 

Kampanjtemat för årets insamling ”Bidra till min morgondag” lyfter fram de ungas upplevelse av ängslan och hopplöshet, som har förstärkts av den utdragna coronatiden.

Den globala pandemin har drabbat de unga i ett känsligt utvecklingsskede och prövat den unga generationen hårt, såväl i Finland som globalt sett. Institutet för hälsa och välfärd THL:s enkät Hälsa i skolan 2021 visade att den psykiska ohälsan bland de unga i Finland har ökat under pandemin. Det handlar inte enbart om ett finländskt fenomen – liknande resultat rapporteras i allt högre grad över hela världen.

Enligt resultaten av enkäten Hälsa i skolan hade ångest- och depressionssymptomen våren 2021 ökat avsevärt jämfört med den föregående mätningen. Detta gäller såväl flickor som pojkar. Nästan en tredjedel av flickorna hade upplevt måttlig eller svår ångest, vilket är en ökning med cirka 10 procentenheter jämfört med enkäten 2019. Cirka en tredjedel av flickorna uppgav att de haft depressionssymtom som varat mer än två veckor. Ensamheten har också ökat – cirka var fjärde flicka och var tionde pojke uppgav att de känner sig ensamma ganska ofta eller fortgående. Bland flickorna rapporterades också en minskad upplevelse av positiv psykiska hälsa. Observationernas tillförlitlighet ökade tack vare det stora samplet och den höga svarsaktiviteten bland i synnerhet åttonde- och niondeklassisterna och gymnasieeleverna (75 % och 71 %). (Källa: Pandemia ja nuorten mielenterveys – Kouluterveyskysely 2021 /THL).

Gemensamt Ansvar 2022 ökar vuxenstödet i de ungas vardag

Coronapandemin har ökat upplevelsen av ängslan och hopplöshet bland de unga. Med insamlingsmedlen från Gemensamt Ansvar vill man erbjuda vuxenstöd med låg tröskel i de ungas vardag. De unga behöver vuxna som kan lyssna och dela ungdomstidens sköra och sårbara känslor, och vid behov ge stöd i svåra stunder.

”Barnen och de unga är det värdefullaste vi har. De är vår framtid överallt i världen. Tillsammans kan vi se till att alla barn och unga har trygga vuxna vid sin sida.”, framhåller Gemensamt Ansvar-biskopen 2022 Mari Leppänen.

Av de insamlade medlen från Gemensamt Ansvar styrs 40 procent till Finland. Hälften av dessa medel blir kvar i de lokala församlingarna, där de används för att stödja unga som har det svårt samt till diakoniunderstöd.

Den andra hälften av de medel som styrs till Finland 2022 går till Lasten ja nuorten keskus, där man utvecklar lågtröskeltjänster som främjar barns och ungas välfärd. Stödet riktas i synnerhet till 15–19-åringarna, bland vilka det finns många unga som lidit av distansundervisningen och isoleringen och som upplever ensamhet, ångest och hopplöshet.

Lasten ja nuorten keskus kan med de insamlade medlen utvidga sin uppsökande ungdomsverksamhet Palveluoperaatio Saapas till nya orter och utveckla NettiSaapas-verksamheten. Saapas-verksamheten utvidgas nu dessutom även till skolorna. Genom KouluSaapas strävar man efter att engagera fler trygga vuxna som kan lyssna och uppmuntra de unga i skolvardagen. Genom den riksomfattande verksamheten NettiSaapas vänder man sig till unga som behöver en vuxen lyssnare på olika plattformar i sociala medier.

Med insamlingsmedlen utvecklas och utvidgas också verksamhetsformerna Moottoripaja och Perheystävä. I Moottoripaja-verkstäderna kan de unga utöver mekandet lära sig att hantera sin vardag, fundera på sin framtid och ha roligt utan droger. Perheystävä-verksamheten erbjuder stöd till barnfamiljer som är ensamma, överbelastade eller hotas av utslagning.

“Det kan nog vara en insikt, när man får tala med någon trygg vuxen, till exempel en Saapas-frivillig. När nån frågar, att hur har du det, hur mår du. Om du vågar berätta hur du egentligen mår, är det redan en bra början”, resonerar 19-åriga Jasmin Ruotsalainen, som själv har fått hjälp via Saapas och numera arbetar som Saapas-frivillig.

”I verkstäderna kan vi på ett konkret sätt hjälpa de unga som riskerar utslagning och minska deras utsatthet nu, men framför allt deras potentiella utsatthet i framtiden”, säger den ansvariga planeraren av Lasten ja nuorten keskus Moottoripaja-verksamhet Veijo Kiviluoma.

I krisområdena hjälper man barn och unga tillbaka till skolan

Av de insamlade medlen från Gemensamt Ansvar styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Med stöd från fonden kan nödhjälpsarbetet inledas snabbt i katastrofsituationer. I samband med årets insamling lyfter man särskilt fram Kyrkans Utlandshjälps arbete i Sydsudan, där familjer som flytt undan inbördeskrigets våldsamheter håller på att återvända efter att ha levt som flyktingar i bland annat grannlandet Uganda.

I utvecklingsländerna avbröts skolgången helt för många unga i och med coronan, eftersom såväl beredskap som utrustning för distansundervisning saknades. Den globala pandemin har förvärrat den redan svåra situationen och minskat möjligheterna till utkomst för de mest utsatta familjerna.

”Många minderåriga unga har under skolstängningarna tvingats gifta sig eller börja arbeta för att familjerna ska klara den ansträngda ekonomin och kunna skaffa mat för dagen”, berättar verksamhetsledaren för Kyrkans Utlandshjälp Jouni Hemberg.

I Sydsudan arbetar Kyrkans Utlandshjälp i de allra mest sårbara samhällena med medel från Gemensamt Ansvar. Kyrkans Utlandshjälp hjälper familjerna med livsmedelsförsörjning och förtjänstmöjligheter. Inom ramen för det försörjningsprogram som inleddes hösten 2021 ska man i fortsättningen också hjälpa barn och unga som återvänt från Uganda med kontanta bidrag till deras skolavgifter. Grundskolorna får hjälp med att ordna utbildning.

Utlandshjälpens katastroffond gör det möjligt att starta och genomföra nödhjälpsinsatser i humanitära katastrofer. Orsakerna till att hjälp behövs är oftast naturkatastrofer, såsom torka, översvämningar, stormar och jordbävningar, samt politiska konflikter och deras konsekvenser eller storolyckor. Nödhjälp ges till de allra värst utsatta katastrofoffren, oavsett ålder, bakgrund eller kön.

Beskyddare för insamlingen Gemensamt Ansvar är republikens president Sauli Niinistö. President Niinistös informationsinslag vid öppningen av insamlingen Gemensamt Ansvar sänds på Yle TV1 på öppningsdagen kl. 12.00.

Insamlingstid: Bidrag som ges under tiden 1.1.2022–31.12.2022 styrs till att hjälpa barn och unga. Den egentliga Gemensamt Ansvar-kampanjen med tillhörande aktiviteter inleds årligen den första söndagen i februari.

#bidratillminmorgondag #gemensamtansvar2022

www.gemensamtansvar.fi

Närmare information:

Bilder:

Bildmaterial och logon för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 kan fritt laddas ned från Kyrktjänsts bildbank.

Bilder från ett exempelobjekt för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 i utlandet, i Sydsudan, kan fritt laddas ned från Kyrkans Utlandshjälps bildbank

Insamlingen Gemensamt Ansvar har sedan 1950 verkat som en folkrörelse för kärlek till nästan och är en av de största årliga medborgarinsamlingar som ordnas i Finland. Den insamling som inleds 6.2.2022 hjälper barn och unga som har det svårt till följd av coronapandemin i Finland och ute i världen. Av de insamlade medlen styrs 60 procent till katastroffonden vid Kyrkans utlandshjälp, med vilken man i katastrofsituationer snabbt kan inleda nödhjälpsarbetet i krisområdena. 20 procent av de insamlade medlen 2022 styrs till insamlingens finländska samarbetspartner, Lasten ja nuorten keskus, som bl.a. utvecklar ett mångsidigt uppsökande ungdomsarbete och erbjuder fler trygga vuxna i de ungas vardag. 20 procent av de insamlade medlen blir kvar i de lokala församlingarna, där de används för att stödja unga som har det svårt samt till diakoniunderstöd. Beskyddare för insamlingen är republikens president Sauli Niinistö. Som Gemensamt Ansvar-biskop för insamlingen 2022 fungerar biskopen i Åbo ärkestift Mari Leppänen. gemensamtansvar.fi

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största organisation för utvecklingssamarbete och den näststörsta organisation som ger katastrofhjälp. Organisationen hör till de kyrkliga biståndsorganisationernas nätverk ACT Alliance. I Sydsudan, som håller på att återhämta sig efter inbördeskriget, stöder Kyrkans Utlandshjälp barns och ungas skolgång genom att iståndsätta skolor och förbättra livsmedelsförsörjningen och utkomstmöjligheterna i de sårbara lokalsamhällena. kyrkansutlandshjalp.fi

Insamlingen Gemensamt Ansvars finländska partner Lasten ja nuorten keskus ry utvecklar och utvidgar lågtröskeltjänster som främjar de ungas välfärd med stöd av frivilliga vuxna. Lasten ja nuorten keskus är en riksomfattande organisation med 296 församlingar som medlemmar. Med de insamlade medlen utvidgar man Saapas-, Moottoripaja- och Perheystävä-verksamheterna till nya orter samt utbildar fler frivilliga vuxna som ska synas i de ungas vardag. lastenjanuortenkeskus.fi