Gemensamt Ansvar 2020 stöder föräldraskapet i Finland och i världens katastrofområden

När föräldern mår bra mår också barnet bra. Undersökningar visar att en positiv relation mellan barn och förälder främjar barnets utveckling som helhet.

Om föräldern är ensam och stressad och lider brist på socialt stöd utgör det riskfaktorer för barnets positiva utveckling. Trots att föräldrarna behöver hjälp upplever många att de får alltför lite socialt stöd och hjälp i de utmaningar som föräldraskapet medför.  Å andra sidan visar undersökningar av föräldrarnas stress att socialt stöd hjälper föräldrarna och främjar hela familjens hälsa i synnerhet när familjen har utmaningar i sin vardag.

40 procent av intäkterna från årets Gemensamt Ansvar stannar i Finland. Hälften av denna andel används för föräldrastödjande insatser i församlingarna.

Den andra hälften av de intäkter som stannar i hemlandet används på olika håll i Finland för tröskelfria stödinsatser för att stärka relationen mellan barn och förälder. Stödverksamheten sker i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Stödformerna inleds från och med början av 2021.

Det stöd som kommer från Gemensamt Ansvar kan vara till exempel kamratstöd för föräldrar, möjlighet till en gemensam familjehobby eller en trygg vuxen som stöttar överbelastade familjer. I synnerhet efterfrågas flera lågtröskelinsatser till stöd för föräldrarna i vardagen. Det är möjligt att klara många slags utmaningar i vardagen om man har fungerande nätverk samt stöd av vänner och närstående. Med medel från Gemensamt Ansvar vill vi skapa platser där det ömsesidiga stödet mellan barn och familjer förstärks.

60 procent av insamlingsintäkterna styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Utomlands är det livsviktigt att stödja föräldrarna och familjerna till exempel i områden som är utsatta för naturkatastrofer och på flyktingläger där föräldrarna är tvungna att fokusera på att klara sig och skaffa försörjning.

I världens katastrofområden styrs medel från Gemensamt Ansvar 2020 särskilt till kvinnor och mammor så att de kan få utbildning och möjligheter att försörja sig.

År 2020 firar Gemensamt Ansvar att det gått 70 år sedan verksamheten startade år 1950.

Ge en gåva

Genom att delta i insamlingen Gemensamt Ansvar är du med och stöder föräldraskapet i världens katastrofområden och i Finland.

Att stödja föräldraskapet är en uppgift för oss alla gemensamt. Att vara förälder är världens viktigaste arbete och i det ska man få stöd i tid.

Dokumentärer

Se Gemensamt Ansvars tv-dokumentärer och få reda på hur föräldrar i Finland och Nepal tänker om sitt föräldraskap. Många gånger kan redan en mycket liten hjälpinsats ha en väldigt stor betydelse.

Ville

Villes första barn föddes med bara ett halvt hjärta, och han fick vara pappa i nio dagar. Efter den tröstlösa förlusten var det nära att Villes liv hade spårat ur.

Nadia

Nadia och Jesse blev föräldrar när de var under tjugo. De hade knappt om hjälp, och måste lära sig allt själv. Stödet från familjekafét och den bottenlösa kärleken för barnen har sporrat dem som föräldrar.

Dil Maya

Dil Maya Syangtang tar ensam hand om sina två barn. Hennes man arbetar utomlands. Efter en företagarutbildning försörjer Dil Maya nu själv familjen och hoppas att hennes man kan återvända till Nepal.

Khincha

Khincha Lal Pahari arbetade länge utomlands för att försörja sin familj. Med hjälp av en utbildning och understöd kunde han starta ett lönsamt jordbruk i sin hemby på landsbygden i Nepal. Familjen bor äntligen tillsammans.

#Yhteisvastuu