Människohandel – ett allvarligt människorättsbrott

Det finns inget typiskt människohandelsoffer och ingen typisk människohandlare. Det kan vara fråga om en man eller kvinna, ung eller
gammal, finländare eller utlänning. Rädsla, skam och okunnighet om den egna situationen hindrar offret från att söka hjälp. Samtidigt är
det precis på så sätt som människohandlaren kontrollerar sitt offer.

Människohandel är ett allvarligt brott mot individen och mot de mänskliga rättigheterna. Med människohandel avses kriminell verksamhet där gärningsmannen påverkar offrets beslutsförmåga till exempel genom att vilseleda, förtrycka eller utnyttja offrets utsatta position
eller beroendeställning till gärningsmannen, och därigenom utsätter sitt offer för utnyttjande.

Till exempel kan någon som utan misstankar har rest utomlands för att arbeta som försäljare i en klädbutik i själva verket tvingas sälja sex på gatan, eller en kock kan tvingas arbeta långa dagar utan lön och bestämda arbetstider.

Enligt FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå UNODC förekommer människohandel överallt i världen såväl inom länderna som över gränserna. UNOCD publicerade en rapport om internationell människohandel år 2014. Enligt rapporten fastställer över 90 procent av de
stater som ingår i rapporten människohandel som straffbart i sin lagstiftning, men denna är bristfällig och verkställigheten och praxisen haltar överallt i världen. Bland annat av den orsaken är antalet rapporterade människohandelsdomar mycket litet internationellt sett. En annan utmaning är att identifiera offren. I Finland identifieras årligen cirka 50–60 fall av människohandel.

Bakom kulisserna

Människohandel kan ta sig många olika former. Utöver sexuellt utnyttjande och arbetsrelaterad människohandel kan fenomenet också förekomma i form av tvångsäktenskap, tvingande till brottslig verksamhet samt avlägsnande av organ.

Det är relationen mellan människohandelsoffret och gärningsmannen som försvårar identifieringen, eftersom exploateringen i regel inte syns utåt. Offret kontrolleras med osynliga metoder, till exempel genom att hota offret eller familjen eller genom att utnyttja offrets drogberoende, sjukdom, skuldförhållande, delaktighet i brott, rädsla för myndigheter eller okunskap om hur det finländska samhället fungerar. Ofta tar gärningsmannen kontroll över offret långsamt och obemärkt.

– Han hotade med att låta mörda mina syskon om jag ens skulle tänka på att sluta jobba för honom. Jag var rädd och blev misshandlad men kunde inte be polisen om hjälp eftersom jag visste att jag vistades olagligt i landet, berättar ett människohandelsoffer.

Utåt ser även gärningsmannen oftast helt vanlig ut. Det kan vara fråga om offrets släkting, make eller arbetsgivare som ofta har samma etniska bakgrund som offret själv. Det väsentliga är att gärningsmannen känner till majoritetskulturens regler och kan utnyttja offrets okunskap. Människohandel förekommer också i samband med människosmuggling och inresa, men det är mer sällan fråga om egentlig organiserad brottslighet.

Luckor i hjälpsystemet

Människohandel är en relativt ny brottsbeteckning i Finland, och det finns ännu ingen etablerad rättspraxis. Därför är det svårt att tillämpa definitionen av människohandel i praktiken och straffprocessen är ofta långsam. Det är också mycket svårt att dra en gräns mellan människohandel och närliggande brott såsom grovt koppleri, grovt ordnande av olaglig inresa eller arbetsrelaterat ocker, dvs. oskälig profitering på en anställds bekostnad.

I Finland räcker det med en misstanke om människohandel för att komma in i statens hjälpsystem, som erbjuder bland annat rådgivning och handledning, social- och hälsovårdstjänster, tryggt boende samt tolk- och översättningstjänster. Det är möjligt att få hjälp även om man har blivit offer utomlands eller utnyttjandet redan har upphört.

Men medaljen har en baksida. Om brottsrekvisitet för människohandel inte uppfylls kan personen uteslutas ur hjälpsystemet. Då kan offret bli helt utan hjälp och stödnätverk i en i värsta fall helt främmande kultur.

I och med att flyktingsituationen i Europa är akut och till följd av människornas ökade rörlighet finns det ett stort behov av att hjälpa dem som fallit offer för människohandel och av förebyggande arbete för att minska riskerna.

Källor:

manniskohandel.fi
syrjinta.fi/ihmiskauppa
Global report on trafficking in persons 2014