Nyheter

Gemensamt Ansvar 2020 stöder föräldraskapet

Gemensamt Ansvar 2020 stöder föräldraskapet i Finland och i världens katastrofområden. När föräldern mår bra mår också barnet bra. Undersökningar visar att en positiv relation mellan barn och förälder främjar barnets utveckling som helhet. Om föräldern är ensam och stressad och lider brist på socialt stöd utgör det riskfaktorer för barnets positiva utveckling. Trots att […]

Läs mer »

Gemensamt Ansvar 2020 stöder föräldraskapet i Finland och i världens katastrofområden.

När föräldern mår bra mår också barnet bra. Undersökningar visar att en positiv relation mellan barn och förälder främjar barnets utveckling som helhet.

Om föräldern är ensam och stressad och lider brist på socialt stöd utgör det riskfaktorer för barnets positiva utveckling. Trots att föräldrarna behöver hjälp upplever många att de får alltför lite socialt stöd och hjälp i de utmaningar som föräldraskapet medför.  Å andra sidan visar undersökningar av föräldrarnas stress att socialt stöd hjälper föräldrarna och främjar hela familjens hälsa i synnerhet när familjen har utmaningar i sin vardag.

40 procent av intäkterna från årets Gemensamt Ansvar stannar i Finland. Hälften av denna andel används för föräldrastödjande insatser i församlingarna.

Den andra hälften av de intäkter som stannar i hemlandet används på olika håll i Finland för tröskelfria stödinsatser för att stärka relationen mellan barn och förälder. Stödverksamheten sker i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Stödformerna inleds från och med början av 2021.

Det stöd som kommer från Gemensamt Ansvar kan vara till exempel kamratstöd för föräldrar, möjlighet till en gemensam familjehobby eller en trygg vuxen som stöttar överbelastade familjer. I synnerhet efterfrågas flera lågtröskelinsatser till stöd för föräldrarna i vardagen. Det är möjligt att klara många slags utmaningar i vardagen om man har fungerande nätverk samt stöd av vänner och närstående. Med medel från Gemensamt Ansvar vill vi skapa platser där det ömsesidiga stödet mellan barn och familjer förstärks.

60 procent av insamlingsintäkterna styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Utomlands är det livsviktigt att stödja föräldrarna och familjerna till exempel i områden som är utsatta för naturkatastrofer och på flyktingläger där föräldrarna är tvungna att fokusera på att klara sig och skaffa försörjning.

I världens katastrofområden styrs medel från Gemensamt Ansvar 2020 särskilt till kvinnor och mammor så att de kan få utbildning och möjligheter att försörja sig.

År 2020 firar Gemensamt Ansvar att det gått 70 år sedan verksamheten startade år 1950.

Insamlingens öppningsgudstjänst i Åbo domkyrka sänds på Yle TV1 söndag 2.2.2020 klockan 10. Republikens president Sauli Niinistö håller insamlingens öppningstal som sänds på Yle TV1 2.2.2020 och på Radio Suomi kl. 12.00.

#yhteisvastuu
#sinäriität2020
#minäkannanyhteisvastuuta

#gemensamtansvar
#duräckertill2020
#jagbärgemensamtansvar

Gemensamt Ansvar 2019: Unga har rätt att studera

Utbildning öppnar dörrar – medan brist på utbildning stänger dem. Alla i Finland har inte längre råd att gå den utbildning på andra stadiet som de önskar, men utan utbildning är det svårt att få jobb. Också i världens mest sköra länder är fattigdom det största hindret för skolgång. Gemensamt Ansvar 2019 stöder barns och […]

Läs mer »

Utbildning öppnar dörrar – medan brist på utbildning stänger dem. Alla i Finland har inte längre råd att gå den utbildning på andra stadiet som de önskar, men utan utbildning är det svårt att få jobb. Också i världens mest sköra länder är fattigdom det största hindret för skolgång. Gemensamt Ansvar 2019 stöder barns och ungas utbildning i Finland och i världens katastrofområden. Insamlingen startar söndag 3.2.2019.

I Finland cirka 120 000 barn och unga lever i familjer med små inkomster. För många unga riskerar drömyrket förbli just en dröm om familjen inte har råd med de kostnader som studierna medför, såsom dator, läroböcker eller de verktyg och redskap som behövs för yrkesstudier.

I världens värst drabbade katastrofområden har många barn och unga förlorat nästan allt som är välbekant och tryggt när de blivit tvungna att fly undan naturkatastrofer och konflikter. Framtiden ser hopplös ut och ens egen betydelse i världen är höljd i dimma när man blir tvungen att avbryta skolgången. Förändrade klimatförhållanden försvårar också matproduktionen, boskapsskötseln samt barnens och de ungas skolgång när familjerna blir tvungna att flytta efter vatten och färsk betesmark. Utbildning möjliggör nya utkomstmöjligheter i svåra omständigheter.

− Att vara utestängd från utbildning och se sina drömmar krossas är en djup tragedi för den enskilda individen, men också en avsevärd ekonomisk utmaning för hela samhället. Vi måste realisera 16 § i grundlagen och brist på medel borde inte få hindra någon ung människa från att studera, säger Tapio Pajunen, insamlingschef för Gemensamt Ansvar.

– Såväl i Finland som i katastrofernas centrum hänger framtiden på vilka möjligheter som erbjuds framförallt unga. Genom att beakta de unga bygger vi vår framtid, påminner biskopen i Lappo stift Simo Peura.

Hjälp med anskaffning av studiematerial

I Finland används medel från Gemensamt Ansvar 2019 till mindre bemedlade barns och ungas studier, till exempel genom att hjälpa till med anskaffningen av avgiftsbelagt studiematerial via Kyrkans diakonifond. Understöd från diakonifonden används också för att stödja människor som av olika anledningar lever i en svår situation. De insamlade medlen används också för mångsidigt hjälparbete via de lokala församlingarna.

Utomlands används medel från Gemensamt Ansvar för att hjälpa de allra mest utsatta männi-skorna som befinner sig i nödsituationer till följd av olika katastrofer och konflikter, i år i synnerhet unga människor. Med insamlingsmedlen hjälper man barn som blivit tvungna att avbryta sin skol-gång att återgå till skolan, delar ut skol- och hygienartiklar samt hjälper till med skolavgifter. Med tanke på avlägset belägna områden utbildas fler kompetenta lärare och byggs trygga skolor. Kyrkans utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

Närmare information:

Tapio Pajunen, insamlingschef, Gemensamt Ansvar, tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi, tfn 0400 870 041

Gemensamt Ansvar en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse. Insamlingens beskyddare är republikens president. Av intäkterna går 60 % via Kyrkans Utlandshjälp till katastrofhjälp, 20 % förmedlas via Kyrkans diakonifond i form av ekonomiska bidrag till människor i ekonomisk nöd i Finland och 20 % går till hjälparbete som församlingarna utför.

Gemensamt Ansvar på tv

Insamlingens öppningsgudstjänst från Alavus kyrka sänds i Yle TV1 söndag 3.2.2019 kl. 10. Öppningstalet hålls av republikens presidents och sänds i Yle TV1 3.2 kl. 12.

Gemensamt Ansvars tv-dokumentärer, där människor från Finland och Kenya berättar om betydelsen av utbildning kan ses från och med 3.2 på adressen yhteisvastuu.fi. Gemensamt Ansvar finns på sociala medier under #gemensamt ansvar #dumellerfattig samt på finska under #yhteisvastuu, #tyhmävaiköyhä.

Gemensamt Ansvar ger nödhjälp till hungriga

Finländarna donerade i år 3 138 702,14 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Med dessa medel bekämpas hunger och fattigdom i Finland och i världens konfliktområden. – Finland är ett land med goda människor. Finländarna vill stöda hjälpbehövande medmänniskor både nära och fjärran. Ingen människa borde dock vara beroende av andras barmhärtighet för att klara av sin vardag. […]

Läs mer »

Finländarna donerade i år 3 138 702,14 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Med dessa medel bekämpas hunger och fattigdom i Finland och i världens konfliktområden.

– Finland är ett land med goda människor. Finländarna vill stöda hjälpbehövande medmänniskor både nära och fjärran. Ingen människa borde dock vara beroende av andras barmhärtighet för att klara av sin vardag. Dessutom behövs kraftiga samhälleliga insatser. Hungern måste synliggöras, säger Tapio Pajunen, insamlingschef för Gemensamt Ansvar.

(mer…)

Gemensamt Ansvar 2018: Alla har rätt till tillräcklig näring

Det dagliga brödet är en grundförutsättning för ett människovärdigt liv. För miljontals människor är den bistra verkligheten dock den att det inte finns tillräckligt med mat. Gemensamt Ansvar 2018 bekämpar hunger och fattigdom i Finland och i världens katastrofområden. Insamlingen startar söndag 4.2.2018. I Finland har 470 000 människor så låga inkomster att de inte räcker […]

Läs mer »

Det dagliga brödet är en grundförutsättning för ett människovärdigt liv. För miljontals människor är den bistra verkligheten dock den att det inte finns tillräckligt med mat. Gemensamt Ansvar 2018 bekämpar hunger och fattigdom i Finland och i världens katastrofområden. Insamlingen startar söndag 4.2.2018.

I Finland har 470 000 människor så låga inkomster att de inte räcker till för en skälig minimikonsumtion. Också minsta lilla överraskande eller avvikande händelse i vardagen kan få livet att spåra ur och kan tvinga människorna att fatta beslut som känns omöjliga, t.ex. ska man betala räkningar, ta hand om sin hälsa eller köpa mat.

I Afrika och Mellanöstern lever över 20 miljoner människor på svältgränsen. Det kan vara omöjligt att få tag på mat på grund av krig eller ständiga oroligheter. De förändrade klimatförhållandena försvårar också matproduktionen. Exempelvis i Sydsudan har fyra miljoner människor flytt från inbördeskrig sedan sommaren 2016, en del inom landet och en del till angränsande stater. Det handlar om Afrikas största flyktingkris sedan folkmodet i Rwanda. Krigstillståndet har lett till en akut matkris i landet som inte visar några tecken på att mattas av. Familjerna har inte möjlighet att sköta sina odlingar, det är svårt att få produkterna transporterade till försäljning och matpriserna har blivit skyhöga. Mer än en miljon sydsudaneser har flytt till Uganda, där det är svårt att garantera ens humanitära minimibehov för de väldiga människomassorna, och matransonerna har redan halverats två gånger.

− I Finland har vi redan i decennier varit tvungna att bevittna långa brödköer. Det vanligaste orsaken till att man blir tvungen att förlita sig på brödköer och utomstående mathjälp är att den köpkraft som utkomstskyddet ger inte är tillräcklig. Det är en nationell skam att de allra sämst lottade är beroende av välgörenhet för att klara sin vardag, säger Tapio Pajunen som är insamlingschef för Gemensamt Ansvar.

– Hunger är inte en oundviklighet som likt ödet drabbar vissa människor. Det rör sig om ett problem som kan lösas. Det finns tillräckligt med mat i världen och den kan fås ut till alla. Alla människor överallt i världen har rätt till ett gott liv och människovärde. Det dagliga brödet är en grundförutsättning för ett människovärdigt liv. Ingen klarar sig utan mat, påminner Seppo Häkkinen, biskop i St Michel och förman för insamlingen Gemensamt Ansvar 2018.

Nödhjälp för hungriga

I Finland används medel från insamlingen för att i samarbete med Kyrkans diakonifond och lokala församlingar stödja människor i ekonomiskt trångmål. Ur diakonifonden kan människor som hamnat i oskäliga svårigheter till följd av sjukdom, långvarig arbetslöshet eller en oväntad livssituation beviljas bidrag. I församlingarna kan man med hjälp av de medel som samlats in under Gemensamt Ansvar ge akut hjälp i mindre bemedlade människors vardag, till exempel i form av mathjälp.

Utomlands används medel från Gemensamt Ansvar för att hjälpa de allra mest utsatta människorna som befinner sig i nödsituationer till följd av olika katastrofer och konflikter. De garanteras bland annat tillgång till tillräcklig näring och rent vatten samt möjlighet till hälsovård, inkvartering, skolgång för barnen och utbildning som förbättrar familjernas utkomst. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

Närmare information:

Tapio Pajunen, insamlingschef, Gemensamt Ansvar, tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi,
tfn 0400 870 041

Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärlek till nästan och en av de största årliga medborgarinsamlingarna som ordnas i Finland. Insamlingen hjälper nödställda oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse. Beskyddare för insamlingen är republikens president. Av intäkterna från insamlingen går 60 % via Kyrkans Utlandshjälp till katastrofhjälp, 20 % förmedlas via Kyrkans diakonifond i form av ekonomiska bidrag till människor i ekonomisk nöd i Finland och 20 % går till hjälparbete som församlingarna utför.

Gemensamt Ansvar på tv

Insamlingens öppningsgudstjänst hålls i Elimä kyrka och sänds i Yle TV1 söndagen 4.2.2018 kl. 10. Republikens president håller ett öppningstal som sänds i Yle TV1 4.2. kl. 12.

Gemensamt Ansvars tv-dokumentärer om finländare som gått igenom svåra livssituationer och fått mathjälp och om vardagen för flyktingarna i Sydsudan kan ses från och med 4.2 på yhteisvastuu.fi.

Gemensamt ansvar finns på sociala medier #yhteisvastuu  #gemensamtansvar, #ruokatrendit2018 #mattrender2018.

Medel från Gemensamt Ansvar bidrar till att motverka människohandel

I år donerade finländarna 3 058 808,95 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Medlen används till att motverka människohandel i Finland och i världens konfliktområden. − Tiotusentals frivilliga för Gemensamt Ansvar har igen gjort ett gott arbete. Förutom de euron som har samlats in för hjälparbetet är en viktig följd att man har gett synlighet åt […]

Läs mer »

I år donerade finländarna 3 058 808,95 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Medlen används till att motverka människohandel i Finland och i världens konfliktområden.

− Tiotusentals frivilliga för Gemensamt Ansvar har igen gjort ett gott arbete. Förutom de euron som har samlats in för hjälparbetet är en viktig följd att man har gett synlighet åt undangömd nöd. Med hjälp av medlen från Gemensamt Ansvar kan man stärka metoderna för identifiering av offer för människohandel och snabbare erbjuda offren hjälp och stöd, säger insamlingschefen för Gemensamt Ansvar Tapio Pajunen.

(mer…)

Gemensamt Ansvar hjälper ungdomar som löper risk för utslagning

Finländarna donerade i år 3 458 278,70 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Medlen går till att förebygga utslagning bland ungdomar i Finland och Uganda. – Jag tror att det förebyggande arbete som finansieras med dessa medel kan betyda att vi i framtiden kan spara flera miljoner euro inom barnskyddsarbetet i Finland. Framför allt undviker vi en stor […]

Läs mer »

Finländarna donerade i år 3 458 278,70 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Medlen går till att förebygga utslagning bland ungdomar i Finland och Uganda.

– Jag tror att det förebyggande arbete som finansieras med dessa medel kan betyda att vi i framtiden kan spara flera miljoner euro inom barnskyddsarbetet i Finland. Framför allt undviker vi en stor mängd mänskligt lidande, säger Tapio Pajunen, insamlingschef för Gemensamt Ansvar.

(mer…)

Gemensamt Ansvar 2017 motverkar människohandel

I Finland används insamlingsmedlen år 2017 för att i samarbete med Pro-tukipiste ry, Brottsofferjouren, Flyktingrådgivningen rf och Monika-Naiset liitto ry hjälpa människor som fallit offer för människohandel. Huvudmålet med projektet Harmaan eri sävyt är att förebygga människohandel och exploatering genom att nå ut till, identifiera och stöda människor som fallit offer för brott som människohandel […]

Läs mer »

I Finland används insamlingsmedlen år 2017 för att i samarbete med Pro-tukipiste ry, Brottsofferjouren, Flyktingrådgivningen rf och Monika-Naiset liitto ry hjälpa människor som fallit offer för människohandel.

Huvudmålet med projektet Harmaan eri sävyt är att förebygga människohandel och exploatering genom att nå ut till, identifiera och stöda människor som fallit offer för brott som människohandel och liknande verksamhet och som hamnat utanför de officiella stödsystemen.

Insamlingsmedlen används bland annat för att utveckla stödpersonsverksamheten och det uppsökande arbetet i miljöer där sårbarheten är stor och riskerna för utnyttjande betydande, stärka de anställdas kompetens när det gäller att identifiera och nå ut till offer för människohandel, erbjuda krishjälp i form av inkvartering, mat, hygien och kläder, möjliggöra användning av tolkar och sänka tröskeln för juridisk rådgivning.

I det internationella arbetet som stöds med insamlingsmedlen ligger fokus framför allt på att hjälpa unga som är bosatta i konfliktområden för att de ska kunna bygga upp ett skäligt liv och inte falla offer för människosmugglare och människohandel.

Det internationella insamlingsmålet år 2017 är Mellanöstern, där biståndsarbetet i Jordanien fokuserar på utbildning och psykosocialt stöd för syriska flyktingar i åldern 12–30 år som bor i läger och lokala samhällen. I Israel och det palestinska området stöds fredsarbetet i syfte att förbättra medieläskunnigheten och kunskapen om mänskliga rättigheter bland unga. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

 

Gemensamt Ansvar 2016: De unga är fosterlandets hopp

Gemensamt Ansvar 2016 bekämpar utslagning bland unga i Finland och i utvecklingsländer. De insamlade medlen går till arbetet för att förebygga utslagning. I Finland stöds de utslagningshotade ungdomarnas livskompetens och delaktighet genom scoutverksamheten, i det internationella exemplet Uganda genom yrkesutbildning för unga. Insamlingen startar söndagen den 7 februari 2016. Uppskattningarna av antalet utslagna ungdomar i […]

Läs mer »

Gemensamt Ansvar 2016 bekämpar utslagning bland unga i Finland och i utvecklingsländer. De insamlade medlen går till arbetet för att förebygga utslagning. I Finland stöds de utslagningshotade ungdomarnas livskompetens och delaktighet genom scoutverksamheten, i det internationella exemplet Uganda genom yrkesutbildning för unga. Insamlingen startar söndagen den 7 februari 2016.

Uppskattningarna av antalet utslagna ungdomar i Finland varierar från några tusen till hundra tusen. Utslagning har nästan alltid sin grund i mobbning, diskriminering eller problem i familjens ekonomi.

– Utslagningen av unga är inte bara en enorm mänsklig tragedi som i värsta fall följer människan genom hela livet, utan också en allvarlig samhällsekonomisk fråga. Det är svårt och mycket dyrt att lösa komplicerade och långvariga problem hos unga. Ändå är de unga vår framtid. Om vi stöder dem vid rätt tid och på rätt plats är allt möjligt. Precis allt, säger insamlingschefen för Gemensamt Ansvar Tapio Pajunen.

– På grund av nedskärningarna i finländarnas sociala trygghet och i utvecklingssamarbetet är vårt solidariska arbete för att hjälpa nödlidande, i år särskilt de unga, viktigare än någonsin. Var och en förtjänar en grupp att höra till, en plats där man som ung tillsammans med andra får växa till en stark person, framhåller biskopen i Kuopio stift Jari Jolkkonen, som leder insamlingen Gemensamt Ansvar 2016.

I Finland är det Finlands Scouter som ser till att hjälpen som samlats via Gemensamt Ansvar går fram. Med stöd av insamlingsmedlen söker man upp ungdomar som riskerar utslagning och försöker engagera dem i scouterna, bland annat genom att ekonomiskt understöda scouthobbyn för ungdomar från fattiga familjer. Med de insamlade medlen understöds även handikappscoutingen som riktar sig till barn med funktionsnedsättningar, i första hand syn- och hörselskador, rörelsenedsättningar och utvecklingsstörningar.

Yrkesutbildning till Uganda

Ugandas befolkning är en av världens yngsta. Cirka 70 procent av befolkningen är yngre än 25 år. Möjligheterna till yrkesutbildning efter grundskolan är dock nästan obefintliga och ungdomsarbetslösheten är över 80 procent. Sysslolösheten suger in unga i en spiral av nedstämdhet och förtvivlan. I synnerhet unga flyktingar i Uganda, på flykt undan oroligheter i närområdena såsom konflikten i östra Kongo, riskerar utslagning. Många av dem är också allvarligt traumatiserade efter att ha sett sina föräldrar dödas eller själva blivit offer för våld.

På flyktinglägret Rwamwanja i västra Uganda har man nyligen byggt den enda yrkesskolan i området. Verksamheten stöds med medel från Gemensamt Ansvar. Där kan de allra mest utsatta unga flyktingarna och ugandierna få studera. I skolan kan de studera mekanik samt byggnads-, hotell- och lantbruksbranschen. I utbildningen ingår arbetspraktik där de unga får träffa sina blivande arbetsgivare. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärlek till nästan och den största årliga medborgarinsamlingen i Finland. Genom insamlingen stöds nödställda i Finland och utvecklingsländerna, oberoende av härkomst, religion och politisk övertygelse. Insamlingens beskyddare är republikens president.

Gemensamt Ansvar på tv

Republikens president öppnar insamlingen i Yle TV1 kl. 12.00. Insamlingens öppningsgudstjänst sänds direkt från Kuopio domkyrka i Yle TV1 söndagen den 7 februari 2016 kl. 10. Gemensamt Ansvar-dokumentärer om finländska och ugandiska ungdomars liv sänds på Yles kanaler våren 2016 och kan ses på webben på yhteisvastuu.fi fr.o.m. den 7 februari.

Ökade frivilligresurser med hjälp av insamlingen Gemensamt Ansvar

År 2015 har finländarna donerat 3 604 838,87 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Pengarna går till att utvidga frivilligverksamheten Helhjärtat till hela Finland och främja barnens skolgång i Haiti.

Läs mer »

I år har finländarna donerat 3 604 838,87 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Pengarna går till att utvidga frivilligverksamheten Helhjärtat till hela Finland och främja barnens skolgång i Haiti.

– I framtiden kommer vi att behöva allt mer frivilligarbete och grannhjälp då den offentliga ser-vicen skärs ned. Utan frivilliga kan vi inte hjälpa dem som behöver hjälp. Insamlingen Gemen-samt Ansvar är ett stort finländskt frivilligevenemang och ett fint exempel på bistånd och samhällsaktivitet. Tiotusentals frivilliga insamlare har än en gång visat att kärleken till nästan bor djupt i finländarnas hjärtan. Vi ska hjälpa utsatta medmänniskor, oavsett om de bor i samma kvarter eller långt borta i ett utvecklingsland, säger insamlingschefen Tapio Pajunen.

Vasa svenska församling lyckades samla in drygt 140 procent mer än i fjol. – Det goda resultatet uppnåddes uttryckligen genom gemensamt ansvar. Församlingens alla arbetsområden och en stor grupp frivilliga visade sin kärlek till nästan genom att samla in pengar. Välgörenhet är inte en uppgift bara för de kyrkligt anställda tjänsteinnehavarna, poängterar Lena Streng, ledande diako-nitjänsteinnehavare vid Vasa svenska församling.

I Finland används insamlingsmedlen från Gemensamt Ansvar till att utvidga frivillignätverket Helhjärtat till hela landet, så att allt fler människor kan få den hjälp och det stöd de behöver. In-samlingsmedlen används också till att effektivera rekryteringen och utbildningen av nya frivilliga. Helhjärtat-verksamheten samordnas av Kyrktjänst rf.

I Haiti används insamlingsmedlen under de kommande åren till att bygga nya skolor där även de fattigaste barnen har möjlighet att gå. Skolorna byggs så att de ska klara jordbävningar och orkaner. Vid sidan av skolbyggena utvecklas även skolornas administration och undervisningens kvalitet i Haiti. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen kommer fram.

Insamlingsredovisningen överräcktes den 10 november till insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö. Intäkterna fördelas mellan Kyrkans Utlandshjälps biståndssamarbete och katastrofhjälp (60 %), frivillignätverket Helhjärtat som administreras av Kyrktjänst (20 %), Kyrkans diakonifond samt diakoniarbetet i stiften (10 %) och i församlingarna (10 %). Insamlings-resultaten per församling finns på adressen yhteisvastuu.fi/sv.

resultat

Resultat 2015 Borgå stift
Resultat 2015
Bästa församlingar
Bästa stora församlingar

Närmare information:

Tapio Pajunen
insamlingschef, Gemensamt Ansvar
tfn 0400 870 041, tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi
yhteisvastuu.fi/sv/

År 2016 går insamlingsmedlen från Gemensamt Ansvar till att motverka utslagning av unga i Fin-land och Uganda. Insamlingen startar söndagen den 7 februari 2016 och den leds av biskop Jari Jolkkonen från Kuopio stift.

Uganda utländskt insamlingsmål för Gemensamt Ansvar 2016

Uganda har valts ut som ersättande insamlingsmål i stället för Moçambique och de medel som insamlas för den internationella diakonin i samband med Gemensamt Ansvar 2016 går nu till Uganda där man stöder de ungas utbildning och utkomst.

Läs mer »

På grund av regeringens nedskärningar i utvecklingssamarbetet blir Kyrkans Utlandshjälp tvungen att upphöra med sitt arbete i fem länder. Ett av dessa länder är Moçambique, som valts ut som exempelland för insamlingen år 2016.

Uganda har valts ut som ersättande insamlingsmål i stället för Moçambique och de medel som insamlas för den internationella diakonin i samband med Gemensamt Ansvar 2016 går nu till Uganda där man stöder de ungas utbildning och utkomst.

Av samma anledning sker även förändringar i andra av Gemensamt Ansvars målområden. Nya målområden från och med början av 2016 är Uganda, Centralafrikanska republiken, Myanmar, Mellanöstern och Centralamerika. Insamlingskommittén för Gemensamt Ansvar behandlade ärendet på sitt möte 19.10.2015.