Nyheter

Uppgång i resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar

Det totala resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 översteg 2,2 miljoner euro. Av intäkterna blir 40 procent kvar i Finland och används för att stödja arbetet med unga via församlingarnas och Lasten ja nuorten keskus verksamhet. 60 procent går till att hjälpa befolkningen i världens katastrofområden via Kyrkans Utlandshjälp. Senaste år samlade man in medel […]

Läs mer »

Det totala resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 översteg 2,2 miljoner euro. Av intäkterna blir 40 procent kvar i Finland och används för att stödja arbetet med unga via församlingarnas och Lasten ja nuorten keskus verksamhet. 60 procent går till att hjälpa befolkningen i världens katastrofområden via Kyrkans Utlandshjälp. Senaste år samlade man in medel för att hjälpa barn och unga som lidit av konsekvenserna av den utdragna coronapandemin under temat Bidra till min morgondag.

Det exakta oreviderade resultatet för insamlingen 2022 blev 2 205 662,58 euro. Det här var en uppgång från det föregående tunga coronaåret med nästan 10 procent. Insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö, tog emot resultatinformationen 23.1. Intäkterna från insamlingen redovisas vidare till mottagarna efter att revisionen har slutförts i april. Samtidigt publiceras resultaten för de olika församlingarna och stiften på Gemensamt Ansvars webbplats (gemensamtansvar.fi).

Insamlingen genomfördes redan för tredje gången i följd i utmanande undantagsförhållanden. Ännu i början av året begränsades medelanskaffningen av coronatiden. Utöver detta fick insamlingen ganska snart efter att kampanjen hade inletts på många håll stå tillbaka för hjälpen till offren för kriget i Ukraina.

”Vi vill rikta ett tack till såväl donatorerna som de församlingar som ordnade insamlingen, för att insamlingsresultatet trots det utmanande utgångsläget översteg föregående års resultat”, säger chefen för medelanskaffningen vid Kyrktjänst Eija Kilgast.

Den över 70-åriga insamlingen Gemensamt Ansvar lever i en tid av kraftig utveckling.

”År 2022 var det första år som insamlingen Gemensamt Ansvar genomfördes under hela kalenderåret. Utvecklingsarbete har också gjorts för en tydligare framtoning i kommunikationen, ett förnyande av webbplatsen och smidigare processer för redovisningen. De här nyheterna tas i bruk under 2023”, fortsätter Kilgast.

Gemensamt Ansvar 2022 ger mer vuxenstöd i de ungas vardag

Av Gemensamt Ansvars insamlingsintäkter blir 40 procent kvar och används för hjälparbete i Finland. Hälften av de insamlingsintäkter som styrs till Finland blir kvar i de lokala församlingarna och används för insatser för unga i det egna området och för diakoniunderstöd.

Den andra hälften går till Lasten ja nuorten keskus, som utvecklar lågtröskeltjänster som främjar barns och ungas välfärd. Hjälpen riktas särskilt till ungdomar mellan 15 och 19 år, som på olika sätt har det svårt till följd av den utdragna distansundervisningen och isoleringen. Behovet av hjälp har också ökat i och med de globala kriserna.

Verksamheten inom Lasten ja nuorten keskus uppsökande ungdomsarbete Serviceoperation Saapas utvidgas med stöd av insamlingsintäkterna till nya orter, och även NettiSaapas-verksamheten utvecklas. Som ny verksamhet utvecklas KouluSaapas, där målet är att engagera fler trygga vuxna som kan lyssna och uppmuntra de unga i skolvardagen.

I katastrofområdena får barn och unga hjälp för att återvända till skolan

Av Gemensamt Ansvars intäkter används 60 procent för att stödja arbetet i krisområden via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Med medlen hjälper man samhällen och familjer i nödsituationer till följd av katastrofer, konflikter och naturkatastrofer.

I utvecklingsländerna tvingades många unga avbryta sin skolgång i och med coronan, eftersom både beredskapen och utrustningen för distansundervisning saknades. Den globala pandemin förvärrade situationen för dem som redan tidigare hade det svårt och försvårade de mest utsatta familjernas försörjning.

Den hjälp som ges via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond med medel från Gemensamt Ansvar ges till katastrofoffer oavsett ålder, bakgrund eller kön.

Kampanjtiden för det nya årets Gemensamt Ansvar-insamling börjar 5.2.2023. I år samlar Gemensamt Ansvar in medel för att lösa och förhindra våld och konflikter bland unga.

Närmare information:

chef för medelanskaffningen Eija Kilgast, Kyrktjänst, 040 660 2964,
eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi

kommunikationschef Liisa Toivonen, Kyrktjänst, 040 546 1507,
liisa.toivonen@kirkkopalvelut.fi

Bilder:

Kyrktjänst bildbank

Assistent för medelanskaffningen

Insamlingen Gemensamt ansvar och Kotimaanapu, som förvaltas av Kyrktjänst rf söker en tvåspråkig assistent för medelanskaffningen i sexpersonersteamet för medelanskaffning Teamet för medelanskaffning har till uppgift att genomföra och främja anskaffningen av medel för Kyrktjänst, särskilt i fråga om varumärkena insamlingen Gemensamt ansvar och Kotimaanapu samt verksamhet i anslutning till dessa. Insamlingen Gemensamt ansvar har genomförts sedan […]

Läs mer »

Insamlingen Gemensamt ansvar och Kotimaanapu, som förvaltas av Kyrktjänst rf söker en tvåspråkig assistent för medelanskaffningen i sexpersonersteamet för medelanskaffning

Teamet för medelanskaffning har till uppgift att genomföra och främja anskaffningen av medel för Kyrktjänst, särskilt i fråga om varumärkena insamlingen Gemensamt ansvar och Kotimaanapu samt verksamhet i anslutning till dessa. Insamlingen Gemensamt ansvar har genomförts sedan 1950 och Kotimaanapu sedan 2015.

Läs mer.

Gemensamt Ansvar 2023 hjälper unga i en våldsam värld

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 samlar in medel för lösning av konflikter och förebyggande av våld bland unga under temat ”De unga i en våldsam värld”. Av de medel som samlats in via Gemensamt Ansvar styrs 40 procent till Finland. Hälften av de medel som stannar i Finland blir kvar i lokalförsamlingarna och används där för […]

Läs mer »

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 samlar in medel för lösning av konflikter och förebyggande av våld bland unga under temat ”De unga i en våldsam värld”.

Av de medel som samlats in via Gemensamt Ansvar styrs 40 procent till Finland. Hälften av de medel som stannar i Finland blir kvar i lokalförsamlingarna och används där för att stödja ungdomar genom verksamhet som anknyter till insamlingstemat och för församlingarnas hjälparbete.

Den andra hälften av de insamlade medlen som stannar i hemlandet går till den nationella samarbetspartnern Stationens Barn rf som använder pengarna för att utveckla och utvidga sin verksamhet som syftar till att förebygga och minska skol- och ungdomsvåld. Rent konkret används insamlingsmedlen för att utreda utdragna och utmanande fall av skolmobbning genom K-O-verksamheten  (från finskans Kiusaaminen Nolla, noll mobbningsfall) samt för gatuförlikning, där medlarna är professionella ungdomsarbetare. Båda metoderna kan användas för att lösa komplicerade konflikter. Verksamheten går ut på att konkret ingripa i problem samt utbilda yrkesfolk till medlare och experter inom våldsförebyggande arbete.

60 procent av insamlingsintäkterna styrs som tidigare via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond till internationell hjälp. Årets insamling fokuserar särskilt på Kyrkans Utlandshjälps arbete i Kenya, där medel från katastroffonden stöder de ungas skolgång i landets fattigaste områden som lider av torka. Klimatkrisen försvårar nomadfamiljernas liv och försörjning när betesmarkerna minskar. Detta ökar konflikterna mellan samhällena och också de unga blir involverade. Fattigdomen och instabiliteten leder till förvärrade sociala och ekonomiska problem och gör att de unga hoppar av skolan.  Understöden från katastroffonden kan hjälpa unga att återvända till skolan och fortsätta sin skolgång och också användas för stödundervisning och psykosocialt stöd. Utbildningen ger de unga bättre möjligheter att försörja sig och främja freden i sina egna samhällen.

Procentuellt fördelar sig intäkterna från Gemensamt Ansvar 2023 på följande sätt:

  • Cirka 20 % av insamlingsintäkterna går till Stationens Barn rf för våldsförebyggande verksamhet.
  • Cirka 20 % av insamlingsintäkterna styrs enligt den insamlande församlingens beslut till verksamhet enligt insamlingstemat eller till församlingarnas hjälpverksamhet.
  • Cirka 60 % styrs till hjälpverksamhet enligt insamlingstemat via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Kampanjtiden för Gemensamt Ansvar 2023 inleds söndagen den 5 februari 2023. Gemensamt Ansvar-biskop 2023 är biskop Jukka Keskitalo från Uleåborgs stift och beskyddare för insamlingen är republikens president Sauli Niinistö.

Gemensamt Ansvar 2022 till förmån för barn och unga som lider av konsekvenserna av coronapandemin och andra globala kriser fortsätter till slutet av 2022 med temat ”Bidra till min morgondag”.

Intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 har redovisats till mottagarna

Insamlingen Gemensamt Ansvar fokuserade 2021 på att stöda mindre bemedlade äldre i Finland och ute i världen. Mottagare av intäkterna är Kyrkans Utlandshjälp, Kyrkans diakonifond och STEP-utbildningens nätverk av folkhögskolor (f.d. Seurakuntaopisto) samt församlingarna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. ”Genom insamlingen samlade vi in pengar för äldre människor med ekonomiska problem under temat Mest överraskade fattigdomen. […]

Läs mer »

Insamlingen Gemensamt Ansvar fokuserade 2021 på att stöda mindre bemedlade äldre i Finland och ute i världen. Mottagare av intäkterna är Kyrkans Utlandshjälp, Kyrkans diakonifond och STEP-utbildningens nätverk av folkhögskolor (f.d. Seurakuntaopisto) samt församlingarna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

”Genom insamlingen samlade vi in pengar för äldre människor med ekonomiska problem under temat Mest överraskade fattigdomen. Genom insamlingen ville vi ge en röst åt de människor här i Finland som i sin vardag tvingas välja mellan mat, mediciner och andra basförnödenheter. I världens katastrofområden stöder vi de alla mest utsatta grupperna, åldringar och familjer, säger Eija Kilgast som är chef för medelanskaffningen vid Kyrktjänst.

Insamlingens reviderade resultat för 2021 var 2 011 432,87 euro.

Efter att omkostnaderna för insamlingen dragits av var den summa som ska fördelas mellan insamlingsobjekten 1 246 444,95 euro. Denna summa fördelades i enlighet med avtalet mellan mottagarna på följande sätt:

  • Kyrkans Utlandshjälp: 677 798,62 euro (cirka 60 % av de totala intäkterna, med avdrag för intäktsmottagarens andel av kostnaderna för utbildning i kampanjinnehållet 47 922,72 euro.)
  • Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar: 278 816,50 euro (cirka 20 % med beaktande av församlingarnas omkostnader för insamlingen.)
  • Kyrkans diakonifond: 112 966,44 euro (cirka 10 % av de totala intäkterna, med avdrag för intäktsmottagarens andel av kostnaderna för utbildning i kampanjinnehållet 7 987,12 euro.)
  •  STEP-utbildningens nätverk av folkhögskolor: 112 966,44 euro (cirka 10 %, med avdrag för intäktsmottagarens andel av kostnaderna för utbildning i kampanjinnehållet 7 987,12 euro.)

Ett exceptionellt insamlingsår

Gemensamt Ansvar 2021 påverkades såväl av en global pandemi som av ändringar i lagen om penninginsamling och insamlingstillståndet.

På grund av pandemin kunde församlingarna inte genomföra några insamlingsevenemang och inte heller list- och bössinsamlingar som normalt, varför insamlingstiden inte kunde utnyttjas på bästa möjliga sätt. På grund av de utmaningar som coronatiden medfört låg intäkterna från insamlingen 2021 på samma nivå som intäkterna från det första pandemiårets insamling året innan. I och med de avsevärt minskade insamlingsintäkterna ökade omkostnadsprocenten för insamlingen till 38 procent. Omkostnadsprocenten påverkades inte bara av de minskade intäkterna utan också av den förlängda insamlingstiden. I och med ändringarna i lagen om penninginsamling och insamlingstillståndet förlängdes insamlingsperioden för Gemensamt ansvar så att den pågick hela kalenderåret. Insamlingen 2021 belastades således undantagsvis av utgifterna för 16 månader.

Under kommande år kommer vi särskilt att fokusera på att efter pandemin återställa förhållandet mellan intäkter och kostnader till det tidigare. Samtidigt vill man också uppdatera hela insamlingen Gemensamt Ansvar och göra den klarare och mer effektiv i syfte att öka intäkterna.  Målet är att insamlingen ska vara klarare för såväl församlingarna, intäktsmottagarna som donatorerna, för att kunna hjälpa de allra mest utsatta i världens katastrofområden.

Läget i Ukraina och insamlingen Gemensamt Ansvar

Läget i Ukraina har på ett chockerande sätt visat oss hur plötsligt kriser kan uppstå. År 2022 beaktar Gemensamt Ansvar särskilt barn och unga som lider av coronapandemin och vars oro för kriget ökar den mentala bördan ytterligare. Av intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar går 60 procent varje år till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond, som reagerar […]

Läs mer »

Läget i Ukraina har på ett chockerande sätt visat oss hur plötsligt kriser kan uppstå.

År 2022 beaktar Gemensamt Ansvar särskilt barn och unga som lider av coronapandemin och vars oro för kriget ökar den mentala bördan ytterligare. Av intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar går 60 procent varje år till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond, som reagerar både på långvariga katastrofer som pandemin och på oförutsedda kriser.

Intäkterna från den aktuella insamlingen kommer inte att hinna användas till den akuta hjälp som behövs i Ukraina i år, eftersom intäkterna från insamlingen inte redovisas förrän 2023. Om läget i Ukraina fortfarande kräver det kan årets insamlingsmedel från och med 2023 också användas för att hjälpa ukrainarna. Hjälp kan ges omedelbart efter en katastrof och för återhämtning och återuppbyggnad efter en kris. Kyrkans Utlandshjälp bedömer användningen av katastroffonden i varje enskilt fall utgående från var hjälpbehovet är störst.

Eftersom den separata Ukrainainsamling som Kyrkans Utlandshjälp inledde genast efter krigsutbrottet i Ukraina rekordsnabbt resulterade i en stor mängd donationer som gjorde det möjligt att få igång nödhjälpen, har de medel som under tidigare år samlats in till Kyrkans katastroffond via Gemensamt Ansvar hittills inte använts för att hjälpa krigsoffren i Ukraina.

Här kan du kan delta i den separata nödhjälpsinsamling som Kyrkans Utlandshjälp startat för att ge humanitärt bistånd till offren för krisen i Ukraina.

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 inleds 6.2 – Insamlingsmedlen används för att stödja barn och unga som lider av coronans följder

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 hjälper barn och unga som har det svårt till följd av coronapandemin. Av intäkterna används 40 procent till arbete för de unga i Finland via verksamhet inom församlingarna och Lasten ja nuorten keskus. 60 procent används för att hjälpa människor i katastrofområden via Kyrkans Utlandshjälps arbete. Insamlingen inleds söndag 6.2.2022.  Kampanjtemat […]

Läs mer »

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 hjälper barn och unga som har det svårt till följd av coronapandemin. Av intäkterna används 40 procent till arbete för de unga i Finland via verksamhet inom församlingarna och Lasten ja nuorten keskus. 60 procent används för att hjälpa människor i katastrofområden via Kyrkans Utlandshjälps arbete. Insamlingen inleds söndag 6.2.2022. 

Kampanjtemat för årets insamling ”Bidra till min morgondag” lyfter fram de ungas upplevelse av ängslan och hopplöshet, som har förstärkts av den utdragna coronatiden.

Den globala pandemin har drabbat de unga i ett känsligt utvecklingsskede och prövat den unga generationen hårt, såväl i Finland som globalt sett. Institutet för hälsa och välfärd THL:s enkät Hälsa i skolan 2021 visade att den psykiska ohälsan bland de unga i Finland har ökat under pandemin. Det handlar inte enbart om ett finländskt fenomen – liknande resultat rapporteras i allt högre grad över hela världen.

Enligt resultaten av enkäten Hälsa i skolan hade ångest- och depressionssymptomen våren 2021 ökat avsevärt jämfört med den föregående mätningen. Detta gäller såväl flickor som pojkar. Nästan en tredjedel av flickorna hade upplevt måttlig eller svår ångest, vilket är en ökning med cirka 10 procentenheter jämfört med enkäten 2019. Cirka en tredjedel av flickorna uppgav att de haft depressionssymtom som varat mer än två veckor. Ensamheten har också ökat – cirka var fjärde flicka och var tionde pojke uppgav att de känner sig ensamma ganska ofta eller fortgående. Bland flickorna rapporterades också en minskad upplevelse av positiv psykiska hälsa. Observationernas tillförlitlighet ökade tack vare det stora samplet och den höga svarsaktiviteten bland i synnerhet åttonde- och niondeklassisterna och gymnasieeleverna (75 % och 71 %). (Källa: Pandemia ja nuorten mielenterveys – Kouluterveyskysely 2021 /THL).

Gemensamt Ansvar 2022 ökar vuxenstödet i de ungas vardag

Coronapandemin har ökat upplevelsen av ängslan och hopplöshet bland de unga. Med insamlingsmedlen från Gemensamt Ansvar vill man erbjuda vuxenstöd med låg tröskel i de ungas vardag. De unga behöver vuxna som kan lyssna och dela ungdomstidens sköra och sårbara känslor, och vid behov ge stöd i svåra stunder.

”Barnen och de unga är det värdefullaste vi har. De är vår framtid överallt i världen. Tillsammans kan vi se till att alla barn och unga har trygga vuxna vid sin sida.”, framhåller Gemensamt Ansvar-biskopen 2022 Mari Leppänen.

Av de insamlade medlen från Gemensamt Ansvar styrs 40 procent till Finland. Hälften av dessa medel blir kvar i de lokala församlingarna, där de används för att stödja unga som har det svårt samt till diakoniunderstöd.

Den andra hälften av de medel som styrs till Finland 2022 går till Lasten ja nuorten keskus, där man utvecklar lågtröskeltjänster som främjar barns och ungas välfärd. Stödet riktas i synnerhet till 15–19-åringarna, bland vilka det finns många unga som lidit av distansundervisningen och isoleringen och som upplever ensamhet, ångest och hopplöshet.

Lasten ja nuorten keskus kan med de insamlade medlen utvidga sin uppsökande ungdomsverksamhet Palveluoperaatio Saapas till nya orter och utveckla NettiSaapas-verksamheten. Saapas-verksamheten utvidgas nu dessutom även till skolorna. Genom KouluSaapas strävar man efter att engagera fler trygga vuxna som kan lyssna och uppmuntra de unga i skolvardagen. Genom den riksomfattande verksamheten NettiSaapas vänder man sig till unga som behöver en vuxen lyssnare på olika plattformar i sociala medier.

Med insamlingsmedlen utvecklas och utvidgas också verksamhetsformerna Moottoripaja och Perheystävä. I Moottoripaja-verkstäderna kan de unga utöver mekandet lära sig att hantera sin vardag, fundera på sin framtid och ha roligt utan droger. Perheystävä-verksamheten erbjuder stöd till barnfamiljer som är ensamma, överbelastade eller hotas av utslagning.

“Det kan nog vara en insikt, när man får tala med någon trygg vuxen, till exempel en Saapas-frivillig. När nån frågar, att hur har du det, hur mår du. Om du vågar berätta hur du egentligen mår, är det redan en bra början”, resonerar 19-åriga Jasmin Ruotsalainen, som själv har fått hjälp via Saapas och numera arbetar som Saapas-frivillig.

”I verkstäderna kan vi på ett konkret sätt hjälpa de unga som riskerar utslagning och minska deras utsatthet nu, men framför allt deras potentiella utsatthet i framtiden”, säger den ansvariga planeraren av Lasten ja nuorten keskus Moottoripaja-verksamhet Veijo Kiviluoma.

I krisområdena hjälper man barn och unga tillbaka till skolan

Av de insamlade medlen från Gemensamt Ansvar styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Med stöd från fonden kan nödhjälpsarbetet inledas snabbt i katastrofsituationer. I samband med årets insamling lyfter man särskilt fram Kyrkans Utlandshjälps arbete i Sydsudan, där familjer som flytt undan inbördeskrigets våldsamheter håller på att återvända efter att ha levt som flyktingar i bland annat grannlandet Uganda.

I utvecklingsländerna avbröts skolgången helt för många unga i och med coronan, eftersom såväl beredskap som utrustning för distansundervisning saknades. Den globala pandemin har förvärrat den redan svåra situationen och minskat möjligheterna till utkomst för de mest utsatta familjerna.

”Många minderåriga unga har under skolstängningarna tvingats gifta sig eller börja arbeta för att familjerna ska klara den ansträngda ekonomin och kunna skaffa mat för dagen”, berättar verksamhetsledaren för Kyrkans Utlandshjälp Jouni Hemberg.

I Sydsudan arbetar Kyrkans Utlandshjälp i de allra mest sårbara samhällena med medel från Gemensamt Ansvar. Kyrkans Utlandshjälp hjälper familjerna med livsmedelsförsörjning och förtjänstmöjligheter. Inom ramen för det försörjningsprogram som inleddes hösten 2021 ska man i fortsättningen också hjälpa barn och unga som återvänt från Uganda med kontanta bidrag till deras skolavgifter. Grundskolorna får hjälp med att ordna utbildning.

Utlandshjälpens katastroffond gör det möjligt att starta och genomföra nödhjälpsinsatser i humanitära katastrofer. Orsakerna till att hjälp behövs är oftast naturkatastrofer, såsom torka, översvämningar, stormar och jordbävningar, samt politiska konflikter och deras konsekvenser eller storolyckor. Nödhjälp ges till de allra värst utsatta katastrofoffren, oavsett ålder, bakgrund eller kön.

Beskyddare för insamlingen Gemensamt Ansvar är republikens president Sauli Niinistö. President Niinistös informationsinslag vid öppningen av insamlingen Gemensamt Ansvar sänds på Yle TV1 på öppningsdagen kl. 12.00.

Insamlingstid: Bidrag som ges under tiden 1.1.2022–31.12.2022 styrs till att hjälpa barn och unga. Den egentliga Gemensamt Ansvar-kampanjen med tillhörande aktiviteter inleds årligen den första söndagen i februari.

#bidratillminmorgondag #gemensamtansvar2022

www.gemensamtansvar.fi

Närmare information:

Bilder:

Bildmaterial och logon för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 kan fritt laddas ned från Kyrktjänsts bildbank.

Bilder från ett exempelobjekt för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 i utlandet, i Sydsudan, kan fritt laddas ned från Kyrkans Utlandshjälps bildbank

Insamlingen Gemensamt Ansvar har sedan 1950 verkat som en folkrörelse för kärlek till nästan och är en av de största årliga medborgarinsamlingar som ordnas i Finland. Den insamling som inleds 6.2.2022 hjälper barn och unga som har det svårt till följd av coronapandemin i Finland och ute i världen. Av de insamlade medlen styrs 60 procent till katastroffonden vid Kyrkans utlandshjälp, med vilken man i katastrofsituationer snabbt kan inleda nödhjälpsarbetet i krisområdena. 20 procent av de insamlade medlen 2022 styrs till insamlingens finländska samarbetspartner, Lasten ja nuorten keskus, som bl.a. utvecklar ett mångsidigt uppsökande ungdomsarbete och erbjuder fler trygga vuxna i de ungas vardag. 20 procent av de insamlade medlen blir kvar i de lokala församlingarna, där de används för att stödja unga som har det svårt samt till diakoniunderstöd. Beskyddare för insamlingen är republikens president Sauli Niinistö. Som Gemensamt Ansvar-biskop för insamlingen 2022 fungerar biskopen i Åbo ärkestift Mari Leppänen. gemensamtansvar.fi

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största organisation för utvecklingssamarbete och den näststörsta organisation som ger katastrofhjälp. Organisationen hör till de kyrkliga biståndsorganisationernas nätverk ACT Alliance. I Sydsudan, som håller på att återhämta sig efter inbördeskriget, stöder Kyrkans Utlandshjälp barns och ungas skolgång genom att iståndsätta skolor och förbättra livsmedelsförsörjningen och utkomstmöjligheterna i de sårbara lokalsamhällena. kyrkansutlandshjalp.fi

Insamlingen Gemensamt Ansvars finländska partner Lasten ja nuorten keskus ry utvecklar och utvidgar lågtröskeltjänster som främjar de ungas välfärd med stöd av frivilliga vuxna. Lasten ja nuorten keskus är en riksomfattande organisation med 296 församlingar som medlemmar. Med de insamlade medlen utvidgar man Saapas-, Moottoripaja- och Perheystävä-verksamheterna till nya orter samt utbildar fler frivilliga vuxna som ska synas i de ungas vardag. lastenjanuortenkeskus.fi

 

Intäkterna från Gemensamt Ansvar över två miljoner trots coronatidens begränsningar

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 fokuserade på att stöda mindre bemedlade äldre i Finland och ute i världen. Trots att coronan begränsade kontaktinsamlingarna nådde insamlingsresultatet upp till samma nivå som föregående år, som också belastades av coronapandemin. Insamlingsintäkterna på drygt två miljoner euro används i Finland för att via Kyrkans Diakonifond och församlingarna hjälpa äldre människor […]

Läs mer »

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 fokuserade på att stöda mindre bemedlade äldre i Finland och ute i världen. Trots att coronan begränsade kontaktinsamlingarna nådde insamlingsresultatet upp till samma nivå som föregående år, som också belastades av coronapandemin. Insamlingsintäkterna på drygt två miljoner euro används i Finland för att via Kyrkans Diakonifond och församlingarna hjälpa äldre människor i ekonomiskt trångmål och förbättra deras digitala färdigheter. Av intäkterna styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps arbete på gräsrotsnivå i utvecklingsländerna.

”I fjol samlade vi in pengar för äldre människor med ekonomiska problem med temat Mest överraskade fattigdomen. Insamlingen ville ge en röst åt de människor som i sin vardag tvingas välja mellan mat, mediciner och andra basförnödenheter”, säger Eija Kilgast som är chef för medelanskaffning vid Kyrktjänst.

Insamlingens oreviderade resultat för 2021 är 2,01 miljoner €. Intäkterna överläts till insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö den 31 januari.

Församlingarna skapade nya innovativa insamlingsformer

Insamlingen Gemensamt Ansvar har under tidigare år genomförts med bössinsamlingar och evenemang i församlingarna, vilka det inte funnits mycket av under coronaåren. I stället fördubblades användningen av digitala insamlingssätt under fjolåret. Tack vare de elektroniska insamlingssätten och den riksomfattande kampanjen kunde ett fint insamlingsresultat uppnås trots coronabegränsningarna.

De nya insamlingsformer som församlingarna utvecklat under pandemitiden gav goda resultat och var en källa till glädje mitt i coronan. Till förmån för insamlingen förmedlade man blombuketter till åldringar, arrangerade rymningsspel, tillverkade fågelholkar, tillredde luncher och bakverk, stickade sockor samt ordnade konserter på distans. Församlingen i Haga lyckades uppnå sitt bästa resultat någonsin, över 28 000 euro, när insamlingsledaren Lahtinens videor spridde sig och kyrkbänkarna fylldes av församlingsmedlemmar i papp som såldes till förmån för Gemensamt Ansvar.

”Vi samlade en stor grupp människor som gjorde sitt yttersta såväl i Haga som i den digitala församlingen runtom i Finland”, konstaterade insamlingens ledare Sami Lahtinen när jobbet var gjort.

Vi är oerhört tacksamma över att församlingar och donatorer trodde på och stödde insamlingen också under coronatiden”, säger Eija Kilgast.

Hjälp till mindre bemedlade äldre i Finland

Tjugo procent av varje församlings insamlingsintäkter blir kvar i församlingen och används för att hjälpa äldre människor i det egna församlingsområdet i ekonomiskt trångmål.

Kyrkans diakonifond, som är den ena riksomfattande mottagaren av intäkterna i insamlingen Gemensamt Ansvar, använder sin andel på 10 procent till att ge äldre personer ekonomiskt stöd och höja deras livskvalitet. Ansökningarna om understöd från Diakonifonden går via lokalförsamlingarnas diakoniarbete som känner till de sökandes hjälpbehov och personligen möter var och en av dem.

Den andra finländska partnern för insamlingen är det nätverk av folkhögskolor som byggts upp av STEP-utbildningen. Nätverket kommer att ordna kostnadsfria kortkurser i digitala färdigheter för äldre från och med hösten 2022. Undervisning planeras på 12 orter: Åbo, Pieksämäki, Träskända, Lappo, Kaustby, Ruokolax, Kouvola, Fredrikshamn, Mieslahti, Nykarleby, Lieksa och Uleåborg.

 Hjälp till katastrofoffer i utvecklingsländerna

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps biståndsobjekt i världens fattiga katastrofområden. Medlen används för att hjälpa samhällen, äldre och familjer som har varit mest utsatta i nödsituationer orsakade av konflikter, katastrofer och naturkatastrofer.

”Vi är tacksamma över att kunna stöda de mest utsatta människorna. Vi ger övergripande stöd, vilket innebär att vi efter den akuta nödhjälpen tar itu med att bygga upp framtiden för hela familjer genom att ordna utbildning och försörjning ”, berättar Eija Alajarva, som är chef för humanitärt stöd vid Kyrkans Utlandshjälp.

Kampanjtiden för det nya årets Gemensamt Ansvar-insamling börjar den 6 februari med temat Bidra till min morgondag. Insamlingen stöder barn och unga som lidit av den utdragna coronapandemins följder.

gemensamtansvar.fi

Närmare information:

Eija Kilgast, chef för medelanskaffning, Kyrktjänst rf
eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi, tfn 040 660 2964

Erik Nyström, kommunikationschef, Kyrkans Utlandshjälp
erik.nystrom@kirkonulkomaanapu.fi, tfn 040 143 4464

Sirpa Seppä, kommunikationsplanerare, Kyrktjänst rf
sirpa.seppa@kirkkopalvelut.fi, tfn 040 579 7290

Bildmaterial och logonlogotyper för Gemensamt Ansvar kan fritt laddas ned från
Kyrktjänsts bildbank 

Gemensamt Ansvar 2022 samlar in pengar för att hjälpa barn och unga

Temat för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 är att hjälpa barn och unga som lider av sviterna efter coronapandemin såväl i Finland som ute i världen. Insamlingen inleds 6.2.2022. I kampanjen lyfter vi särskilt fram ungdomar i ca 15–19 års ålder. Bland dem finns ett stort antal unga som betungats av distansstudier och isolering eller upplevt […]

Läs mer »

Temat för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 är att hjälpa barn och unga som lider av sviterna efter coronapandemin såväl i Finland som ute i världen. Insamlingen inleds 6.2.2022.

I kampanjen lyfter vi särskilt fram ungdomar i ca 15–19 års ålder. Bland dem finns ett stort antal unga som betungats av distansstudier och isolering eller upplevt ensamhet, ångest och hopplöshet. Unga som drabbats av coronakrisen behöver nu stöd och trygga vuxna i sin vardag. Gemensamt Ansvar 2022 försöker ge de unga tillbaka något av det de förlorat. Vi ska skaffa flera trygga vuxna och annat som främjar de ungas välfärd – och i synnerhet deras psykiska hälsa – såväl i Finland som ute i världen.

Vår inhemska partner är föreningen Lasten och nuorten keskus som utvecklar och utvidgar bland annat Saapas-verksamheten som bedriver uppsökande ungdomsverksamhet. Föreningens nyaste verksamhetsform KouluSaapas fokuserar på skolorna och byggs upp i samarbete med dem. Med medel från Gemensamt Ansvar kan man engagera fler trygga vuxna till skolvardagen och rasterna. Dessutom kommer tidigare verksamheter som visat sig framgångsrika, Moottoripaja och Perheyhstävä, att etableras på nya orter. Gemensamt för alla dessa verksamheter är att de bedrivs av trygga och pålitliga vuxna som vill hjälpa de unga med låg tröskel. Verksamheten är i synnerhet inriktad på att stödja de ungas psykiska hälsa med förebyggande insatser.

I utvecklingsländerna tvingades barn tyvärr ofta avbryta sin skolgång i och med coronan eftersom både den beredskap och utrustning som behövs för distansundervisning saknades. Inom den internationella diakonin är det Kyrkans Utlandshjälp som ser till att hjälpen når fram. Kampanjexemplet nästa år är arbetet i Syd-Sudan. Landet håller alltjämt på att återhämta sig efter inbördeskriget vars våldsamheter orsakade den största flyktingkrisen i Afrika 2016. Sammanlagt fyra miljoner människor– främst unga och kvinnor – lämnade sina hem och hälften av dem flydde till grannländerna. Den globala pandemin har förvärrat situationen för dem som redan tidigare hade det svårt, och de mest utsatta familjerna har fått det ännu värre. Som i så många andra utvecklingsländer stängdes skolorna också i Syd-Sudan och barn och unga tvingades avbryta sin skolgång. Många minderåriga unga har varit tvungna att gifta sig eller börja arbeta för att familjerna ska klara den ansträngda ekonomin och kunna skaffa mat för dagen. I Syd-Sudan stöds en trygg återgång till undervisningen för barn och unga bland annat genom att iståndsätta skolor och förbättra familjernas situation i fråga om försörjningsmöjligheter och livsmedelsförsörjning.

Gemensamt Ansvar stöder Kyrkans Utlandshjälps katastroffond som gör det möjligt att starta och genomföra nödhjälpsinsatser i humanitära katastrofer i utvecklingsländerna. Orsakerna till att hjälp behövs är oftast naturkatastrofer (torka, översvämningar, stormar, jordbävningar), politiska konflikter och deras konsekvenser, eller plötsliga olyckor.

***

Den förlängda insamlingstiden för Gemensamt Ansvar har efter coronavåren gett församlingarna möjlighet att också i år samla in medel längre än förut. Insamlingen till förmån för äldre personer pågår i många församlingar runtom i landet ännu under hösten på olika evenemang och med bössinsamlingar.

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 inleds i dag – medlen används för att stödja mindre bemedlade äldre och förbättra digitala färdigheter

7.2.2021 I dag inleds Gemensamt Ansvar som samlar in medel för att hjälpa de mest utsatta äldre människorna i Finland och ute i världen. En del av insamlingsintäkterna 2021 används till träning i digitala färdigheter för äldre. En utredning som Gemensamt Ansvar har gjort visar att en betydande del av den äldre befolkningen i Finland […]

Läs mer »

7.2.2021

I dag inleds Gemensamt Ansvar som samlar in medel för att hjälpa de mest utsatta äldre människorna i Finland och ute i världen. En del av insamlingsintäkterna 2021 används till träning i digitala färdigheter för äldre. En utredning som Gemensamt Ansvar har gjort visar att en betydande del av den äldre befolkningen i Finland marginaliseras till följd av den allt mer omfattande digitaliseringen i samhället.

Överskuldsättningen bland äldre har ökat i vårt land, framför allt bland kvinnor. Kvinnor över 75 år löper en betydligt större risk att bli fattiga än den övriga befolkningen. Denna grupp är också överrepresenterad bland dem som behöver mathjälp.

Ekonomisk knapphet har följdverkningar, framför allt kan den leda till problem med hälsan. För otaliga äldre människor räcker pengarna inte till ens för nödvändiga mediciner eller till hälsosam mat. Fattigdom orsakar också social marginalisering och ensamhet.

”Mindre bemedlade äldre hamnar ofta i ett läge där svårigheterna tornar upp sig. Arbetslöshet kan leda till sjukdomar och överraskande vändningar i livet. En ond cirkel av sjukdom och apoteksräkningar kan leda till en skuldspiral”, konstaterar Matti Repo som är ansvarig biskop för Gemensamt Ansvar 2021.

Kampanjtemat för årets insamling är ”Mest överraskade fattigdomen”. Med temat vill vi uppmärksamma att många äldre som går i pension överraskas av att levnadsstandarden sjunker.

Undersökning: Nästan en tredjedel anser att digitala tjänster är en alltför stor utmaning

En utredning som Gemensamt Ansvar har gjort visar att en betydande del av den äldre befolkningen i Finland kommer på efterkälken till följd av den allt mer omfattande digitaliseringen i samhället.

Av de 70-plussare som besvarade enkäten ansåg 29 % att det är alltför svårt att ta i bruk nya digitala tjänster, till exempel nätbanken, eller de offentliga elektroniska tjänsterna, såsom FPA eller biblioteken. Detta innebär hela en kvarts miljon äldre finländare. Var sjunde äldre människa upplever att hen inte får den hjälp som behövs för att använda digitala tjänster, såsom bankärenden.

”Digitaliseringen innebär en smygande utveckling som leder till att all grundläggande service, ända från banktjänster, småningom överförs till webben. Största delen av oss alla har nytta av webbtjänsterna. Samtidigt ökar marginaliseringen bland dem som inte har råd med digitala verktyg eller inte kan använda dem. En digital klyfta som skapar ojämlikhet löper genom alla åldersgrupper, men är mest påtaglig bland de äldre”, berättar forskningsdirektör Jaakko Kaartinen från forskningsbolaget Insight360.berätta

Gemensamt Ansvar har genomfört en enkätundersökning för att utreda vilka digitala färdigheter och utmaningar personer över 70 år har i vår digitaliserade värld. Enkäten besvarades av totalt över 500 finländare som fyllt 70 år. Av dem som svarade ansåg 80 procent att Gemensamt Ansvars insamlingsobjekt 2021, mindre bemedlade äldre, var ett lyckat val.

Digital träning för äldre

I år samlar Gemensamt Ansvar in medel för att hjälpa mindre bemedlade äldre människor i Finland på ett övergripande sätt. För dem kommer det bland annat att ordnas gratis träning i digitala färdigheter och ekonomiplanering.

”Äldre människor som kämpar med ekonomiska svårigheter blir ofta utanför digitaliseringen. Samtidigt blir de utanför hela samhället”, konstaterar arkiatern Risto Pelkonen som är bekymrad över marginaliseringen bland sina jämnåriga.

Av Gemensamt Ansvars insamlade medel styrs 40 procent till Finland. Hälften av de medel som stannar i Finland riktas via lokalförsamlingarna till stöd för insatser för de äldre och till diakoniunderstöd.

Den andra hälften av de insamlingsintäkter som stannar i Finland 2021 fördelas mellan finländska specialändamål. Hälften av specialmedlen går till Kyrkans diakonifond som tillsammans med lokalförsamlingarna ska hjälpa de mest utsatta äldre människorna.

Den andra hälften av specialmedlen går till Seurakuntaopistos nätverk av folkhögskolor, som kommer att ordna kostnadsfri träning i digitala färdigheter för mindre bemedlade äldre från och med 2022. Träningen kommer att fokusera på hur man sköter bank-, FPA- och myndighetsärenden på dator och ge handledning i användningen av digitala verktyg och lösning av problemsituationer.

60 procent av insamlingsintäkterna går till internationell katastrofhjälp

Den centrala principen för solidarisk mänsklighet är att man hjälper dem som har svårigheter och är sköra. Gemensamt Ansvar grundades efter krigen och hjälpte till en början vårt eget land att återhämta sig efter krigets tunga konsekvenser. Finland var då mottagare av hjälp från utlandet. Välståndet i vårt land ökade och den sociala tryggheten blev mer omfattande. Sedan 1963 har intäkterna från insamlingen turvis styrts också till utvecklingsländerna.

”Gemensamt Ansvar innebär att vi kan se ut från vår egen bubbla och utanför vårt lands gränser. Vi måste ha vilja att också värna om dem som lever ett torftigt liv fyllt av svårigheter i världens allra mest utsatta länder. Coronaepidemin har varit en mycket hård prövning för de äldre i dessa länder”, säger socialrådet Tapio Pajunen, insamlingschef för Gemensamt Ansvar.

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till katastroffonden vid Kyrkans utlandshjälp. Med stöd från fonden kan nödhjälpsarbetet inledas snabbt i katastrofsituationer. I årets insamling beaktas särskilt äldre människors utsatta ställning i krisområden. Dessutom presenteras Kyrkans Utlandshjälps arbete i flyktingbosättningar i Uganda.

”I katastrofhjälpen är det särskilt viktigt att beakta de äldre. När människor tvingas fly kan familjerna splittras, och det går inte att ta hand om de äldre på samma sätt som förr. Brist på mat och mediciner är vardag till exempel i flyktingbosättningarna i Uganda”, berättar Jouni Hemberg som är verksamhetsledare för Kyrkans Utlandshjälp.

Biskopen i Tammerfors stift, Matti Repo, är förman för Gemensamt Ansvar 2021.  Beskyddare för insamlingen är republikens president Sauli Niinistö. President Niinistös informationsinslag vid öppningen av insamlingen Gemensamt Ansvar sänds på Yle TV1 på öppningsdagen kl. 12.00 och kl. 20.24.

#gemensamtansvar2021

Twitter Facebook Instagram

Mer om Gemensamt Ansvar 2021:

Närmare information:

Bilder:

#gemensamtansvar2021

Gemensamt Ansvar är en av de största årliga medborgarinsamlingarna som ordnas i Finland och en folkrörelse för kärlek till nästan, som har ordnats sedan 1950. Insamlingen hjälper nödställda oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse, både i Finland och utomlands. 60 % av insamlingsintäkterna styrs årligen till katastrofhjälp via Kyrkans Utlandshjälp. 20 % av insamlingsintäkterna fördelas mellan finländska specialändamål: hälften går till Kyrkans diakonifond för att tillsammans med lokalförsamlingarna hjälpa de mest utsatta äldre, andra hälften till Seurakuntaopistos nätverk av folkhögskolor, som kommer att ordna kostnadsfri träning i digitala färdigheter för mindre bemedlade äldre från och med år 2022. 20 % av insamlingsintäkterna riktas via lokalförsamlingarna till stöd för lokala äldre eller till diakoniunderstöd. Beskyddare för insamlingen är republikens president och förman för insamlingen 2021 är biskop Matti Repo. 

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största organisation för utvecklingssamarbete och den näststörsta organisationen som ger katastrofhjälp. Organisationen hör till de kyrkliga biståndsorganisationernas nätverk ACT Alliance. 

Insight360 är ett forskningsbolag som hör till Kyrktjänst-koncernen. I december 2020 och januari 2021 genomförde Insight360 för Gemensamt Ansvar en enkät som riktade sig till äldre finländare i syfte att ta reda på hur personer över 70 år förhåller sig till digitaliseringen och hur den inverkar på deras liv. 

Gemensamt Ansvar organiseras på riksplanet av Kyrktjänst rf som producerar välfärds- och utbildningstjänster samt arbetar för välgörenhet. Dessutom är Kyrktjänst en rikstäckande samarbets- och serviceorganisation för församlingar och kristliga aktörer. På utbildningscentret Seurakuntaopisto erbjuder Kyrktjänst årligen yrkesutbildning för 3 500 studerande. Seurakuntaopisto är den största utbildningsanstalten för fritt bildningsarbete i Finland och i kortkurserna deltar tusentals studerande varje år. Valona-hyvinvointi erbjuder tjänster inom småbarnspedagogik, barnskydd och äldreservice. Vi organiserar insamlingen Gemensamt Ansvar samt välgörenhetstjänsterna Kotimaanapu, Ruoka-apu.fi och Vapaaehtoistyo.fi. Dessutom ordnar vi Kyrkodagarna och Vägkyrkoverksamheten. Vi utför mångsidigt projekt- och utvecklingsarbete. Kotimaa Oy, som ägs av Kyrktjänst, är ett företag som bedriver förlagsverksamhet och erbjuder professionella kommunikationstjänster. Kyrktjänst har 412 anställda och har som medlemmar 318 församlingar och 81 organisationer. År 2019 hade Kyrktjänst en omsättning på 38,1 miljoner euro.

Gemensamt Ansvar samlade in två miljoner euro till barnfamiljer

Insamlingen Gemensamt Ansvar fokuserade år 2020 på att stöda föräldraskapet i Finland och utomlands. Under våren hade kampanjen fått en bra start när coronapandemin slog till, vilket innebar ett insamlingsresultat som var en miljon lägre än året innan. Med insamlingsintäkterna finansieras ett projekt för familjestöd som inleds 2021 och anordnas av Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda […]

Läs mer »

Insamlingen Gemensamt Ansvar fokuserade år 2020 på att stöda föräldraskapet i Finland och utomlands. Under våren hade kampanjen fått en bra start när coronapandemin slog till, vilket innebar ett insamlingsresultat som var en miljon lägre än året innan. Med insamlingsintäkterna finansieras ett projekt för familjestöd som inleds 2021 och anordnas av Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Församlingarna kommer att använda sina intäkter för att genomföra mångsidiga evenemang och verksamheter för familjer runtom i Finland. Största delen av intäkterna styrs till Kyrkans Utlandshjälps arbete på gräsrotsnivå i utvecklingsländerna.

”Vi samlade i år in medel för att stöda föräldraskapet med temat DU RÄCKER TILL för ett gott föräldraskap. Gemensamt Ansvar tyckte det var viktigt att göra vardagen lättare för familjerna tillsammans med sina samarbetspartner som är specialister på familjearbete, alltså Mannerheims Barnskyddsförbund, Rädda Barnen rf, Kyrkans Utlandshjälp och församlingarnas familjearbete”, Säger Kyrktjänsts insamlingschef Tapio Pajunen.

Vi blev tvungna att avbryta kontaktinsamlingen helt på grund av att coronakrisen drabbade landet under den mest aktiva insamlingstiden. Likaså måste otaliga konserter, basarer och evenemang ställas in. Ett särskilt stort hål i insamlingskassan orsakades av att vi tvingades ställa in morsdagsevenemang runtom i landet. Detta påverkade förstås insamlingsresultatet som minskade med en tredjedel från i fjol och uppgick till 1 995 818 euro.

”Trots att insamlingens främsta uppgift är att samla in medel för att hjälpa människor i en svår livssituation vill vi agera ansvarsfullt och minimera de risker som insamlingsåtgärderna kan medföra”, berättar insamlingschef Tapio Pajunen.

Nödhjälp, utkomststöd och möjligheter till fortsatt skolgång

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till barnfamiljer i Kyrkans Utlandshjälps biståndsobjekt i världens fattiga katastrofområden.

”Coronaviruset har lett till att ekonomin försvagats och olika begränsningar har lämnat många föräldrar utan inkomster i de länder där vi arbetar. Begränsningarna har på många ställen pågått oavbrutet sedan i mars. Med hjälp av medel från Gemensamt Ansvar har vi kunnat skicka nödhjälp, stöda familjernas utkomst och se till att barnen kan fortsätta sin skolgång trots att skolorna är stängda”, berättar Eija Alajarva, som är chef för humanitärt stöd vid Kyrkans Utlandshjälp.

Insamlingens inhemska samarbetspartner, Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf, effektiverar sin verksamhet till förmån för barnfamiljer med hjälp av 20 procent av de insamlade medlen. De praktiska stödåtgärderna inleds som pilotprojekt under de första månaderna 2021.

De återstående 20 procenten av medlen används i församlingarna till verksamhet som stöder föräldraskapet. Församlingarna tar fram idéer och använder medlen på olika sätt. Till exempel i Heinola fick småbarnsföräldrar njuta av en kväll med middag och musik samtidigt som församlingen ordnat med barnavård för familjens minsta.

Nästa år stöder Gemensamt Ansvar äldre som kämpar med ekonomiska svårigheter. Vid planeringen av nästa insamling, som startar 7.2.2021, har vi redan på många sätt förberett oss på att kontaktinsamlingar inte kommer att kunna hållas i vår.

Insamlingsresultatet för år 2020 överlåts till insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö 13.11.2020.

Församlingsresultat 2020 och 2019

Tilläggsuppgifter:

Tapio Pajunen, insamlingschef, Kyrktjänst rf
tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi, tfn 0400 870 041

Leena Piirto, kommunikationschef, Kyrktjänst rf
leena.piirto@kirkkopalvelut.fi, tfn 040 182 7264

Sirpa Seppä, kommunikationsplanerare, Kyrktjänst rf
sirpa.seppa@kirkkopalvelut.fi, tfn 040 579 7290

Bildmaterial och Gemensamt Ansvar-logon kan fritt kan laddas ned från Kyrktjänsts bildbank

Bilder från Nepal, Gemensamt Ansvars exempelland år 2020, kan fritt laddas ned från Kyrkans Utlandshjälps bildbank