Kyselytutkimus yli 70-vuotiaiden suhtautumisesta digitalisaatioon ja sen vaikutuksiin

Yhteisvastuukeräys keräsi joulukuussa 2020 ja tammikuussa 2021 toteutetussa ikäihmisille suunnatussa kyselytutkimuksessa tietoja siitä, miten yli 70-vuotiaat suomalaiset suhtautuvat digitalisaatioon ja sen vaikutuksiin omaan elämäänsä.

Kysely kohdistettiin viidellesadalle 70+-vuotiaalle ja otos vakioitiin vastaamaan alueellista sekä ikä- ja sukupuolijakaumaa.

Kyselyssä kartoitettiin julkisten ja yksityisten digipalvelujen käyttöä ja niissä koettuja vaikeuksia, arvioita omasta osaamisesta ja mahdollisuuksista saada hyötyä uusista laitteista ja palveluista. Lisäksi kyseltiin halukkuutta erilaiseen tukeen ja koulutuksiin digilaitteitten ja palvelujen käytössä.

Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi sosiaalisiin suhteisiin ja taloudelliseen tilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Liittyykö vanhusköyhyyteen ja ohentuneisiin sosiaalisiin verkostoihin uhkaa jäädä sivuun yhteiskunnan digitalisaatiossa. Miten suuri tuen tarve ikäihmisten joukossa on liittyen digitalisaatioon?

Tutkimuksesta vastasi tutkimusjohtaja Jaakko Kaartinen tutkimusyhtiö Insight360:stä.

Tiivistelmä tuloksista

Kyselytutkimus

Excel-taulukointi

Enkät för personer över 70 år om digitaliseringen och dess konsekvenser

Gemensamt Ansvars forskningsbolag Insight360 genomförde en enkätundersökning där över 500 finländare över 70 år deltog och 300 deltagare intervjuades i en panel. Dessutom gjordes 200 telefonintervjuer.

Sammandrag av resultaten

******

Yhteisvastuu-tuotoilla digitaitojen kohennusta iäkkäille

Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla autetaan taloudellisesti heikossa asemassa olevia ikäihmisiä laaja-alaisesti. 10 prosenttia keräystuotosta käytetään maksuttomiin digitaitojen ja taloudenhallinnan koulutuksiin. Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto järjestää vähävaraisille ikäihmisille suunnattuja koulutuksia vuodesta 2022 alkaen eri puolella Suomea. Opetuksessa keskitytään pankki-, Kela- ja virastoasiointiin tietokoneella sekä opastetaan digilaitteiden käytössä ja ongelmakohdissa.