År 2024 fokuserar Gemensamt Ansvar på att förbättra de ungas livshantering och möjligheter

År 2024 fokuserar Gemensamt Ansvar på att förbättra de ungas livshantering och möjligheter

Gemensamt Ansvar hjälper de mest utsatta unga. De medel som samlas in 2024 används för att stödja unga som riskerar att marginaliseras och deras möjligheter med hjälp av HelsingforsMission, de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland och Kyrkans Utlandshjälp.

Hjälp till den finländska skolvärlden

Tillsammans med HelsingforsMission erbjuder Gemensamt Ansvar stöd till ensamma unga i Finland. Ensamhet är en ångestfylld, individuell upplevelse av utanförskap och isolering. För närvarande upplever cirka 14 procent av alla högstadieelever och studerande på andra stadiet ensamhet.*

HelsingforsMissions program School to belong engagerar och hjälper hela skolan – från alla barn och unga till lärare och yrkesutbildade personer inom elevvården inklusive strategier inom förvaltningen. Läroanstalter som deltar i programmet erbjuds hjälpmedel och metoder för att identifiera ensamhet och ta upp saken med unga och erbjuda dem hjälp.

Med stödet från Gemensamt Ansvar kan HelsingforsMission också möjliggöra professionell samtalshjälp, så att den unga kan bearbeta sina tankar kring ensamhet och deras koppling till känslor och beteende. Om den unga får hjälp ökar möjligheterna till en bra framtid avsevärt.

Utbildning i flyktingområden i Uganda

Kyrkans Utlandshjälp arbetar i Uganda i sex flyktingområden. Med hjälp av utbildningsprojekt förbättras tillgången till utbildning genom att man bygger nya och säkra klassrum, ordnar kampanjer som uppmuntrar till att återvända till skolan och ökar kunskapen om utbildningens betydelse samt delar ut läromaterial och hygienpaket.

Kvaliteten på utbildningen förbättras genom lärarutbildning, psykosocialt stöd och studiehandledning samt genom att tillträde till högskolestudier möjliggörs med hjälp av universitetsstipendier.

Utbildningsarbetet sker på alla nivåer: från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet och yrkesutbildning. I Kyrkans Utlandshjälps projekt har man dessutom beaktat elever som behöver särskilt stöd och som får specialundervisning samt ett påskyndat utbildningsprogram, så att unga vars skolgång har avbrutits på grund av flyktingskap kan komma ikapp sina jämnåriga.

Hjälpen når fram.

HelsingforsMission

  • Cirka 20 procent av intäkterna går till ett varierande ändamål i Finland som utses varje år. Samarbetspartner 2024 är HelsingforsMission.

De evangelisk-lutherska församlingarna i Finland

  • Cirka 20 procent av insamlingsintäkterna blir kvar i den insamlande församlingen och används för en mångsidig understöds- och hjälpverksamhet.

Kyrkans Utlandshjälp

  • Cirka 60 procent av insamlingsintäkterna styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

*Enligt en ensamhetsenkät inom programmet School to Belong. Läs mer på adressen https://www.helsinkimissio.fi/sv/nyhet/school-to-belong-ensamhetsenkat-2023/.