Förnyelsen gav Gemensamt Ansvar ett lyft och ledde till ett gott resultat

Förnyelsen gav Gemensamt Ansvar ett lyft och ledde till ett gott resultat

Gemensamt Ansvar 2023 samlade in medel för arbetet mot ungdomsvåld och för att lösa och förebygga konflikter bland unga i Finland och ute i världen. Insamlingens totala resultat steg för andra året i rad, och uppgick enligt det preliminära resultatet till över 2,6 miljoner euro.

Den över 70-åriga insamlingen Gemensamt Ansvar lever i en tid av kraftig utveckling. Gemensamt Ansvar inledde sitt insamlingsår med att förnya sitt varumärke och sin webbplats, göra redovisningsprocesserna mer rätlinjiga och de digitala donationssätten mer mångsidiga.

– Inom Gemensamt Ansvar har vi ägnat oss åt ett omfattande utvecklingsarbete och reformerna har tagits i bruk under 2023, för att denna evenemangsdrivna insamling ska vara så livskraftig som möjligt efter coronaåren. Att insamlingsresultatet ökar vittnar om att Gemensamt Ansvar både i hemlandet och på det globala planet tar sig an ämnen som upplevs som viktiga och aktuella. Vi är tacksamma gentemot såväl donatorer och församlingar som våra partner för att allt fler utsatta unga i och med Gemensamt Ansvar får hjälp och stöd, tackar kommunikationschef Liisa Toivonen.

Det totala, icke-reviderade resultatet från insamlingen Gemensamt Ansvar var 2 664 846 euro.Det motsvarar en ökning på över 20 procent jämfört med föregående år, vilket är den största ökningen på tio år. Av intäkterna styrs 40 procent till arbetet till förmån för unga i Finland via Stationens Barn rf och de evangelisk-lutherska församlingarna. 60 procent används för att hjälpa människor i världens katastrofområden via Kyrkans Utlandshjälp.

Mer resurser för att hantera ungas våldssituationer och utbildning för katastrofområdenas offer

Med tillräckliga resurser kan man stoppa våldet bland minderåriga. Av de medel som insamlats genom Gemensamt Ansvar används 20 procent för att reda ut utdragna och utbredda fall av mobbning med hjälp av Stationens Barn rf:s K-0-arbete mot mobbning samt för gatuförlikning, där de medlande är professionella inom ungdomsarbetet. Verksamheten består av konkreta ingripanden och utbildning av yrkespersoner till medlare och experter på att förebygga våld.  

Ytterligare 20 procent styrs till de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland och används för att stödja unga och för annat lokalt hjälparbete.  

Av insamlingsintäkterna går 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond, som med hjälp av medel från Gemensamt Ansvar stöder barns och ungas återgång till skolan i fem områden i Kenya. Målet är att få 41 500 barn och unga i utsatt ställning tillbaka till skolan genom att t.ex. erbjuda stödundervisning och psykosocialt stöd. Nödhjälpen används också för att stödja anskaffningen av skolmaterial, skolbespisning samt ordnandet av sanitetsutrymmen som särskilt beaktar flickornas behov.

Insamlingen 2024 hjälper unga mot en ljusare framtid.

Årets insamling hjälper unga som upplever djup ensamhet och löper risk att marginaliseras, förlora sin livskontroll eller sina möjligheter till ett gott liv i Finland eller ute i världen. I Finland styrs intäkterna via HelsingforsMission och de evangelisk-lutherska församlingarna till ensamma unga. 60 procent går till att hjälpa unga i världens katastrofområden. Hjälpen når fram via Kyrkans utlandshjälp.

Närmare information:

kommunikationschef Liisa Toivonen
Kyrktjänst
tel. 040 546 1507
liisa.toivonen@kirkkopalvelut.fi