Intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 har redovisats till mottagarna

Intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 har redovisats till mottagarna

Insamlingen Gemensamt Ansvar fokuserade 2021 på att stöda mindre bemedlade äldre i Finland och ute i världen. Mottagare av intäkterna är Kyrkans Utlandshjälp, Kyrkans diakonifond och STEP-utbildningens nätverk av folkhögskolor (f.d. Seurakuntaopisto) samt församlingarna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

– Genom insamlingen samlade vi in pengar för äldre människor med ekonomiska problem under temat Mest överraskade fattigdomen. Genom insamlingen ville vi ge en röst åt de människor här i Finland som i sin vardag tvingas välja mellan mat, mediciner och andra basförnödenheter. I världens katastrofområden stöder vi de alla mest utsatta grupperna, åldringar och familjer, säger Eija Kilgast som är chef för medelanskaffningen vid Kyrktjänst.

Insamlingens reviderade resultat för 2021 var 2 011 432,87 euro.

Efter att omkostnaderna för insamlingen dragits av var den summa som ska fördelas mellan insamlingsobjekten 1 246 444,95 euro. Denna summa fördelades i enlighet med avtalet mellan mottagarna på följande sätt:

  • Kyrkans Utlandshjälp: 677 798,62 euro (cirka 60 % av de totala intäkterna, med avdrag för intäktsmottagarens andel av kostnaderna för utbildning i kampanjinnehållet 47 922,72 euro.)
  • Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar: 278 816,50 euro (cirka 20 % med beaktande av församlingarnas omkostnader för insamlingen.)
  • Kyrkans diakonifond: 112 966,44 euro (cirka 10 % av de totala intäkterna, med avdrag för intäktsmottagarens andel av kostnaderna för utbildning i kampanjinnehållet 7 987,12 euro.)
  •  STEP-utbildningens nätverk av folkhögskolor: 112 966,44 euro (cirka 10 %, med avdrag för intäktsmottagarens andel av kostnaderna för utbildning i kampanjinnehållet 7 987,12 euro.)

Ett exceptionellt insamlingsår

Gemensamt Ansvar 2021 påverkades såväl av en global pandemi som av ändringar i lagen om penninginsamling och insamlingstillståndet.

På grund av pandemin kunde församlingarna inte genomföra några insamlingsevenemang och inte heller list- och bössinsamlingar som normalt, varför insamlingstiden inte kunde utnyttjas på bästa möjliga sätt. På grund av de utmaningar som coronatiden medfört låg intäkterna från insamlingen 2021 på samma nivå som intäkterna från det första pandemiårets insamling året innan. I och med de avsevärt minskade insamlingsintäkterna ökade omkostnadsprocenten för insamlingen till 38 procent. Omkostnadsprocenten påverkades inte bara av de minskade intäkterna utan också av den förlängda insamlingstiden. I och med ändringarna i lagen om penninginsamling och insamlingstillståndet förlängdes insamlingsperioden för Gemensamt ansvar så att den pågick hela kalenderåret. Insamlingen 2021 belastades således undantagsvis av utgifterna för 16 månader.

Under kommande år kommer vi särskilt att fokusera på att efter pandemin återställa förhållandet mellan intäkter och kostnader till det tidigare. Samtidigt vill man också uppdatera hela insamlingen Gemensamt Ansvar och göra den klarare och mer effektiv i syfte att öka intäkterna.  Målet är att insamlingen ska vara klarare för såväl församlingarna, intäktsmottagarna som donatorerna, för att kunna hjälpa de allra mest utsatta i världens katastrofområden.

Församlingsresultat 2020 och 2021