Resultatet från insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 överträffade förväntningarna

Resultatet från insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 överträffade förväntningarna

Stöd till det förebyggande arbetet mot våld bland unga

Det totala resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 uppgick till över 2,6 miljoner euro, vilket är en ökning med mer än 20 procent jämfört med fjolåret. Till de ökade insamlingsintäkterna bidrog i synnerhet det faktum att församlingarna efter coronaåren återigen kunde börja ordna evenemang. Den största intäktsandelen för församlingarnas del kommer just från olika evenemang.

Gemensamt Ansvar 2023 samlade in pengar till förmån för unga vars liv präglas av våld, konflikter och katastrofer i Finland och ute i världen. De aktörer som fått ta del av intäkterna är Kyrkans Utlandshjälp, Stationens Barn och de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland.

– Vi är glada över de ökade insamlingsintäkterna, som var de högsta under de senaste tio insamlingsåren. Det här vittnar om storinsamlingens möjligheter och om människornas villighet att hjälpa när temat är aktuellt och samhälleligt viktigt.  Hjälpbehovet är stort och därför vill vi tacka var och en som deltagit i insamlingen genom att donera pengar samt alla insamlare, frivilliga och partner för att vi genom denna insamling kan utöka den hjälp de unga behöver, både i Finland och i världens katastrofområden, säger kommunikationschef Liisa Toivonen vid Kyrktjänst rf.

Intäkterna stöder unga mitt bland våld och konflikter

Av Gemensamt Ansvars insamlingsintäkter används 20 procent för Stationens Barn rf:s arbete för att förhindra och motverka skol- och ungdomsvåld.  Insamlingsintäkterna används för att reda ut utdragna och utbredda fall av mobbning med hjälp av Stationens Barn rf:s K-0-arbete mot mobbning samt för gatuförlikning, där de medlande är professionella inom ungdomsarbetet. Verksamheten består av konkreta ingripanden och utbildning av yrkespersoner inom ungdomsarbetet till medlare och experter på att förebygga våld. 

– Mobbning och ett våldsamt beteende bland unga har under länge varit på uppgång i Finland. Sedan 2017 har ökningen varit explosionsartad. Samtidigt gör man på grund av det svaga ekonomiska läget nedskärningar just där riskfaktorerna redan tidigare är förhöjda. Genom att stödja skolgemenskapen med pengar från Gemensamt Ansvar får man möjlighet att rent konkret gå på djupet med våldet i skolan och öka bruket av medling mellan unga efter olika vålds- och konfliktsituationer, konstaterar teamchef Heikki Turkka vid Stationens Barn rf.   

Ytterligare 20 procent av intäkterna styrs till de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland och det lokala arbete som respektive församling bedriver för att stödja de unga inom sitt eget område samt för annat socialt hjälparbete till förmån för de allra mest utsatta. 

Av insamlingsintäkterna för 2023 styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond, som används för att stödja de allra mest utsatta mitt bland världens kriser och katastrofer. Klimatkrisen och den fattigdom och instabilitet som den medför fördjupar de sociala problemen och försvårar försörjningen i utvecklingsländerna. På många håll leder klimatförändringen till ökade konflikter som på ett våldsamt sätt också drar med sig de unga. I områden präglade av kriser och konflikter löper de ungas skolgång risk att helt upphöra. Med hjälp av medel från Gemensamt Ansvar stöder och möjliggör man de ungas skolgång för att de ska få bättre framtidsmöjligheter.

Fördelningen av insamlingsintäkterna

Insamlingens reviderade resultat för 2023 var 2 666 639,37 euro. Insamlingens kostnadsprocent var 34 procent. Det som höjde insamlingskostnadsprocenten var bland annat att insamlingen förnyade sitt varumärke och sin webbplats, utvecklade sitt redovisnings- och uppföljningssystem samt den allmänna prisstegringen. Den summa som ska delas efter insamlingens kostnader för genomförandet är 1 752 187,15 euro.

Insamlingens nettointäkter fördelades i enlighet med avtalet till intäktsmottagarna på följande sätt:

  • Kyrkans Utlandshjälp 1 051 312,29 euro (60 % av nettointäkterna)
  • De evangelisk-lutherska församlingarna i Finland 350 437,43 euro (20 % av nettointäkterna)
  • Stationens Barn rf 350 437,43 euro (20 % av nettointäkterna)

Församlings- och stiftsvisa insamlingsresultat 2023

Närmare information:

Ruut Lemmetyinen, specialsakkunnig inom medelanskaffning/Kyrktjänst, ruut.lemmetyinen@kirkkopalvelut.fi, 040 513 5206

Liisa Toivonen, kommunikationschef, Kyrktjänst,
liisa.toivonen@kirkkopalvelut.fi, 040 546 1507