Uppgång i resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022  

Uppgång i resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022  

Det totala resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 översteg 2,2 miljoner euro. Av intäkterna blir 40 procent kvar i Finland och används för att stödja arbetet med unga via församlingarnas och Lasten ja nuorten keskus verksamhet. 60 procent går till att hjälpa befolkningen i världens katastrofområden via Kyrkans Utlandshjälp. Senaste år samlade man in medel för att hjälpa barn och unga som lidit av konsekvenserna av den utdragna coronapandemin under temat Bidra till min morgondag

Det exakta oreviderade resultatet för insamlingen 2022 blev 2 205 662,58 euro. Det här var en uppgång från det föregående tunga coronaåret med nästan 10 procent. Insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö, tog emot resultatinformationen 23.1. Intäkterna från insamlingen redovisas vidare till mottagarna efter att revisionen har slutförts i april. Samtidigt publiceras resultaten för de olika församlingarna och stiften på Gemensamt Ansvars webbplats (gemensamtansvar.fi). 

Insamlingen genomfördes redan för tredje gången i följd i utmanande undantagsförhållanden. Ännu i början av året begränsades medelanskaffningen av coronatiden. Utöver detta fick insamlingen ganska snart efter att kampanjen hade inletts på många håll stå tillbaka för hjälpen till offren för kriget i Ukraina.  

– Vi vill rikta ett tack till såväl donatorerna som de församlingar som ordnade insamlingen, för att insamlingsresultatet trots det utmanande utgångsläget översteg föregående års resultat, säger chefen för medelanskaffningen vid Kyrktjänst Eija Kilgast.  

Den över 70-åriga insamlingen Gemensamt Ansvar lever i en tid av kraftig utveckling. 

– År 2022 var det första år som insamlingen Gemensamt Ansvar genomfördes under hela kalenderåret. Utvecklingsarbete har också gjorts för en tydligare framtoning i kommunikationen, ett förnyande av webbplatsen och smidigare processer för redovisningen. De här nyheterna tas i bruk under 2023, fortsätter Kilgast.  

Gemensamt Ansvar 2022 ger mer vuxenstöd i de ungas vardag

Av Gemensamt Ansvars insamlingsintäkter blir 40 procent kvar och används för hjälparbete i Finland. Hälften av de insamlingsintäkter som styrs till Finland blir kvar i de lokala församlingarna och används för insatser för unga i det egna området och för diakoniunderstöd. 

Den andra hälften går till Lasten ja nuorten keskus, som utvecklar lågtröskeltjänster som främjar barns och ungas välfärd. Hjälpen riktas särskilt till ungdomar mellan 15 och 19 år, som på olika sätt har det svårt till följd av den utdragna distansundervisningen och isoleringen. Behovet av hjälp har också ökat i och med de globala kriserna. 

Verksamheten inom Lasten ja nuorten keskus uppsökande ungdomsarbete Serviceoperation Saapas utvidgas med stöd av insamlingsintäkterna till nya orter, och även NettiSaapas-verksamheten utvecklas. Som ny verksamhet utvecklas KouluSaapas, där målet är att engagera fler trygga vuxna som kan lyssna och uppmuntra de unga i skolvardagen.  

I katastrofområdena får barn och unga hjälp för att återvända till skolan

Av Gemensamt Ansvars intäkter används 60 procent för att stödja arbetet i krisområden via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Med medlen hjälper man samhällen och familjer i nödsituationer till följd av katastrofer, konflikter och naturkatastrofer. 

I utvecklingsländerna tvingades många unga avbryta sin skolgång i och med coronan, eftersom både beredskapen och utrustningen för distansundervisning saknades. Den globala pandemin förvärrade situationen för dem som redan tidigare hade det svårt och försvårade de mest utsatta familjernas försörjning. 

Den hjälp som ges via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond med medel från Gemensamt Ansvar ges till katastrofoffer oavsett ålder, bakgrund eller kön. 

Kampanjtiden för det nya årets Gemensamt Ansvar-insamling börjar 5.2.2023. I år samlar Gemensamt Ansvar in medel för att lösa och förhindra våld och konflikter bland unga. 

Närmare information: 

chef för medelanskaffningen Eija Kilgast, Kyrktjänst, 040 660 2964, 
eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi 

kommunikationschef Liisa Toivonen, Kyrktjänst, 040 546 1507, 
liisa.toivonen@kirkkopalvelut.fi 

Bilder: 

Kyrktjänst bildbank: https://www.kirkkopalvelut.fi/kuvapankki/yhteisvastuu-kampanja-2022/