Ensamhet berör allt fler unga

Ensamhet berör allt fler unga

Gemensamt Ansvar-biskopen 2024 Kaisamari Hintikka betonar de vuxnas ansvar när det gäller att minska de ungas ensamhet och marginalisering. Hon säger att det är viktigt att förhindra att mobbning och utfrysning blir allt vanligare bland de unga och att identifiera situationer där en ung människa blir utanför.

Ensamhet och förlust av livskontroll är en ångestfylld, individuell upplevelse av utanförskap och isolering. För närvarande upplever cirka 14 procent av högstadieeleverna och studerande på andra stadiet ensamhet. Var fjärde ung människa upplever sig inte tillhöra någon grupp och har inte en enda nära vän.

Av de medel som samlats in under Gemensamt Ansvar styrs 20 procent till HelsingforsMission, vars riksomfattande program School to Belong hjälper skolgemenskaper runt om i Finland att identifiera och lindra den ensamhet som de unga upplever. Programmet erbjuder också verktyg för att ingripa i ensamheten. Genom programmet blir minskningen av ensamhet en gemensam angelägenhet för hela skolan. Krisjouren för unga erbjuder professionell samtalshjälp med låg tröskel.

Med de professionella vid Krisjouren kan de hjälpbehövande prata om vilket ämne som helst som är viktig för dem – livskriser, oro för sin egen eller en närståendes välbefinnande eller om ensamhet. Samtalshjälp kan fås ansikte mot ansikte i Helsingfors och på distans runt om i Finland på finska, svenska och engelska. Ingen remiss eller diagnos krävs för att få hjälp.

Chefen för Krisjouren för unga Heidi Rouhiainen från HelsingforsMission konstaterar att ensamheten är en känsla som är bekant för oss alla. Alla känner sig någon gång ensamma och kan identifiera sig med känslan, men om ensamheten blir långvarig är den skadlig.
– Av de unga som känner sig ensamma upplever 42 procent att de inte kan påverka sin ensamhet. Krisjouren för unga erbjuder samtalshjälp vid ensamhet. Också skolgemenskapen har en viktig uppgift när det gäller att erbjuda unga en plats för att lära sig sociala förmågor och konkreta åtgärder för att ingripa i ensamheten. Varje ung person förtjänar att få känna sig som del av en gemenskap.

Inom programmet School to Belong utbildar man skolornas personal i att ta ensamheten till tals. För att lösa ensamheten krävs hela gemenskapens insats och ansvaret för problemet får inte läggas enbart på den som upplever ensamhet.

Utbildning och stöd till unga i krisområden

Genom det arbete Kyrkans Utlandshjälp utför stöder man i form av humanitär hjälp de allra mest utsatta mitt bland världens katastrofer. Orsakerna till hjälpbehovet är oftast naturkatastrofer (torka, översvämningar, stormar, jordbävningar), väpnade konflikter och plötsliga storolyckor.

– Kyrkans Utlandshjälp fortsätter sitt arbete i en anda av orubbligt hopp och främjar bästa praxis inom det moderna utvecklingssamarbetet. Utbildning och främjande av möjligheterna till företagande och försörjning utgör kärnan i en hållbar utveckling också mitt bland stora globala utmaningar och finansiella nedskärningar, säger Tomi Järvinen, som är verksamhetsledare för Kyrkans Utlandshjälp.

I årets insamling lyfter vi särskilt fram det hjälparbete Kyrkans Utlandshjälp utför i Uganda, som är ett av de länder som har flest flyktingar i världen. I Uganda bor totalt 1,5 miljoner människor som kommit till landet som flyktingar. Av dem kommer cirka en tredjedel från Demokratiska republiken Kongo, som härjats av konflikter i decennier.

Kyrkans Utlandshjälp arbetar i Uganda i sex flyktingområden. Med hjälp av utbildningsprojekt förbättras tillgången till utbildning genom att man bygger nya och säkra klassrum, ordnar kampanjer som uppmuntrar till att återvända till skolan och ökar kunskapen om utbildningens betydelse samt delar ut läromaterial och hygienpaket. Genom att stödja barns och ungas skolgång och erbjuda yrkesutbildning möjliggör vi en ljusare framtid och en hållbar försörjning för unga som kommit som flyktingar.

Läs mer:

yhteisvastuu.fi
evl.fi
helsinkimissio.fi
kirkonulkomaanapu.fi

Tilläggsuppgifter

  • kommunikations- och medelanskaffningschef
    Hanna Koskenkangas, HelsingforsMission
    tel. 040 589 0551, hanna.koskenkangas@helsinkimissio.fi
  • kommunikationschef
    Liisa Toivonen, Kyrktjänst
    tel. 040 546 1507, liisa.toivonen@kirkkopalvelut.fi