Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 inleds – förebygger våld bland unga

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 inleds – förebygger våld bland unga

År 2023 samlar Gemensamt Ansvar in medel för att lösa och förebygga våld och konflikter bland unga. Av intäkterna blir 40 procent kvar i Finland och används för att stödja arbetet med unga via Stationens Barn rf och församlingarna. Av intäkterna går 60 procent till att hjälpa människor i världens katastrofområden via Kyrkans Utlandshjälp. Republikens president Sauli Niinistö är beskyddare av insamlingen som inleds söndag 5.2.2023.  

De ungas liv fördystras allt mer av våld och konflikter. År 2021 upplevde nästan 39 000 barn och unga varje vecka våld i skolan. Åren 2015–2021 har antalet våldsbrott ökat bland unga under 18 år. Den mest alarmerande ökningen skedde i åldersgruppen 12–14 år, hela 134 procent. Siffrorna kommer från skolhälsoundersökningen samt från polisens statistik. 

– I barn- och ungdomsvåldet är alla offer: den mobbade och mobbaren, förövaren och offret, skolan och hemmet, barnet och föräldern. Både förövaren och offret behöver hjälp, betonar Gemensamt Ansvar-biskopen Jukka Keskitalo.  

Eija Kilgast, chef för medelanskaffningen vid Gemensamt Ansvar, efterlyser de vuxnas ansvar: 

– Vi vuxna kan se till att man tar tag i våldssituationer i tid. Genom att ingripa på ett ändamålsenligt och sakkunnigt sätt i rätt tid är det möjligt att ta itu problemen innan de eskalerar. Här behövs vi allesammans för att vi ska kunna bryta våldsspiralen.  

Med tillräckliga resurser kan våldet bland minderåriga stoppas  

Av Gemensamt Ansvars insamlingsintäkter går 20 procent till Stationens Barn rf för att förhindra och motverka skol- och ungdomsvåld. De insamlade medlen används för att reda ut långvariga och omfattande fall av skolmobbning genom verksamheten K-0 (”Kiusaaminen nolla”), som syftar till nolltolerans mot mobbning, samt genom gatumedling, där medlarna är professionella inom ungdomsarbetet. Verksamheten består av konkreta ingripanden och de professionella utbildas till medlare och experter på att förebygga våld.   

– Ingen ung människa är i grunden ond även om hens gärningar kan vara det, konstaterar teamchef Heikki Turkka från Stationens Barn rf. 

– Våld ska inte accepteras, men man måste försöka förstå de bakomliggande orsakerna. Genom att bemöta de unga med respekt kan man förstå orsakerna till handlingen och påverka dem. Med stöd från de vuxna har de unga möjlighet att lära sig agera på ett bättre sätt i fortsättningen, tillägger Turkka. 

Både K-0-modellen och gatumedling är bra hjälpmedel. Enligt Turkka är det viktigaste ändå att man ingriper i situationerna, lyssnar på de unga och är närvarande i vardagen som trygga vuxna. Visar att man bryr sig.  

– Vuxna som samarbetar över gränserna, som vet vad de gör och handlar tveklöst, är i en nyckelposition då det gäller att lösa konflikter och motverka mobbning. Sådana vuxna behövs för att konflikterna inte ska eskalera okontrollerat, sammanfattar Turkka.  

Av intäkterna från Gemensamt Ansvar går 20 procent av den andel som stannar i Finland till den insamlande församlingen för att stödja lokala ungdomar samt övrigt hjälparbete i det egna området.   

Utbildning och stöd för manniskor i katastrofområden

Av intäkterna styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps (KUH) katastroffond, som används för humanitär hjälp till de allra mest utsatta människorna i världens katastrofområden. Orsakerna till att hjälpen behövs är oftast naturkatastrofer (torka, översvämningar, stormar, jordbävningar), väpnade konflikter och plötsliga olyckor.    

I årets insamling presenteras i synnerhet det hjälparbete som KUH bedriver i Kenya, där de för boskapsskötsel livsviktiga betesmarkerna håller på att försvinna till följd av torka som förvärrats av klimatkrisen. Den desperata kampen om betesmarker leder till konflikter och våld.   

– Katastrofernas verkningar berör även barn och unga, då det försämrade säkerhetsläget och förlusten av egendom får familjerna att ta sina barn ur skolan. Vissa fortsätter sin skolgång i någon annan region, men barnen i de fattigaste familjerna återvänder kanske inte till skolan, säger Tomi Järvinen, verksamhetsledare vid Kyrkans Utlandshjälp.  

Katastroffonden hjälper med medel från Gemensamt Ansvar barn och unga i fem regioner i Kenya att återvända till skolan: målet är att få 41 500 barn och unga i utsatt ställning tillbaka till skolan genom att erbjuda till exempel stödundervisning och psykosocialt stöd. Nödhjälpen används också för att stödja anskaffningen av skolmaterial, skolbespisning samt ordnandet av sanitetsutrymmen som särskilt beaktar flickornas behov.  

Gemensamt Ansvar på tv

Insamlingens öppningsgudstjänst hålls i Karjasilta kyrka och sänds i Yle TV1 5.2.2023 kl. 10. Republikens president Sauli Niinistö öppnar insamlingskampanjen i Yle TV1 5.2. klockan 12. 00. 

Gemensamt Ansvars tv-dokumentärer kan ses på Yle TV1, Yle Arenan samt Gemensamt Ansvars Youtube-kanal fr.o.m. 5.2. 

Insamlingsperiod: 1.1.2023–31.12.2023. Gemensamt Ansvar-kampanjen inleds varje år den första söndagen i februari. 

#gemensamtansvar2023 

Närmare information: