Insamlingen Gemensamt Ansvar har hjälpt offer för människohandel

Insamlingen Gemensamt Ansvar har hjälpt offer för människohandel

Med intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar 2017 finansierades projektet Olika nyanser av grått, där man med låg tröskel gav kvalitativt och professionellt stöd till offer för människohandel och liknande former av utnyttjande. 

På gräsrotsnivå kanaliserades hjälpen via fyra organisationer

Stödet via projektet Olika nyanser av grått gavs i samarbete mellan fyra organisationer: Monika-Naiset liitto, Flyktingrådgivningen, Pro-tukipiste och Brottsofferjouren. Varje organisation beviljades 115 000 euro av de insamlade medlen.
Enligt organisationernas statistik kunde man under 2018–2019 identifiera och hjälpa 170 möjliga offer för människohandelsbrott. I antalet ingår endast tidigare oidentifierade offer eller misstänkta offer.

Två tredjedelar av de registrerade offren var kvinnor. Av dessa var 20 finländska medborgare, medan de övriga 150 misstänkta offren för människohandelsbrott kom från utlandet, i huvudsak från länder utanför EU. Den största gruppen (62) uppehöll sig som asylsökande i Finland, och den näst största gruppen (57) utgjordes av sådana som hade uppehållstillstånd eller registrering i Finland.

I merparten av människohandelsbrotten var det fråga om utnyttjande av arbetskraft. Därefter följde tvångsäktenskap, sexuellt utnyttjande, påtryckning eller tvingande till prostitution, utnyttjande i hushållsarbete samt tvingande till kriminell verksamhet.

Organisationerna konstaterar i sin slutrapport att tilläggsstödet från projektet Gemensamt Ansvar har varit till ovärderlig hjälp för att identifiera och hjälpa offren samt i nätverks- och påverkansarbetet. Med hjälp av medlen kunde man skapa servicestigar också för de klienter som inte kunde eller ville bli klienter i hjälpsystemet för offer för människohandel. Möjligheten att utnyttja krispengar visade sig mycket betydelsefull när det gällde att kunna svara mot klienternas akuta behov.